EN separate
volume_up
{adjectiv}

separate (dar şi: detached, discrete, loose, offset)
It is not enough to implement separate, isolated measures in different areas.
Nem elég, ha az egyes területeken különálló, elszigetelt intézkedéseket hozunk.
In defence Aaron's psyche splintered into two separate personalities.
Önvédelemből Aaron tudata két különálló személyiséggé szakadt.
Because of this, it was understood that the wine CMO would remain separate.
Ezért tudomásul vették, hogy a borpiac közös szervezése különálló marad.
separate (dar şi: extra)
They were two separate States on Earth, each with its territory and its rights.
Két külön Államot alkottak a Földön, mindkettőjük külön területeken, külön jogokkal.
Two hands, separate, but in time with the big rhythm, working the Siamese decks.
Két kéz, ami külön-külön jár, mégis együtt dolgozik a főritmusra a sziámi keverőpulton.
Petrofsky made three separate maneuvers to detect a tail, had there been one.
Petrovszkij három külön-külön manővert tett, hogy leleplezze esetleges követőjét, ha van.
We are dealing with separate issues, which deserve independent and in-depth discussion.
Különálló kérdésekkel foglalkozunk, amelyek független, mélyreható megvitatást érdemelnek.
In speech, these separate contributions were sometimes in phase and sometimes not.
Beszéd közben ezek az egymástól független elemek hol szinkronban voltak, hol nem.
Separate issues arise, however, in relation to this report and this debate.
A mostani jelentéssel és vitával kapcsolatban azonban ettől független problémák merülnek fel.
It would be more appropriate to regulate cloning in a separate regulation.
Helyesebb volna önálló rendeletben szabályozni a klónozást.
The problem is that these subsidiaries are separate legal entities.
A probléma abban áll, hogy ezek a leányvállalatok önálló jogalanyok.
The secretariat could also have a separate legal personality with an autonomous status.
A titkárság autonóm státusszal és önálló jogi személyiséggel rendelkezhet.

Exemple de folosire pentru "separate" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThey also possess symbols of statehood such as a separate currency and a flag.
Rendelkeznek az államiság jelképeivel is, azaz van saját valutájuk és zászlójuk.
EnglishAs three unwavering bands of light, we were simple and separate and beautiful.
Mint három rezzenetlen fénysáv, egyszerűek voltunk, különállóak és szépségesek.
EnglishInnumerable sects and divisions and separate opinions prevailed among the people.
Számtalan szekta, különféle csoportok és nézetek terjeszkedtek a nép körében.
EnglishFor this reason, no lasting results will be achieved using separate instruments.
Ezért tartós eredményeket nem lehet egymástól elkülönült eszközökkel elérni.
EnglishI, too, would like to separate my comments on the process from the actual contents.
Én is elválasztanám a tartalmi részt és a folyamatra vonatkozó hozzászólásomat.
EnglishPairs and trios of students raced around the table, each to a separate seat.
Kettesével-hármasával az asztal mögé szaladtak, és megálltak egy-egy szék mögött.
EnglishHer speech was halting, tremulous; each word required a separate struggle.
A hangja akadozott, remegett; minden szóért kemény küzdelmet kellett folytatnia.
EnglishI demanded you make a separate file for me among your voluminous records.
Követeltem, hogy készíts rólam egy saját aktát terjedelmes nyilvántartásotokban.
EnglishIt reminds us that we are a part of nature, and we're not separate from it.
Emlékeztet minket arra, hogy a természethez tartozunk, nem válhatunk el tőle.
EnglishThe present was a computational slide orchestrated by hundreds of separate processors.
A jelen komputációs fogalom volt, amit sok száz különböző processzor hozott létre.
EnglishIt may be, said Miss Marple, that it is rather difficult to separate the two.
- Lehetséges - felelte Miss Marple -, hogy elég nehéz a kettőt egymástól elválasztani.
EnglishThe system governing it must therefore be clearly separate from immigration.
Az ezt irányító rendszert mindenképpen világosan el kell választani a bevándorlástól.
EnglishSplits the current table into two separate tables at the cursor position.
Az aktuális táblázatot a kurzorpozíciónál két elkülönített táblázatra osztja.
EnglishSeparate sensations, just above the threshold of consciousness, penetrating the numbness.
Különböző érzetek, éppen csak a tudatküszöb felett, áthatolnak a zsibbadtságon.
EnglishI think they go their separate and slightly divergent roads to perdition.
Azt hiszem, mind a ketten a maguk saját s némileg eltérő útján rohannak a vesztükbe.
EnglishA separate chafing dish contained braised potatoes in blue cheese sauce.
Egy másik tányérban kék sajtszósszal leöntött főtt krumpli várta, hogy hozzálásson.
EnglishWith this resolution, Parliament is sending out two separate messages.
Ezzel az állásfoglalással a Parlament két eltérő üzenetet küld a külvilág felé.
EnglishHe had to separate the peas, however, mash them, and form them into square forkfuls.
lomba rakott krumpli végekre mutatva - de csak akkor, ha el vannak egymástól különítve.
EnglishThey spoke little, listening to the sounds, lost in their separate thoughts.
Keveset beszéltek, hallgatták a neszeket, elvesztek saját gondolataikban.
EnglishWe cannot pursue an energy policy that is separate from climate policy.
Nem folytathatunk olyan energiapolitikát, amely elkülönül a klímastratégiától.