Traducere cehă-engleză pentru "udávat"

CS

"udávat" engleză traducere

CS udávat
volume_up
{verb}

udávat (dar şi: rozhodnout, stanovit, udat, určit)
Zde se objevuje zásadní otázka, která udává směr dalších úvah.
At this point, a fundamental question arises which will determine the direction of further deliberations.
udávat (dar şi: označit, označovat, ukazovat, znamenat)
Toto číslo udává, kolikrát se váš firemní zápis objevil ve výsledcích vyhledávání.
This number denotes the number of times that your business listing has appeared in search results.

Exemple de folosire pentru "udávat" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

CzechPrvotní zasedání týkající se UPR pravděpodobně budou udávat tón ostatním.
The early sessions of the UPR are likely to set the tone for the remainder.
CzechDůležité je, že by měla udávat směr evropské energetické strategii na příštích deset let.
It is important that it should pilot a European energy strategy for the next 10 years.
CzechEvropská unie nepochybně musí udávat příklad, jak se o tato zvířata starat.
Indeed, the European Union must give an example on how to house and care for these animals.
CzechBude udávat tón i v uznání toho, že biopaliva nejsou odpovědí?
Will it therefore take the lead in recognising that biofuels are not the answer?
CzechVaše úvodní poznámky, které byly svou objektivitou osvěžující, by měly udávat tón celému roku 2008.
Your introductions, refreshing in their objectiveness, should set the tone for the whole of 2008.
CzechEvropská unie musí v této oblasti udávat směr a spolupracovat s Amerikou, a vést konzultace s příslušným odvětvím.
The European Union must give a lead here and work on this whole issue with America, in consultation with the industry.
CzechBude-li pan předseda Barroso udávat tón při rozvíjení pulsujícího, dynamického evropského hospodářství, bude mít naši podporu.
In taking a lead in developing a vibrant, dynamic European economy, President Barroso will have our support.
CzechTato zpráva pomáhá udávat směr společným činnostem při sběru údajů v této oblasti, analyzovat výsledky a navrhnout řešení.
This report contributes to orienting joint data collection activities in this area, analysing results and proposing solutions.
CzechNavrhujeme tedy, aby byl uplatňován soubor společných zásad a postupů, který bude udávat směr stávajících průmyslových politik.
We therefore propose that a set of common principles and practices be applied, giving direction to existing industrial initiatives.
CzechDomnívám se, že nejlepším způsobem jak přesvědčit ostatní, aby nás následovali, je udávat tempo a být jim příkladem a přesně to i děláme.
I feel that the best way of persuading others to follow us is to set the pace and lead by example, which is exactly what we are doing.
CzechCo musíme udělat nyní, je ujistit, že setrváme na místě a zachováváme klid, a snažit se udávat lidem směr, což jim dává nejvíce naděje.
What we need to do now is to make sure that we retain a calm presence and try to steer the course for people which gives them the most hope.
CzechToto usnesení pomáhá udávat směr společným činnostem při sběru údajů v této oblasti, analyzovat výsledky a navrhnout řešení.
This document contributes to orienting joint data collection activities in this area, analysing their results and proposing their respective solutions.
CzechMyslím, že pan Barón Crespo nedávno řekl, že Komise může s podporou Parlamentu udávat hlavní směry: evropské směrnice, pokud se provádějí.
I believe that Mr Barón Crespo said recently that the Commission, with the support of Parliament, can issue guidelines: European directives, when these are transposed.
Czech(SK) Pokud chceme skutečně ve vědě a technice dohánět USA, Japonsko a ostatní světové špičky a pokud chce Evropa udávat tón, musí nevyhnutelně pro to vytvořit předpoklady.
(SK) If we actually want to overtake the US, Japan and other world leaders in science and technology and if we want Europe to set the tone, then the necessary preconditions must be created.