Traducere engleză-finlandeză pentru "commercial relations"

EN

"commercial relations" finlandeză traducere

EN commercial relations
volume_up
{plural}

commercial relations
Commercial relations between the EU and Greenland have been significant in nature for some years.
EU:n ja Grönlannin väliset kauppasuhteet ovat olleet jo joitakin vuosia merkittävät.
It is clear that one very obvious field in which we must translate words into actions is that of commercial relations.
On selvää, että yksi aivan ilmeinen ala, jolla meidän on muutettava sanat teoiksi, on kauppasuhteet.
Commercial relations and cooperation with the countries involved in the programmes covered by this regulation are of major importance to the Union.
Kauppasuhteet ja yhteistyö tämän asetuksen kattamiin ohjelmiin osallistuvien valtioiden kanssa ovat unionille hyvin tärkeitä.

Traduceri similare în dicționarul englez-finlandez

commercial substantiv
Finnish
commercial adjectiv
relations substantiv
relation substantiv

Exemple de folosire pentru "commercial relations" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThey involve the future of our commercial relations with the ACP countries.
Ne koskevat EU:n ja AKT-maiden välisten kauppasuhteiden tulevaisuutta.
EnglishThe EU and Taiwan maintain economic and commercial relations on a large scale.
EU ja Taiwan ylläpitävät laaja-alaisia talous- ja kauppasuhteita.
EnglishOne key element is the proposal to establish stronger political and commercial relations.
Eräs keskeinen tekijä on ehdotus poliittisten suhteiden ja kauppasuhteiden lujittamisesta.
EnglishCommercial relations and human rights cannot be separated from the other aspects.
Yhtäältä kaupallisia suhteita ja ihmisoikeuksia ja toisaalta muita näkökohtia ei ole mahdollista erottaa toisistaan.
EnglishBut, as Mr Cushnahan said, we have to talk about other issues as well as trade and commercial relations.
Mutta kuten Cushnahan sanoi, meidän on keskusteltava muistakin asioista kuin kaupasta ja kauppasuhteista.
EnglishNevertheless, these relations cannot be based solely on improving the commercial relations of each party.
Nämä suhteet eivät voi kuitenkaan perustua pelkästään kummankin osapuolen kaupallisten suhteiden parantamiseen.
EnglishThis is sufficient reason for execution of the principle of mutuality in commercial relations with third countries.
Tämä on riittävä syy ottaa käyttöön vastavuoroisuusperiaate kaupallisissa suhteissamme kolmansiin maihin.
EnglishThe first, and I am saying nothing new, is to dedicate ourselves to saving multilateralism within commercial relations.
Meidän on ensisijaisesti pyrittävä säilyttämään kauppasuhteiden monenvälisyys, eikä tässä ole mitään uutta.
EnglishCan we not in some way have an influence in those countries with which we maintain these commercial and political relations?
Emmekö voisi vaikuttaa jollakin tavoin näihin maihin, joihin meillä on taloudellisia ja poliittisia suhteita?
EnglishIf we continue with a policy of burning fossil fuels, the EU will need to establish good commercial relations with Russia.
Jos jatketaan fossiilisten aineiden polttamisen linjalla, EU:n on syytä luoda hyvät kaupalliset suhteet Venäjään.
EnglishHowever, I am also very concerned, Commissioner, about the commercial relations that the European Union maintains with this country.
Arvoisa komission jäsen, olen samalla kuitenkin huolissani kauppasuhteista, joita Euroopan unioni ylläpitää Hondurasiin.
EnglishThis is a Political Dialogue and Cooperation Agreement, but we are not making progress with our commercial relations.
Kyseessä on poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus, mutta kauppasuhteissamme näihin maihin ei tapahdu minkäänlaista edistystä.
EnglishThe entry into force of the Interim Agreement will enable and will favour the development of commercial relations between the European Union and Uzbekistan.
Väliaikaisen sopimuksen voimaantulo mahdollistaa Euroopan unionin ja Uzbekistanin kauppasuhteiden kehittämisen.
EnglishWe have voted for the resolution because we think it would be correct to develop economic and commercial relations with the USA.
Olemme äänestäneet päätöslauselmaesityksen puolesta, koska meidän mielestämme on oikein kehittää taloudellisia ja kaupallisia suhteita USA: han.
EnglishOn the basis of that study we shall be able to decide how to continue developing our economic and commercial relations with those regions.
Tutkimuksen pohjalta voimme sitten päättää, miten jatkaa taloudellisten suhteiden ja kauppasuhteiden kehittämistä noiden alueiden kanssa.
EnglishIt aims at strengthening cultural and commercial relations between European film industry professionals and those from all over the world.
Sen tavoitteena on vahvistaa kulttuurisia ja kaupallisia suhteita eurooppalaisten ja muun maailman elokuvateollisuuden ammattilaisten välillä.
EnglishThe entry into force of the agreement concluded with Mexico is already having a very positive impact on our commercial relations and on our investment.
Meksikon kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulolla on jo nyt ollut hyvin myönteinen vaikutus kauppasuhteisiimme ja investointeihimme.
EnglishNevertheless, Libya has expanding commercial and political relations with EU Member States, and the country is strategically important for the EU.
Libyalla on kuitenkin entistä laajemmat kaupalliset ja poliittiset suhteet EU:n jäsenvaltioihin, ja valtio on strategisesti tärkeä EU:lle.
EnglishCommercial and human relations bring peoples closer together, contribute to their development and the development of their different economic sectors.
Kaupalliset suhteet ja ihmissuhteet tuovat kansoja lähemmäs toisiaan sekä edistävät kansojen ja niiden eri taloudenalojen kehittymistä.
EnglishThey are actually part of a mutually beneficial system which can be used to create new markets and new commercial relations.
Koheesiopolitiikka ja rakennerahastot ovat osa kaikkien etujen mukaista järjestelmää, jota voidaan hyödyntää uusien markkinoiden ja kaupallisten suhteiden luomiseksi.