Traducere cehă-engleză pentru "označit"

CS

"označit" engleză traducere

CS označit
volume_up
{verb}

Přejdete na stránku zpětné vazby, kde můžete označit, zda jste vlastník webu nebo jeho zástupce.
This will take you to a feedback page where you can indicate you are a site owner or representative.
To však také znamená, že potřebujeme označit oblasti, kde chceme omezit náklady.
This also means, though, that we need to indicate the areas in which we want to cut costs.
., budou muset označit zemi původu výrobků živočišného původu?
., that they must indicate the country of origin of animal products?
označit (dar şi: namířit, poukazovat, směřovat, ukazovat)
V nabídce Zpráva přejděte na příkaz Nevyžádaná pošta a klepněte na příkaz Označit jako Není nevyžádaná.
Click the Message menu, point to Junk e‑mail, and then click Mark as Not Junk.
Můžeme jej však označit jako vhodný odrazový můstek, neboť nabízí přehled důchodových systémů rozšířený na 27 členských států.
However, we can describe it as a good starting point, since it provides an overview of the pension system enlarged to 27 States.
Na kartě Upravit ve skupině Uspořádání klikněte na položku Značka a titulek, vyberte možnost Značky osob a poté klikněte na příkaz Označit osobu.
On the Edit tab, in the Organize group, click Tag and caption, point to People tag, and then click Tag a person.
označit (dar şi: poznamenat, vyznačit, vyznačovat)
Mohli bychom to označit za nejnákladnější volební kampaň v historii Německa.
It could mark the most expensive election campaign in the history of Germany.
Na stránce Chyby procházení můžete chybu pro konkrétní adresu označit jako opravenou.
On the Crawl Errors page, you can mark an error for a specific URL as fixed.
Zaškrtněte políčko vedle příslušné adresy URL a poté klikněte na odkaz Označit jako opravené.
Select the checkbox next to the URL, then click Mark as fixed.
označit
Cílem tohoto systému je klasifikovat a označit tisíce látek a směsí, které nás obklopují.
The aim is to classify and label the thousands of substances and mixtures which surround us.
Chcete-li označit místo štítkem, použijte ve vyhledávacím dotazu závorky.
You can display a label on a location by using parentheses in your search terms.
Cílem není označit nebo roztřídit země, ale přizpůsobit jejich nástroje a odpovědi konkrétním situacím.
The objective is not to label or classify countries, but to tailor their instruments and responses to specific situations.
označit (dar şi: jmenovat, nazvat, nazývat, pojmenovat)
(Volitelné) Pokud chcete obrázky označit, zadejte název značky v poli Označit tyto obrázky (nepovinné).
(Optional) To tag the pictures, type a tag name in the Tag these pictures (optional) box.
(Volitelné) Pokud chcete obrázky označit značkou, zadejte název značky v poli Označit tyto obrázky (nepovinné).
(Optional) To tag the pictures, type a tag name in the Tag these pictures (optional) box.
Pokud značku chcete vytvořit, zadejte název značky do pole Označit tyto obrázky (nepovinné).
If you do, type the tag name in the Tag these pictures (optional) box.
označit (dar şi: jmenovat, stanovit, určit, ustanovit)
Můžete ale označit některý počítač jako důvěryhodné zařízení.
But you can designate a PC as a trusted device.
Komise se však domnívá, že by se dalších 10 vodních útvarů mělo označit za citlivé oblasti.
However, the Commission considers that 10 other water bodies should have been designated as sensitive areas.
Po klepnutí nebo kliknutí na e-mail vám nabídka Nevyžádaná pošta umožní označit e-mail jako obyčejnou nevyžádanou poštu nebo jako potenciální phishingový podvod.
Tap or click the email, and the Junk menu gives you the option to designate it as plain junk or a potential phishing email.
označit (dar şi: označovat, udávat, ukazovat, znamenat)
Rovněž jsme svědky šílenství: jak jinak bychom mohli označit jednání "Lord's Resistance Army" (Armády pánova odporu)?
There is also madness, for how else can we qualify the action of the Lord's Resistance Army?
Také by neměly mít možnost vynášet morální soudy nad tím, koho lze či nelze označit jako pár.
Nor should they be able to make moral judgments on who qualifies as a couple, and who does not.
Zhruba jednu třetinu z nich lze označit za "závažné přírodní katastrofy", stejně jako čtyři z případů, kterými se dnes zabýváme.
About a third of these qualified as 'major natural disasters', as do four of the cases that we are considering here today.
Vím, že je obtížné se pokusit označit jeden konkrétní stát.
I know it is difficult to try and pinpoint any one individual state.
označit (dar şi: pojmenovat)

