Traducere engleză-finlandeză pentru "courage"

EN

"courage" finlandeză traducere

volume_up
courage {substantiv}

EN courage
volume_up
{substantiv}

courage (dar şi: bravery, courageousness, hardihood, heart)
volume_up
rohkeus {substantiv}
The efforts and courage of Greece deserve clear and resolute support.
Kreikan pyrkimykset ja rohkeus ansaitsevat selkeää ja määrätietoista tukea.
That is why we need a political vision with the courage to go in a different direction.
Siksi tarvitsemme poliittista näkemystä, johon liittyy rohkeus kulkea eri suuntaan.
The courage shown by these men and women is worthy of our admiration.
Näiden miesten ja naisten osoittama rohkeus ansaitsee kunnioituksemme.
courage (dar şi: gallantry, valour, valor)
volume_up
urheus {substantiv}
We believe that the courage and the calm attitude of the Japanese people is worthy of our utmost respect and admiration.
Mielestämme japanilaisten urheus ja rauhallinen asenne ansaitsevat äärimmäisen kunnioituksemme ja ihailumme.
courage (dar şi: gallantry, valour, valor)
volume_up
urhoollisuus {substantiv}
Let us pay tribute to the courage of the Haitian people and the worldwide surge of popular solidarity towards the victims.
Haitin kansan urhoollisuus ja maailmanlaajuinen ruohonjuuritason yhteisvastuullinen toiminta uhrien auttamiseksi ansaitsevat meidän ihailumme.

Sinonime (în engleză) pentru "courage":

courage

Exemple de folosire pentru "courage" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThey did so with courage but also prudence, and without resorting to violence.
He toimivat tällöin rohkeasti mutta myös varovaisesti ja sortumatta väkivaltaan.
EnglishThey spoke of their courage and of their undying and dignified longing for peace.
He puhuivat rohkeudestaan, loputtomasta ja kunnioitettavasta rauhankaipuustaan.
EnglishSometimes, it is a sign of courage.
Joskus pasifismi tasoittaa tietä kauheudelle ja joskus se on rohkeuden symboli!
EnglishThis agreement required considerable political courage and great determination.
Tämä sopimus vaati huomattavaa poliittista rohkeutta ja suurta päättäväisyyttä.
EnglishOnly three years ago Parliament had the courage to reject this very same report.
Vielä kolme vuotta sitten parlamentilla oli rohkeutta hylätä samanlainen mietintö.
EnglishThat, however, will require the vision, capacity and courage of a new strategy.
Se edellyttää kuitenkin uutta strategiaa, jossa on näkemystä, kykyä ja rohkeutta.
EnglishLet us have the courage to face up to the real problems and find solutions to them!
Olkaamme tarpeeksi rohkeita tarttumaan todellisiin ongelmiin ja ratkaisemaan ne!
EnglishThere are potential savings here and we must have the courage to implement them.
Noilla aloilla on mahdollista säästää, ja meillä pitää olla rohkeutta toteuttaa se.
EnglishA task such as this requires not only clear thinking, but also political courage.
Tämä tehtävä edellyttää selkeän ajattelun lisäksi myös poliittista rohkeutta.
EnglishWill we have just the merest fraction of the courage of this Algerian lieutenant?
Onko meillä edes hitunen siitä rohkeudesta kuin tällä algerialaisella luutnantilla?
EnglishWe must also earn it, and have the courage to assume our global responsibilities.
Meidän täytyy myös ansaita se itse uskaltamalla kantaa maailmanlaajuinen vastuumme.
EnglishWe must pluck up the courage to tell this friendly neighbouring country as much.
Meillä täytyy olla rohkeutta sanoa se ystävällismieliselle naapurimaallemme.
EnglishWe should have the courage to bring about true reform of our agricultural policy.
Meidän on uskallettava toteuttaa maatalouspolitiikkamme todellinen uudistus.
EnglishTobacco, I am sorry to say, is a hard drug, and we must have the courage to say this.
Suokaa anteeksi, mutta savuke on kova huume, ja tämä on rohjettava sanoa ääneen.
EnglishIt will demand political courage and a firm faith in the future of our old continent.
Se vaatii poliittista rohkeutta ja lujaa uskoa vanhan maanosamme tulevaisuuteen.
EnglishLastly, courage must be shown in order to tax speculative capital movements.
Lisäksi on osoitettava rohkeutta spekulatiivisten pääomanliikkeiden verotuksessa.
EnglishOur fate is in your hands, but you must have the courage to take the initiative now.
Kohtalomme on käsissänne, mutta teillä on oltava rohkeutta tehdä tämä aloite nyt.
EnglishWe therefore congratulate the rapporteur on the clarity and courage of her report.
Annamme siis esittelijälle tunnustusta mietinnön selkeydestä ja rohkeudesta.
EnglishWe should not back down from the courage and political will we have shown hitherto.
Emme saisi luopua tähän asti osoittamastamme rohkeudesta ja poliittisesta tahdosta.
EnglishThanks to the courage of the Iraqi people, democratic institutions have taken root.
Irakin kansan rohkeuden ansiosta demokraattiset instituutiot ovat juurtuneet.