Traducere engleză-maghiară pentru "entrepreneurial"

EN

"entrepreneurial" maghiară traducere

Exemple de folosire pentru "entrepreneurial".

Exemple de folosire pentru "entrepreneurial" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishNevertheless, an integrated entrepreneurial culture is still missing at the European level.
Ezzel együtt, európai szinten még hiányzik az összehangolt vállalkozói kultúra.
EnglishIn Nigeria the Ibo people became the local entrepreneurial equivalent of New Guinea's Chimbus.
Nigériában az ibo nép lett az új-guineai chimbuknak megfelelő helyi vállalkozó nép.
EnglishSqueeb sallied off to gloat over his ramazz and his entrepreneurial future.
Squeeb elsietett, hogy ramazzán és vállalkozói jövőjén élvezkedjen.
EnglishMany will need advanced linguistic, intercultural and entrepreneurial skills.
Sokuknak magas szintű nyelvészeti, kultúrák közötti és vállalkozási ismeretekre lesz szükségük.
EnglishWe must promote entrepreneurial mindsets - this is what the Small Business Act stands for.
Támogatnunk kell a vállalkozó szellemet - erre szolgál a kisvállalkozói intézkedéscsomag.
EnglishIncluding them in the new directive will actually destroy their entrepreneurial drive.
Ha az új irányelv hatályát rájuk is kiterjesztjük, ezzel valójában aláássuk a vállalkozókedvüket.
EnglishFurthermore, more entrepreneurial universities should be encouraged.
Ezenfelül ösztönözni kell a vállalkozóibb szellemű egyetemeket is.
EnglishWhat we need is innovation, more free markets and more entrepreneurial skills, Mr Schulz.
Amire szükségünk van, az az innováció, a szabadabb piacok és a több vállalkozói készség, Schulz úr.
EnglishDetermining their working hours based on the new directive limits their 'entrepreneurial' freedom.
A munkaóráiknak az új irányelv alapján történő meghatározása korlátozza "vállalkozói” szabadságukat.
EnglishAll these actions will encourage that entrepreneurial creativity so badly needed by our wines.
Mindezek az intézkedések ösztönzik a vállalkozói kreativitást, amelyre borainknak olyan nagy szükségük van.
EnglishThere is also a rural entrepreneurial revolution in China.
Vidéki vállalkozói forradalom is zajlik Kínában.
EnglishLet us not forget that the world is moving faster and we need to be more competitive; we need to be more entrepreneurial.
Ne felejtsük el, hogy a világ gyorsabban forog, versenyképesebbnek és vállalkozóbbnak kell lennünk.
EnglishThey are the result of entrepreneurial commitment and are based on individual initiative and responsibility.
Ezek a vállalkozói kötelezettségvállalás eredményei, és egyéni kezdeményezéseken és felelősségvállaláson alapulnak.
EnglishThe motive forces behind innovation are people, their occupational, entrepreneurial and social competences.
Az innováció mögött rejlő mozgató erőt az emberek jelentik, a szakmai, vállalkozói és szociális kompetenciájukkal együtt.
EnglishAn uncertain entrepreneurial environment and an unfavourable legislative framework can dampen citizens' creative spirit.
Bizonytalan vállalkozói környezettel, nem előnyös jogszabályi kerettel el lehet venni a polgárok alkotó kedvét.
EnglishIn addition, they continue to suffer from undue bureaucracy that significantly restricts entrepreneurial activity.
Ezenkívül továbbra is szenvednek az indokolatlan bürokráciától, amely jelentősen korlátozza vállalkozói tevékenységeiket.
EnglishThe Member States should develop programmes aimed at educating women and fostering their entrepreneurial spirit.
A tagállamoknak olyan programokat kell létrehozniuk, melyek célja a nők oktatása, illetve vállalkozói szellemük előmozdítása.
EnglishI hope you're as entrepreneurial with the orb.
EnglishIf we do not innovate and develop an entrepreneurial culture as you designed, Europe will be on the menu.
Ha nem foglalkozunk innovációval és nem fejlesztjük a vállalkozói kultúránkat úgy, ahogyan ezt Ön szeretné, akkor Európát "felfalják”.
EnglishThis robs producers and processors of their entrepreneurial freedom and also narrows the choice for consumers.
Ez megfosztja a termelőket és a feldolgozókat a vállalkozói szabadságuktól, és a fogyasztók választási lehetőségeit is beszűkíti.

Mai multe cuvinte

English
  • entrepreneurial

Mai multe traduceri în dicționarul român-englez.