Exemple de folosire pentru "označit" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

CzechKomise musí označit všechny překážky a navrhnout opatření k jejich odstranění.
The Commission must highlight all obstacles and propose measures for their removal.
CzechZasedání Evropské rady tento týden by tedy mělo označit jasné, konkrétní cíle.
So this week's European Council should identify clear, concrete deliverables.
CzechNedostanete se tak do situace, kdy máte velký seznam obrázků, které je třeba označit.
That way, you won't end up with a backlog of pictures that need to be tagged.
CzechTento problém narostl do takových rozměrů, že ho lze označit za nový druh otroctví.
This problem has grown to such an extent that it can be called a new form of slavery.
CzechA Afghánský voják byl tak překvapený, že mě vidí, že mi zapomněl označit pas.
And the Afghan soldier was so surprised to see me that he forgot to stamp my passport.
CzechSkutečnost, že dnes diskutujeme o obou zprávách, můžeme označit za pokrok.
The fact that we are today debating both reports can be said to be progress.
CzechŘecké úřady popírají, že by bylo třeba označit tyto oblasti jako citlivé.
The Greek authorities contest the need for the designation of those areas as sensitive.
CzechZároveň musíme označit nedostatky, které v oblasti obnovitelných zdrojů také existují.
At the same time we must identify the drawbacks that also exist in the case of renewables.
CzechCo když chcete označit delší úsek než jedno slovo—například celý odstavec?
What if you want to select more than just a single word—this entire paragraph for instance?
CzechTo nasvědčuje tomu, že investoři mají záměry, jež lze označit přinejlepším za pochybné.
This suggests that the investors have what can at best be described as dubious intentions.
CzechSlovy podnikatelů lze tuto situaci právem označit za vítězství pro obě strany.
To borrow an expression from the business world, this can rightly be termed a win-win situation.
CzechProto musíme džihádský teror označit za klíčovou výzvu a tento fakt ve zprávě uvést.
That is why we must identify Jihadist terror as the key challenge and state this in the report.
CzechObrázky můžete označit nebo k nim přidat další značky také po importu do počítače.
You can also tag pictures or add additional tags after the pictures are imported to your computer.
CzechLze to dokonce označit za základní starost ministrů zdravotnictví.
It could even be described as the fundamental concern of health ministers.
CzechV další kapitole musíte vyfotit kousek kůry, a pak jej označit.
In another chapter, you need to take a picture of a piece of bark and then tag that.
CzechU kampaní nevyužívajících AdWords budete muset své odkazy označit ručně.
For non-AdWords campaigns, you'll need to manually tag your links.
CzechSituaci v Egyptě lze přiměřeně označit za vzpouru v očekávání revoluce.
The situation in Egypt could be adequately described as a revolt in waiting for a revolution.
CzechZa čtvrté, musíme označit nejlepší postupy na mezinárodní úrovni.
Fourthly, we need to identify the best practices at international level.
CzechFotografii můžete označit pouze jednou. Opakovaná kliknutí budou ignorována.
You can flag a photo only once; repeated clicks are ignored.
CzechDoufám, že na situaci, kterou lze označit za mimořádnou, odpovídajícím způsobem zareaguje i Rada.
I hope that the Council will be up to the situation, which is, after all, an emergency.