Traducere engleză-cehă pentru "to enact"

EN

"to enact" cehă traducere

EN to enact
volume_up
[enacted|enacted] {verb}

to enact
We have been rushed through the legislative process for a first-reading agreement in order to get this measure enacted before the European elections.
Spěchali jsme s legislativním procesem, abychom dosáhli souhlasu v prvním čtení a aby bylo možné toto opatření uzákonit před evropskými volbami.
In addition, in view of the fact that most ships of European origin will be broken and turned into waste outside Community waters, a binding international regime really must be enacted.
Kromě toho, vzhledem k tomu, že většina lodí evropského původu se bude demontovat a změní se na odpad mimo vody Společenství, musí se skutečně uzákonit závazný mezinárodní režim.

Exemple de folosire pentru "to enact" în cehă

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishNo Member State may enact laws that contradict these documents.
Žádný členský stát nesmí přijmout zákony, které jsou v rozporu s těmito dokumenty.
EnglishIn future, Member States may wish to enact national rules.
V budoucnosti mohou členské státy mít zájem přijmout vnitrostátní předpisy.
EnglishHowever, we must remember that the European nations have a sovereign right to enact fundamental laws.
Přesto si musíme být vědomi toho, že evropské národy mají suverénní právo ustanovovat základní zákony.
EnglishThe objective is to enact the Treaty on 1 January 2009.
Cílem je, aby byla Smlouva platila od 1. ledna 2009.
EnglishEurope has come to recognise that it cannot enact laws that permit ending a human life by violent means.
Evropa postupně uznala, že nemůže schvalovat zákony dovolující ukončení lidského života násilnými prostředky.
EnglishThis is to be done, as you said yourself, in order to prevent a race amongst the Member States to enact protectionism.
To je třeba učinit, jak jste sám řekl, aby se zabránilo snahám členských států o protekcionismus.
EnglishIn many Member States, including my own, I am aware of a reversion to complacency and a weakening of the will to enact reforms.
V mnoha členských státech včetně mého vidím obrat k sebeuspokojení a ochabující vůli zavádět reformy.
EnglishIf they enact different regulations for these reasons, we do not force them to revoke their environmental and health regulations.
Pokud zavádějí nová nařízení z těchto důvodů, nenutíme je jejich nařízení o zdraví a životním prostředí rušit.
EnglishParliament also rejected the Commission's plans to enact provisions at this stage prescribing the lifting of the ban on new planting in 2014.
Parlament také zamítl plány Komise vydat v tomto stádiu předpis zakazující v roce 2014 novou výsadbu.
EnglishFrequently Member States make use of their right to enact stricter regulations securing a higher level of protection for consumers.
Členské státy často využívají své právo zavést přísnější předpisy, které zabezpečují vyšší úroveň ochrany spotřebitelů.
EnglishWe have a special temporary Committee on Climate Change, we have good legislation, and we enact regulations, directives and decisions.
Zřídili jsme Dočasný výbor pro klimatické změny, máme dobré právní předpisy, přijímáme nařízení, směrnice a rozhodnutí.
EnglishEvery nation has the right to enact regulations to ensure that taxes are imposed efficiently with the assent of the people's representatives.
Každý národ má právo přijímat předpisy, které zajistí, aby byly daně efektivně ukládány se souhlasem zástupců občanů.
EnglishSimilarly, governments don't enact intelligent environmental and labor laws just because politicians wake up one day.
Podobně, ani vlády neschválily inteligentní zákoníky práce či zákony na ochranu živ. ~~~ prostředí jen proto, že se politikové dobře vyspali.
EnglishAnalysing the various causes of the financial crisis has shown that there was an urgent need to enact legislation on rating agencies.
Rozborem různých příčin finanční krize se ukazuje, že je zde naléhavá potřeba přijmout právní předpisy pro ratingové agentury.
EnglishWe are working closely with the next presiding country, France, to ensure that everything is ready in time to enact the Treaty.
Úzce spolupracujeme s následující předsednickou zemí, Francií, abychom zajistili, že vše bude včas připraveno, aby smlouva mohla vstoupit v platnost.
EnglishThat would be a very serious matter because we have never done anything here but enact competition rules and methods for controlling them.
To by byl velmi vážný problém, protože my jsme tu nikdy neudělali nic jiného, než uzákonili pravidla konkurence a způsoby jejich kontroly.
EnglishOur guiding principle at all times is to enact laws which determine our future in accordance with EU standards, European tradition and civil liberties.
Naší hlavní zásadou je vždy schvalovat zákony, které určí naši budoucnost podle norem EU, evropské tradice a občanských svobod.
EnglishThere is no way Albania can even begin to enact the reforms necessary to regain the EU's confidence in the current political environment of instability.
Neexistuje způsob, jak by Albánie mohla vůbec začít provádět reformy nezbytné pro to, aby v současném politickém prostředí nestability získala důvěru EU.
EnglishI warmly welcome the fact that this second draft of the novel foods regulation will finally enact uniform rules on placing novel foods on the market in the EU.
Vřele vítám skutečnost, že tento druhý návrh nařízení o nových potravinách konečně uzákoní jednotná pravidla pro uvádění nových potravin na trh v EU.
EnglishIn doing so, they enact the decisions made centrally by the Governing Council of the ECB.
Národní centrální banky vykonávají téměř všechny provozní úkoly Eurosystému a provádějí tak rozhodnutí přijatá centrálně Radou guvernérů ECB.