Traducere engleză-olandeză pentru "termination"

EN

"termination" olandeză traducere

volume_up
termination {substantiv}

EN termination
volume_up
{substantiv}

termination (dar şi: end, ending, sequel)
termination (dar şi: end, ending, finish, hook)
volume_up
slot {het}
termination (dar şi: cancellation, rescission, severance)
This concerns matters which are connected with the possibility of termination.
Dat zijn vraagstukken die verband houden met het recht tot opzegging.

Sinonime (în engleză) pentru "termination":

termination

Exemple de folosire pentru "termination" în olandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishSimilarly, business partners were not informed of the possible termination of the programme.
De partners zijn ook niet ingelicht over een mogelijke stopzetting van het programma.
EnglishInstead of a stake there might be an even more deadly termination, in the form of a silver bullet.
In plaats van een staak is er een nog dodelijker wapen: een zilveren kogel.
EnglishThis includes termination of pregnancy and therefore abortion!
Die omvat zwangerschapsonderbreking en daarmee abortus!
EnglishVoluntary termination of pregnancy is a matter of exclusive competence for each individual Member State.
De onderbreking van zwangerschap is een onderwerp dat onder de exclusieve bevoegdheden van de lidstaten valt.
EnglishSubject: Termination of the EU's Helios programme
Betreft: Beëindiging van het HELIOS-programma van de EU
EnglishThis does not mean that we will not have to apply ourselves to the completion and termination of the policies in progress.
Dat wil niet zeggen dat wij de huidige beleidsvormen niet moeten perfectioneren en tot een goed einde brengen.
EnglishSo, just what is the position today, when the termination of the transition period is just a few months away?
Wat is vandaag de dag dus de situatie als er nog maar enkele maanden te gaan zijn voordat de overgangsperiode ten einde loopt?
EnglishYou've been targeted for termination.
Je bent aangeduid om uitgeschakeld te worden.
EnglishIn-fighting within the European institutions brought about the premature termination of the original agreement.
De verborgen machtsstrijd binnen de Europese instellingen heeft geleid tot een voortijdig einde van de oorspronkelijke overeenkomst.
EnglishThe requirement concerning the termination of unauthorised releases also clarifies the need for a consistent response.
De verplichting tot beëindiging van onbevoegde introducties is tevens een extra uiting van de behoefte aan een consequente aanpak.
EnglishParliament cannot give a ruling on voluntary termination of pregnancy, nor, indeed, on the legality of a judgment.
Dit Parlement is niet bevoegd een uitspraak te doen over de vrijwillige onderbreking van zwangerschap of de geldigheid van een gerechtelijk besluit.
EnglishI would like to do this in light of the decision on the Regulation on the final termination of service by Commission officials.
Ik wens dat te doen in het licht van het besluit over de regeling inzake definitieve beëindiging van de dienst door ambtenaren van de Commissie.
EnglishTermination authorized.
EnglishTherefore, I believe that imposing straightforward price regulation on mobile call termination or on roaming charges would be over-regulating.
Daarom ben ik van mening dat een duidelijke prijsregulering voor het afleveren van mobiele gesprekken of roaming een vorm van overregulering is.
EnglishUnder no circumstances whatsoever should it be possible to proceed with a termination, whatever the pressures to do so, without the consent of the woman.
In geen enkel geval mag het mogelijk zijn om door welke druk dan ook, tot zwangerschaponderbreking over te gaan buiten de wil van de vrouw om.
EnglishIdeally I would like to see an immediate termination of PNR transfers to the US until we have a permanent legislative solution in place.
Het liefst zou ik het doorsturen van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten onmiddellijk stopgezet willen zien, totdat een permanente wetgevingsoplossing van kracht is.
EnglishIt really is beyond me how the termination of life by abortion can be considered as a kind of victory in terms of human rights in such a nonchalant manner.
Ik begrijp echt niet hoe men zo nonchalant het afbreken van leven door abortus als een soort overwinning op het vlak van de mensenrechten kan beschouwen.
EnglishWhy do they refuse to impose throughout Europe the fundamental right of women to self-determination, including the right of voluntary termination?
Waarom vertikken ze het dan om op Europees niveau zoiets elementairs af te dwingen als het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw, waar ook het recht op vrijwillige abortus onder valt?
EnglishWe must not forget that those who suffer most from the consequences of criminalising the voluntary termination of pregnancy are women from the poorest sections of society.
We mogen niet vergeten dat vrouwen uit de armste lagen van de samenleving het zwaarst getroffen worden door de criminalisering van vrijwillige zwangerschapsonderbreking.
EnglishThis being the case, I do find it rather regrettable that prices for international roaming and call termination should be regulated, as is already the case in the United Kingdom, for example.
In dit verband vind ik het bedenkelijk om de prijzen voor international roaming en call termination te reguleren, zoals juist in het Verenigd Koninkrijk is gedaan.