Traducere suedeză-engleză pentru "utan tvekan"

SV

"utan tvekan" engleză traducere

SV utan tvekan
volume_up
{adverb}

utan tvekan (dar şi: definitivt, absolut, avgjort)
Detta underlättades utan tvekan genom långsiktig kontakt med utländska partner.
This was definitely made easier by long-term contact with foreign partners.
Parlamentets ställning och prestige har därigenom utan tvekan förstärkts avsevärt.
Parliament’s position and prestige are thereby very definitely reinforced.
Frågeställningen är utan tvekan laddad, intressant, spännande och mycket framtidsinriktad.
This issue is definitely intensive, interesting, exciting and very future-oriented.
utan tvekan (dar şi: säkert, utan tvivel, med all sannolikhet)
Denna nyordning är utan tvekan viktig, men det kan bara röra sig om ett första steg.
This innovation is doubtless important, but can be only the first step.
På EU-nivå och i andra medlemsstater såg det utan tvekan lite annorlunda ut.
At EU level and in other Member States, it doubtless all looked rather different.
Utan tvekan är alla våra tankar hos hennes familj i denna mycket svåra stund.
Doubtless all our thoughts are with her family at this very difficult time.
utan tvekan (dar şi: tveklöst, lätt, utan svårighet)
volume_up
easily {adv.}
Detta är utan tvekan något som enkelt kan rättas till.
No doubt this can easily be corrected.
Jag menar att man utan tvekan kan stödja det här direktivet och välkomnar också trepartskompromissen.
This is a directive which I believe can easily be supported and I also welcome the compromise reached at trialogue.
Förutsatt att den genomförs på ett professionellt och öppet sätt är regionalpolitiken utan tvekan en stark pelare i EU.
Provided it is implemented in a professional and transparent manner, regional policy easily proves itself to be a strong pillar of the EU.

Sinonime (în suedeză) pentru "utan tvekan":

utan tvekan

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

utan adverb
English
utan conjuncţie
English
utan prepoziţie
tvekan substantiv

Exemple de folosire pentru "utan tvekan" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishIntegrationen av länderna på västra Balkan är utan tvekan den största utmaningen.
The integration of the western Balkans is, without doubt, the biggest challenge.
SwedishUtan tvekan kommer det att komma en eller annan utmaning som man måste ta sig an.
There will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.
SwedishUtskottet instämmer utan tvekan i kollegan Marset Campos betänkande.
Mr President, our committee undoubtedly agrees with Mr Marset Campos' s report.
SwedishVi kommer dock utan tvekan att kunna analysera följderna om vi inte gör någonting.
However, we will certainly be able to quantify the consequences if we do nothing.
SwedishDen största förtjänsten under ert ordförandeskap är utan tvekan Amsterdamfördraget.
The major achievement of your presidency is undoubtedly the Treaty of Amsterdam.
SwedishVi behöver utan tvekan ett klimatpaket, och vi behöver det så snart som möjligt.
We most certainly need a climate change package, and we need it as soon as possible.
SwedishDen största stötestenen är även i fortsättningen, utan tvekan, jordbruksfrågan.
The main stumbling block remains, without a doubt, the agricultural dossier.
SwedishEn övergripande översynsklausul passar utan tvekan bättre för denna förordning.
A comprehensive review clause is no doubt better suited for this regulation.
SwedishDetta är utan tvekan ett område där EIB är angeläget att fortsätta sin verksamhet.
Mr Audy, this is certainly an area in which the EIB is eager to continue its action.
SwedishDet är min fasta övertygelse att försöket utan tvekan visat sig effektivt.
It is my firm belief that the experiment has proven its effect beyond any doubt.
SwedishDet här är utan tvekan ett viktigt första steg, men lösningen måste vara global.
No doubt this is an essential first step, but the solution must be global.
SwedishLivet står trots allt inte stilla och nya utmaningar kommer utan tvekan att uppstå.
After all, life does not stand still and new challenges will certainly arise.
SwedishEfter 10 år måste man erkänna att euron utan tvekan är en framgångshistoria.
After 10 years, it has to be recognised that the euro is an unquestionable success.
SwedishDetta var utan tvekan gjort för att bana väg för Turkiets anslutning till EU.
This was no doubt in order to pave the way for Turkey’s accession to the EU.
SwedishVi vet utan tvekan att han kommer bli en...... av dom stora politikerna i Washington.
We have no doubt that he will be one...... of the great politicians in Washington.
SwedishMin gode vän Hubert Pirker kommer utan tvekan att tala för narkotikafria skolor.
My good friend, Hubert Pirker will no doubt talk about drug-free schools.
SwedishUtan tvekan måste de kämpa mot många fördomar och svårigheter i vårt samhälle.
They certainly have to struggle with many prejudices and difficulties in our society.
SwedishDetta sker utan tvekan till följd av de starka internationella reaktionerna.
No doubt this is being done as a result of the strong international response.
SwedishDeras ståndpunkt är utan tvekan också viktig när det gäller förbindelserna med Ryssland.
Their opinion is certainly also crucial, as regards their relations with Russia.
SwedishEuron och den ekonomiska och monetära unionen har utan tvekan varit en framgång.
The euro and Economic and Monetary Union have undeniably been a success.