Traducere engleză-finlandeză pentru "direct"

EN

"direct" finlandeză traducere

EN direct
volume_up
{adjectiv}

This Directive establishes the direct liability of the producer for defective products.
Tässä direktiivissä säädetään virheellisen tavaran tuottajien suora tuotevastuu.
All direct aid given to agricultural production ought to gradually be abolished.
Kaikki suora maataloustuotannolle maksettava tuki on lakkautettava asteittain.
Furthermore, the directive bans direct pressure on children to purchase.
Direktiivissä kielletään myös lapsiin kohdistuva suora painostus ostaa tuote.
It is the direct result of unchecked tax competition on a uniform internal market.
Se on välitön seuraus esteettömästä verokilpailusta yhtenäisillä sisämarkkinoilla.
Unfortunately, there is also a direct danger of a war against disobedient Georgia.
Valitettavasti tottelematonta Georgiaa vastaan nousee välitön sodan uhka.
The failure of one Member State to act may have a direct influence on other States.
Yhden jäsenvaltion toiminnan epäonnistumisella voi olla välitön vaikutus muihin valtioihin.
direct (dar şi: bona fide, genuine, guileless, hearty)
direct (dar şi: clean-handed, fair, genuine, guileless)

Exemple de folosire pentru "direct" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishSuch an inventory can help us direct our efforts at the most important products.
Tällainen luettelo auttaa meitä kohdentamaan toimemme tärkeimpiin tuotteisiin.
EnglishThe Constitution will provide an opportunity for direct civil initiatives too.
Perustuslaissa tarjotaan tilaisuus myös suorien kansalaisaloitteiden tekemiseen.
EnglishSome of these measures have a direct effect on the Schengen Information System.
Jotkin näistä toimenpiteistä vaikuttavat suoraan Schengenin tietojärjestelmään.
EnglishWe have conducted a lengthy debate, both direct and indirect, with the Commission.
Olemme käyneet komission kanssa pitkään sekä suoria että epäsuoria neuvotteluja.
EnglishMay I also comment on the direct question by Göran Färm about the budget review.
Haluan myös kommentoida Göran Färmin suoraa kysymystä budjettitarkistuksesta.
EnglishThe rapporteur rightly argues for the direct involvement of SMEs in this context.
Esittelijä vaatii oikeutetusti pk-yritysten suoraa osanottoa tässä yhteydessä.
EnglishI particularly direct this appeal to the Christian Democrat Members in this House.
Osoitan vetoomukseni etenkin parlamentin kristillisdemokraattisille jäsenille.
EnglishAlso note, it is our farmers who are in most direct contact with pesticides.
On muistettava, että viljelijöillä on kaikkein suorin yhteys torjunta-aineisiin.
EnglishThe time has come to open direct negotiations between China and the Dalai Lama.
Nyt on tullut aika aloittaa suorat neuvottelut Kiinan ja Dalai Laman välillä.
EnglishThese days, terrorism is having a direct impact on the citizens of my country too.
Terrorismi vaikuttaa näinä päivinä suoraan myös minun kotimaani kansalaisiin.
EnglishI see no reason whatsoever for the European Union to raise its own direct tax.
Mielestäni Euroopan unionilla ei ole mitään syytä periä omaa välitöntä veroa.
EnglishWe will not co-sponsor it since we think that direct dialogue still has potential.
Emme ole esittäneet sitä, sillä uskomme suoran vuoropuhelun mahdollisuuksiin.
EnglishDirect initiatives to stop the current growth in organized crime are needed.
Tarvitaan suoria aloitteita järjestäytyneen rikollisuuden kasvun vastustamiseksi.
EnglishVoluntary modulation of direct payments under the common agricultural policy (
Yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten suorien tukien vapaaehtoinen mukauttaminen (
EnglishThere should also be direct Community aid due to the increase in fuel costs.
Suoraa yhteisön tukea olisi annettava myös polttoainekustannusten nousun takia.
English(DE) The President-in-Office also mentioned Turkey - he even made a direct comparison.
(DE) Neuvoston puheenjohtaja mainitsi myös Turkin - jopa vertasi siihen suoraan.
EnglishLater in the report, it talks about 'EU-wide coordination' of 'direct taxation'.
Jäljempänä mietinnössä käsitellään ”välittömien verojen EU:n laajuista koordinointia”.
EnglishIn Darfur, direct armed protection is needed to guarantee the humanitarian efforts.
Darfurissa tarvitaan aseistettua suojaa humanitaaristen ponnistelujen takaamiseksi.
EnglishThe European Union faces these major challenges of direct relevance to its future.
Euroopan unioni kohtaa suuria haasteita, jotka liittyvät suoraan sen tulevaisuuteen.
EnglishSolar radiation is composed of ultraviolet and infrared rays, and direct light.
Auringon säteily muodostuu ultravioletti- ja infrapunasäteilystä ja suorasta valosta.