Traducere cehă-engleză pentru "zázemí"

CS

"zázemí" engleză traducere

CS zázemí
volume_up
{neutru}

zázemí
volume_up
hinterland {substantiv}
Překvapuje mě však, že na jedné straně je velmi jasně definována pozice přístavů, ale na druhé straně, nezbytné propojení zázemí v mnoha případech zaostává.
What strikes me is that the position of ports is very clearly defined on the one hand, but that on the other the necessary hinterland connection lags behind in a number of cases.

Exemple de folosire pentru "zázemí" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

CzechUnie má určité odborné zázemí a určité kapacity. Specializuje se na měkkou sílu.
There is a certain expertise and there are capabilities on the Union side.
CzechCopak nikdo z nás, nebo jen velmi málo z nás zde v Parlamentu, nemá vědecké zázemí?
Have none of us, or very few of us, scientific backgrounds in this Parliament at all?
CzechProto je logické rozšířit počet poskytovatelů a také jejich zázemí.
As a result, it makes sense to expand the number of providers and also their backgrounds.
CzechOtázkou je, zda již dnes dokážeme všem poskytnout náležité zázemí.
The question is whether we can already provide everyone with the proper background today.
CzechVykazují značné rozdíly, pokud jde o zázemí, vzdělání a postavení žen na pracovním trhu.
They show marked differences as regards women's background, education and status in the labour market.
CzechVěřím, že tříletá debata pomohla připravit zázemí.
I believe the three-year debate was very helpful to prepare the ground.
CzechPoskytli jste mi tím dostatečné zázemí k dosažení úspěšného výsledku zasedání s Radou a Komisí.
This gave me enough backing for a successful outcome to the negotiations with the Council and the Commission.
CzechTo vše díky tvrdé práci a odbornému zázemí Parlamentu.
This is all thanks to Parliament's hard work and expertise.
CzechNa konferenci do Uppsaly jsme pozvali experty a vědce, aby jednáním poskytli odborné zázemí.
At the conference in Uppsala, we have invited both experts and scientists to be the background for the discussions at that conference.
CzechNáš cíl je jasný: chceme rozšířit možnosti, aby nikdo, bez ohledu na zázemí anebo okolnosti, nezůstal vzadu.
Our objective is clear: we want to expand opportunities so that nobody, whatever their background or circumstances, is left behind.
CzechV lednu 2012 byly zahájeny práce na technickém zázemí, které probíhají souběžně s výstavbou zbývajících pater.
In January 2012 work commenced on the technical fit-out, which is being carried out in parallel to the construction of the remaining floors.
CzechJe tedy logické, že byl tento úkol svěřen Eurosystému mimo jiné i proto, že centrální banky mají nezbytné provozní zázemí.
Assigning this task to the Eurosystem is therefore logical, also because central banks have the necessary operational facilities.
CzechEvropa dala pocítit svou přítomnost, aniž by se však nechala zatáhnout do agresivní politiky v zázemí našeho ruského souseda.
Europe made its presence felt, without, however, getting involved in an aggressive policy in our Russian neighbours' backyard.
CzechK dosažení tohoto cíle byly prověřeny a analyzovány všechny možnosti, zejména pokud jde o opláštění budovy a technické zázemí.
To achieve this aim, all possibilities were explored and analysed, particularly with regard to the facades and technical systems.
CzechNavíc něčí sociální zázemí nebo finanční situace by neměly omezovat jeho přístup k možnostem cestování do zahraničí.
What is more, someone's social background or financial situation should not restrict their accessing the opportunities of travelling abroad.
CzechDále potřebujeme zajistit pevné vědomostní zázemí, abychom mohli zavést stálou strategii pro boj proti padělatelství a pirátství.
In addition, we need to have a solid knowledge base in order to put in place a permanent strategy for combating counterfeiting and piracy.
CzechAť už je naše politické zázemí jakékoli, všichni víme, že transatlantické vztahy mají pro naši budoucnost, budoucnost Evropy, zásadní význam.
Whatever our political background, we all know that the transatlantic relationship is vital to our future, to the future of Europe.
CzechBez zdrojů nemůže výzkum a vývoj vytvořit nutné finanční zázemí, a proto nemůže plně využít příležitostí k inovacím.
Without resources, research and development cannot create the necessary financial background and therefore cannot make full use of innovation opportunities.
CzechKomise se domnívá, že je důležité vědět, kdo jsou zástupci zájmových skupin, jaké zájmy zastupují a v jakém finančním zázemí.
The Commission considers that it is important to know who the interest representatives are, what interests they represent and against what financial background.
CzechECB tyto operace provádět nemůže, protože nemá své vlastní technické zázemí (distribuce, zpracování bankovek, úschova bankovek apod.).
The ECB cannot perform these operations as it does not have its own technical departments (distribution units, banknote processing units, vaults, etc.).