Traducere daneză-engleză pentru "skala"

DA

"skala" engleză traducere

DA skala
volume_up
{en}

1. general

skala (dar şi: spektrum)
volume_up
spectrum {substantiv}
De virkelige problemer skal nok snarere findes et andet sted på den politiske skala, nemlig blandt Gunilla Carlssons venner.
The difficulties are probably rather in another direction on the political spectrum, namely among Mrs Carlsson's friends.
Vi taler ikke kun om kopierede cd ' er, som nogle mennesker tror, men om en bred skala af produkter, som efterlignes.
We are not just talking about pirated CDs, as some people think, but about a broad spectrum of products that are being counterfeited.
Parlamentsvalget i Ukraine den 26. marts skal i forhold til valget i Belarus placeres i den anden ende af den demokratiske skala.
The parliamentary elections in Ukraine on 26 March were at the opposite end of the democratic spectrum to those in Belarus.
skala (dar şi: graduering)
volume_up
graduation {substantiv}
skala (dar şi: skala)
volume_up
scale {substantiv}
Vis relativ HTML-skala og absolutte attributter for punktstørrelse
Show relative HTML scale and absolute "point-size" attributes
Forslagene om at i stor skala sammenkoble europæiske vandnet, er de gode?
Are the large-scale proposals for the interconnection of European hydrological networks good?
Betænkningen tager imidlertid også en skatteharmonisering i stor skala op.
The report does, however, also include harmonisation of taxes on a grand scale.
skala
volume_up
gamut {substantiv}
There is a whole gamut of mechanisms involved.

2. "om gradinddeling"

skala (dar şi: skala)
volume_up
scale {substantiv}
Vis relativ HTML-skala og absolutte attributter for punktstørrelse
Show relative HTML scale and absolute "point-size" attributes
Forslagene om at i stor skala sammenkoble europæiske vandnet, er de gode?
Are the large-scale proposals for the interconnection of European hydrological networks good?
Betænkningen tager imidlertid også en skatteharmonisering i stor skala op.
The report does, however, also include harmonisation of taxes on a grand scale.

3. "om størrelsesforhold"

skala (dar şi: skala)
volume_up
scale {substantiv}
Vis relativ HTML-skala og absolutte attributter for punktstørrelse
Show relative HTML scale and absolute "point-size" attributes
Forslagene om at i stor skala sammenkoble europæiske vandnet, er de gode?
Are the large-scale proposals for the interconnection of European hydrological networks good?
Betænkningen tager imidlertid også en skatteharmonisering i stor skala op.
The report does, however, also include harmonisation of taxes on a grand scale.

Exemple de folosire pentru "skala" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

DanishMå jeg lige spørge, er der ingen litterær produktion på en større skala dér?
Is there no great literary production in those countries, may I ask?
DanishForanstaltningerne af ikkelovgivningsmæssig karakter omfatter en bred skala af aktiviteter.
Measures of a non-legislative nature encompass a wide range of activities.
DanishDet er ikke retfærdigt, at tørv bedømmes efter samme skala som f.eks. stenkul.
It is not right that peat should be judged according to the same criteria as, for example, coal.
DanishDerfor skal tildelingen af midler øges efter en tilsvarende skala.
Another problem and priority is Structural and Cohesion policy.
DanishEU råder som ingen andre over en skala af instrumenter, som er nødvendige dertil.
The European Union has, like no other, the complete bandwidth of instruments required for this at its disposal.
DanishMin gruppe giver de nuværende bestemmelser dumpekarakter, mens de nye fortjener et pænt syvtal på en skala fra et til 10.
My group grades the present rule an emphatic 'unsatisfactory ', but gives the new one a good seven out of ten.
DanishI ændringsforslaget henvises der til den brede skala af samvittighedskvaler, som vi kan være enige eller uenige i.
In the amendment, reference is made to the wide range of conscientious objections, with which we do, or do not, agree.
DanishDet er en meget bred sammenfatning af nye EU-politikker og foranstaltninger og omhandler en bred skala af nye emner og geografiske spørgsmål.
It is a very broad summary of recent EU policy and measures and it covers a broad range of issues and geographical areas.
DanishFor at underbygge min holdning vil jeg nævne eksemplet med Parlamentet, som er en model i meget mindre skala af det flersprogede EU.
To substantiate my position, let me use the example of our Parliament, which represents a much-scaled-down model of the multilingual EU.
DanishDerfor er det helt legitimt, at de europæiske borgere klager over EU ' s grundlæggende mangel på indflydelse i større international skala.
The people of Europe are thus all the more justified in lamenting the Union’ s substantial lack of influence on the broader international stage.
DanishDet vil sige, at de skal have adgang til en bred skala af antikonceptionsmidler og gode tjenester og kunne få oplysninger om fordelene og ulemperne.
This means that she must have access to a wide range of contraception and effective services, and must be informed about the pros and cons.
DanishHvad selvstændighed angår, er udviklingssamarbejde et selvstændigt område inden for den meget store skala af eksterne forbindelser.
Having said that, however, I believe that this is a crucial issue and I am therefore delighted that the Committee on Constitutional Affairs has taken this initiative.
DanishUdvidelsen er en enestående begivenhed og det eneste tilfælde i verden, hvor man forener nogle lande og situationer, som har økonomiske forskelle på en skala fra 1 til 4.
Enlargement is a unique event, it is the only instance in the world of countries whose economic situations differ widely being brought together.
DanishUden at foretage denne analyse og erkende magtforholdet bliver vi aldrig i stand til at etablere en reel dialog i større skala om de sociale forhold på arbejdsmarkedet.
Without this analysis and a recognition of how power is allocated, there can never be a real dialogue on social conditions in the overall labour market.
DanishØMU ' en udgør et risikoprojekt i stor skala, hvis konsekvenser vi endnu ikke med sikkerhed kan overskue, men som indebærer, at de svageste i samfundet har mest at tabe, hvis det ikke lykkes.
EMU is a high risk venture whose consequences we cannot easily predict, but it is the weakest in society who have most to lose if it fails.
DanishDet er en ironi, som vi flere gange i lille skala har konstateret i dagens debat, at de beslutninger, som vi også træffer her, fører til arbejdsløshed, selvom vi siger det modsatte.
It is ironic, as we have observed several times in a small way during today's debate, that the decisions we are making here lead to increased unemployment, even though we say the opposite.