EN swing by
volume_up
{substantiv}

Traduceri similare în dicționarul englez-ceh

swing substantiv
to swing verb
by adverb
by prepoziţie

Exemple de folosire pentru "swing by" în cehă

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishEurope's citizens already have to pay; the Council now ought finally to swing into action as well.
Evropští občané už na situaci doplácí, nyní musí Rada konečně začít také jednat.
EnglishIf you think the one on the left is Jazz and the one on the right is Swing, clap your hands.
Pokud si myslíte, že ten nalevo je Jazz a napravo Swing, zatleskejte.
EnglishIf you think the display on the left is Swing and the display on the right is Jazz, clap your hands.
Pokud si myslíte, že ten nalevo je Swing a ten napravo Jazz, zatleskejte.
EnglishIn addition, the election campaign in the USA is in full swing and, for this reason, we must consider the facts.
Navíc je také v plném proudu politická kampaň v USA, a proto musíme zvážit fakta.
EnglishThe one on the left is Jazz and the one on the right is Swing, but you know what?
Ten nalevo je Jazz a napravo Swing, ale více co?
EnglishNow the preparations for the Washington Summit are in full swing.
Nyní jsou přípravy na washingtonský summit v plném proudu.
EnglishIn recent years, there has also been a big swing in popularity towards organic products among consumers.
V posledních letech jsme mezi spotřebiteli zaznamenali velký nárůst popularity organických produktů.
EnglishNow all we need is for FRONTEX to be able to swing into action more quickly when it ultimately counts.
Nyní už jen potřebujeme, aby agentura FRONTEX, byla schopna reagovat rychleji, když to se nakonec počítá.
EnglishThen in 2002, when this was all going full-swing, a coral-bleaching event happened in the Phoenix Islands.
Později v roce 2002, když už všechno tohle probíhalo, došlo na Phoenixových ostrovech k blednutí korálů.
EnglishThe debate in the Netherlands is still in full swing, therefore: it is not the case that everyone is now in agreement.
Diskuse v Nizozemsku je stále v plném proudu, a proto není pravda, že se všichni již dohodli.
EnglishOne is called "Jazz" and the other one is called "Swing."
Jeden se jmenuje "Jazz" a ten druhý "Swing".
EnglishIt is a quiet revolution that is already in full swing.
Zmíněná tichá revoluce je již v plném proudu.
EnglishHowever, I agree with the High Representative that when we take a swing at the regime, we must not hit Belarusian citizens.
Avšak souhlasím s vysokou představitelkou, že když zasadíme ránu režimu, nesmíme zasáhnout běloruské občany.
EnglishWhat you're doing is you really swing your leg and catch the fall, stand up again, swing your leg and catch the fall.
Co skutečně děláte, je, že švihnete svou nohou a zabráníte pádu, znovu se postavíte, švihnete nohou a zabráníte pádu.
EnglishIt must be recalled that the Eastern Partnership started being implemented when the financial crisis was in full swing.
Je třeba připomenout, že východní partnerství začalo být uskutečňováno v době, kdy finanční krize byla v plné síle.
EnglishWhen you swing your hand, you'd be moving around these extra dimensions over and over again, but they're so small that we wouldn't know it.
Každé máchnutí rukou by vedlo okolo dalších dimenzí, ovšem tak malých, že si toho ani nevšimnete.
EnglishThe rescue plan for Opel is in full swing and the world, and even Europe, is not rid of the demons of protectionism.
Záchranný plán pro společnost Opel je v plném proudu a svět se dosud nezbavil démonů protekcionismu, dokonce ani Evropa.
EnglishThe EU must swing into action.
Evropská unie musí začít okamžitě jednat.
EnglishThis policy will only really swing into motion now, at the end of the cycle, and it is here that the greatest payment requests will appear.
Tato politika se dá do pohybu teprve nyní, na konci cyklu, a právě zde se vyvstanou největší požadavky na platby.
EnglishI should like to ask the Commission to adopt the recommendations which we will be voting on tomorrow and to swing into action at the earliest opportunity.
Chtěl bych požádat Komisi, aby přijala doporučení, o kterých budeme zítra hlasovat, a aby co nejdříve začala konat.