Traducere engleză-finlandeză pentru "course pass"

EN

"course pass" finlandeză traducere

Exemple de folosire pentru "course pass".

Exemple de folosire pentru "course pass" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI think that the message has been fully understood but I will of course pass it on.
Luulen, että viestinne kuultiin, mutta se välitetään tietenkin myös pyydetysti.
EnglishI will, of course, pass on your comments and your wishes to the President.
Toimitan tietenkin puheenvuoronne ja toivomuksenne puhemiehen tiedoksi.
EnglishOf course, I will pass on all of your comments to Vice-President Barrot.
Välitän luonnollisesti kommenttinne varapuheenjohtaja Barrot'lle.
EnglishWe will of course pass your request on to the Council, not only this time, but whenever necessary.
Välitämme sille tietysti pyyntönne, tämän ja muidenkin kertojen osalta.
EnglishI will of course pass on the other documentation that I have received.
Toimitan tietenkin teille saamani asiaa koskevan aineiston.
EnglishMr Titley, I will of course pass on your request.
(EN) Hyvä jäsen Titley, välitän luonnollisesti pyyntönne eteenpäin.
EnglishMrs Lynn, I will, of course, pass on your complaint.
Jäsen Lynne, vastalauseenne välitetään tietenkin eteenpäin.
EnglishIn any case, I am certainly taking note of this matter, which I will of course pass on to the President of Parliament.
Joka tapauksessa panen merkille tämän asian ja välitän sen ilman muuta parlamentin puhemiehelle.
EnglishOf course, they will pass the cost on afterwards.
Tietenkin se siirtää kustannukset myöhemmin eteenpäin.
EnglishWe will of course pass on your comments.
Välitämme luonnollisesti kommenttinne eteenpäin.
EnglishI shall, of course, pass on any requests but I cannot give you any information in lieu of the director of OLAF in this respect.
Välitän tietysti myös vaatimuksenne eteenpäin, mutta en voi antaa teille asiaa koskevia tietoa OLAFin johtajan puolesta.
EnglishThen, of course, considerable time will pass before we can again sit here and decide whether to adopt some common position.
Sitten kuluu tietenkin huomattavasti aikaa, ennen kuin voimme jälleen istua täällä ja päättää, hyväksymmekö jonkin yhteisen kannan.
EnglishIndeed, many of the proposals tabled here - which, of course, I will pass on to Commissioner Špidla - have attracted my attention.
Täällä on esitetty monia ehdotuksia, jotka välitän tietenkin komission jäsen Špidlalle ja jotka ovat vanginneet mielenkiintoni.
EnglishThe Presidency will, of course, pass on your opinions to Mr Goebbels, who was, however, represented by Mr Santos in this debate.
Välitän mielipiteenne ilman muuta jäsen Goebbelsille, mutta joka tapauksessa jäsen Goebbelsia edusti tässä keskustelussa jäsen Santos.
EnglishI shall then, of course, pass it to the Bureau.
Herra Janssen van Raay, olisin kiitollinen, jos toimittaisitte minulle tämän lausunnon, ja tietenkin välitän sen puhemiehistölle.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I have paid close attention to your comments and will, of course, pass on to the Council the opinions you have expressed.
   Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, olen ottanut toteamuksenne tarkkaan huomioon ja välitän ilmaisemanne mielipiteet luonnollisesti neuvostolle.
EnglishI have taken note of the various important comments made and, of course, I shall pass them on to my colleague who, I am sure, will take them into serious account.
Olen pannut merkille parlamentin jäsenten esittämät useat tärkeät huomautukset ja välitän ne tietysti kollegalleni, joka harkitsee niitä varmasti vakavasti.
EnglishBut I do fear that all we are really doing is consolidating Gaddafi's power, which, in due course, inevitably will pass to one of his sons in a dynastic succession akin to that of North Korea.
Pelkään kuitenkin, että näin vain lujitamme Gaddafin valtaa, joka ajan myötä siirretään väistämättä jollekin hänen pojistaan Pohjois-Koreaa muistuttavan dynastian perimisessä.

Mai multe cuvinte

English
  • course pass

În dicționarul român-englez vei găsi mai multe traduceri.