Traducere engleză-finlandeză pentru "commercially"

EN

"commercially" finlandeză traducere

volume_up
commercial {substantiv}
FI

EN commercially
volume_up
{adverb}

commercially
The European financial landscape is becoming commercially more attractive.
Euroopan unionin rahoitusympäristöstä on tulossa kaupallisesti houkuttelevampi.
This helps prevent the disclosure of commercially sensitive information.
Tämä auttaa estämään kaupallisesti arkaluontoisten tietojen paljastumisen.
This makes many otherwise commercially viable projects unprofitable.
Tämä tekee useista muuten kaupallisesti järkevistä hankkeista kannattamattomia.

Sinonime (în engleză) pentru "commercial":

commercial

Exemple de folosire pentru "commercially" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI do not refer here to farmers with large holdings which are commercially viable.
En viittaa nyt maanviljelijöihin, joilla on suuret, taloudellisesti kannattavat tilat.
EnglishThe new directive treats healthcare as a piece of commercially tradeable goods.
Uudessa direktiivissä käsitellään terveydenhuoltoa kauppatavarana.
EnglishCommercially speaking, the Commission is asking for the adaptation of the treaty to current realities.
Kaupallisella tasolla komissio pyytää sopimuksen mukauttamista nykytilanteeseen.
EnglishYou cannot buy a ticket commercially to fly into space in America -- can't do it.
Ameriikasta ei voi ostaa lippua lentääkseen avaruuteen.
EnglishIt would threaten the independent, commercially based and subsidy free nature of British ports.
Se uhkaisi Ison-Britannian satamien riippumattomuutta, kaupallista perustaa ja tuista vapaata luonnetta.
EnglishThe same applies to a major epidemic of a commercially important animal disease such as foot and mouth.
Sama pätee laajoihin, kauppaan suuresti vaikuttaviin eläintautiepidemioihin, kuten suu- ja sorkkatautiin.
EnglishSupport is also needed for areas that are not exploited commercially, national parks and reserves.
Tukea tarvitaan myös muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan, esimerkiksi kansallispuistoihin ja suojelualueille.
English   Madam President, tuna is one of the most popular fish in the EU and also one of the most commercially valuable.
   Arvoisa puhemies, tonnikala on suosituimpia ja myös taloudellisesti arvokkaimpia kalalajeja EU:ssa.
EnglishIt goes back to an era before not only the Internet but even before the commercially available personal computer.
Se kuuluu aikakauteen, jolloin ei ollut Internetiä eikä edes yleisesti saatavilla olevia mikrotietokoneita.
EnglishI agree that CCS will require significant research efforts before it can be commercially viable.
Olen samaa mieltä siitä, että CCS-teknologian kaupallisen elinkelpoisuuden takaaminen edellyttää merkittäviä tutkimusponnisteluja.
EnglishIt imports POPs waste commercially for disposal in this way.
Saksa tuo POP-yhdisteitä sisältäviä jätteitä alueelleen kaupallisessa tarkoituksessa, jotta ne voidaan käsitellä tällä tavoin.
EnglishBut it is not worthwhile commercially.
Mutta se ei ole kaupallisesta näkökulmasta kiinnostavaa.
EnglishIt is unacceptable that one European port should have to support itself commercially whilst another lives on state aid.
Ei voida hyväksyä sitä, että jonkin Euroopan sataman on hankittava kaupallisia tuloja, kun taas toiset voivat toimia valtiontuella.
EnglishBy means of this report, we are setting out the principles by which we trade and cooperate commercially with the world's regions.
Tämän mietinnön avulla me luomme periaatteita, joiden mukaan käymme kauppaa ja teemme taloudellista yhteistyötä maailman alueiden kanssa.
EnglishSome information relates to pre-released product which may be substantially modified before it's commercially released.
Osa tiedoista liittyy ohjelmistotuotteiden ennakkojulkaisuversioihin, jotka saattavat muuttua huomattavasti ennen ensimmäistä kaupallista julkaisua.
EnglishIt is a multi-million-dollar industry, and genuine manufacturers who are doing the right thing are suffering commercially because cowboy dealers are breaking the rules.
Rehellisten ja sääntöjä noudattavien valmistajien kaupankäynti vaikeutuu, koska häikäilemättömät liikemiehet rikkovat sääntöjä.
EnglishNevertheless, access can already be quite extensive, provided confidentiality is maintained in respect of commercially sensitive information.
Siitä huolimatta pääsyyn liittyvässä kysymyksessä voidaan mennä melko pitkälle silläkin uhalla, että kaupallisten tietojen luottamuksellisuus säilytetään.
English'Bushmeat' or 'wild meat' describes the food product of wild animals, whether consumed locally or traded commercially.
Termillä "bushmeat" tai "villieläinten liha" viitataan luonnonvaraisten eläinten käyttöön ravintona riippumatta siitä, kulutetaanko liha paikallisesti vai kaupataanko se muualle.
EnglishThe report also clearly recognises the urgent need for up to 12 large-scale demonstration projects to make CCS commercially viable by 2020.
Mietinnössä tunnustetaan myös vähintään 12 laaja-alaisen demonstraatiohankkeen kipeä tarve, jotta CCS-teknologiat voidaan ottaa käyttöön vuoteen 2010 mennessä.
EnglishThe local oceanographic research centre has reported a drop in both stocks and in the average size of species that are fished commercially.
Merentutkimuskeskus on nimittäin havainnut vähenemistä niin kalakannoissa kuin keskimääräisessä koossakin pyynnin kohteena olevien kaupallisten kalalajien kohdalla.