Traducere engleză-olandeză pentru "terms and conditions"

EN

"terms and conditions" olandeză traducere

EN terms and conditions
volume_up
{plural}

terms and conditions (dar şi: general terms and conditions)
de algemene voorwaarden zijn van toepassing

Traduceri similare în dicționarul englez-olandez

terms substantiv
to term verb
term substantiv
and conjuncţie
Dutch
conditions substantiv
to condition verb
condition substantiv

Exemple de folosire pentru "terms and conditions" în olandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe Governing Council shall determine the terms and conditions of such transfers.
De Raad van bestuur stelt de modaliteiten en voorwaarden voor een dergelijke overdracht vast.
EnglishThe networks have to open up with terms and conditions that are fair and non-discriminatory.
Netwerken moeten onder rechtvaardige en niet-discriminerende voorwaarden worden geliberaliseerd.
EnglishThe European Union is right to lay down terms and conditions for Hamas.
Terecht stelt de Europese Unie voorwaarden aan Hamas.
EnglishWe confirm our commitment to subsidiarity regarding terms and conditions of employment.
Wij benadrukken nogmaals dat wij voorstander zijn van subsidiariteit met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden.
EnglishWe all should have the same terms and conditions; we were elected on the mandate.
Er zouden voor ons allen dezelfde voorwaarden en voorschriften moeten gelden: de kiezers hebben ons een mandaat verleend.
EnglishIt shall determine the terms and conditions for such delegation and shall supervise its execution.
Hij bepaalt onder welke voorwaarden en op welke wijze deze delegatie geschiedt en ziet toe op de uitvoering ervan.
EnglishNor should comparisons of pay and terms and conditions of employment be regulated in the directive.
Eventuele vergelijkingen van het salaris en arbeidsomstandigheden mogen evenmin worden vastgesteld in de richtlijn.
EnglishWe have tried to set terms and conditions within which that right of withdrawal is to be exercised.
Wij hebben geprobeerd de termijnen en voorwaarden vast te stellen waarbinnen dat herroepingsrecht kan worden uitgeoefend.
EnglishAll Members of the European Parliament should, as soon as possible, be subject to uniform terms and conditions.
Er dienen zo spoedig mogelijk gelijke voorwaarden te gelden voor alle afgevaardigden in het Europees Parlement.
EnglishI think that 14 days as from the time when the customer has full knowledge of the contractual terms and conditions is adequate.
Volgens mij is veertien dagen na volledige kennisname van de contractuele bepalingen voldoende.
EnglishIt is essential for companies that they are able to function on the same terms and conditions throughout the Union.
Voor de ondernemingen is het noodzakelijk dat ze in de hele Unie onder dezelfde voorwaarden kunnen opereren.
EnglishTerms and conditions of employment are regulated by collective agreements for both permanent and temporary employees.
De arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn voor zowel tijdelijke als vaste krachten vastgelegd in CAO's.
EnglishThis is why we do not believe that pay should be included in the directive's definition of terms and conditions of employment.
Daarom vinden wij dat het salaris niet opgenomen moet worden in de definitie van de richtlijn van arbeidsvoorwaarden.
EnglishThe modifications requested by Parliament's rapporteur will all lead to a deterioration in workers ' terms and conditions.
De wijzigingen die de rapporteur vraagt, leiden stuk voor stuk tot een verslechtering van de toestand voor loontrekkenden.
EnglishThe funds which the Commission will be raising on the capital market are to be allocated to Ukraine under normal terms and conditions.
De middelen die de Commissie op de kapitaalmarkt op moet nemen worden tegen dezelfde voorwaarden aan Oekraïne doorgegeven.
EnglishLikewise, I think we must draw up detailed terms and conditions for an air carrier’ s name to be removed from the list.
Evenzo denk ik dat we nauwkeurig omschreven voorwaarden moeten opstellen voor het van de lijst halen van de naam van een luchtvaartmaatschappij.
EnglishAs Parliament has been heard, the matter is no longer being discussed in Parliament with regard to the terms and conditions of the guarantees.
Als het Parlement is gehoord, wordt de zaak wat betreft de voorwaarden van de garanties niet meer in het Parlement behandeld.
EnglishAs has already been stated here on previous occasions, the EU has only limited possibilities to interfere with the terms and conditions of energy supply.
Zoals hier is gezegd, heeft de Europese Unie beperkte mogelijkheden om in te grijpen in de voorwaarden voor energielevering.
EnglishIt is that the terms and conditions of Members of this House are not satisfactory, either from a Member's or from the public's point of view.
De voorwaarden voor de leden van dit Parlement zijn niet toereikend, noch uit het oogpunt van de leden, noch uit het oogpunt van de burger.
EnglishThere are clear tendencies to merge to create colossal companies which can impose their terms and conditions on trade and industry.
Er doet zich een duidelijk tendens voor tot fuseren, waardoor kolossale maatschappijen ontstaan die de handel en de industrie hun voorwaarden kunnen opleggen.