Traducere engleză-poloneză pentru "based on"

EN

"based on" poloneză traducere

EN based on
volume_up
{adjectiv}

based on
volume_up
osnuty na {adj. m.} (czymś)
However, the extent (based on the AUC) of lamivudine absorbed is not influenced.
Jednakże nie obserwowano (na podstawie AUC) wydłużenia czasu wchłaniania lamiwudyny.
Based on study results, the following titration guideline is recommended:
Na podstawie wyników badań, zalecany jest następujący schemat dostosowywania dawki:
And the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship.
Plan filmowy był dokładną kopią statku odwzorowaną na podstawie blueprintów.
based on (dar şi: as per)
volume_up
według {adv.} (czegoś)
AE terminology is based upon the Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA)
Terminologia zdarzeń niepożądanych okreslono według (MedDRA)
AE terminology is based upon the Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA)
Terminologia zdarzeń niepożądanych określono według MedDRA.
Denominators are based on the total number of patients whose TIMI classification was resolved.
Procent odnoszący się do całkowitej liczby pacjentów zakwalifikowanych według TIMI
based on
based on
The Commission will be submitting a communication based on that this autumn.
Jesienią Komisja przedstawi komunikat w oparciu o to sprawozdanie.
It then plans to adopt a communication based on the results of this.
Następnie Komisja planuje wydać oświadczenie w oparciu o otrzymane wyniki.
However, they will be run based on an undemocratic framework.
Wybory te będą jednakże przeprowadzone w oparciu o niedemokratyczne zasady.
based on (dar şi: based off of)
volume_up
oparty na {adj. m.}
The European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.
Gospodarka europejska nadal wykazuje silny wzrost oparty na solidnych podstawach.
The pension system is a system based on solidarity between the generations.
System emerytalny to system oparty na solidarności międzypokoleniowej.
I can confirm for you that it will be based on legislation.
Zapewniam panią, że będzie on oparty na stosownych rozwiązaniach legislacyjnych.

Traduceri similare în dicționarul englez-polonez

based adjectiv
to base verb
Polish
base substantiv
base adjectiv
Polish
on adjectiv
on adverb
on prepoziţie

Exemple de folosire pentru "based on" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

English* Metals to be included need to be based on the specific manufacturing process.
* Rodzaje uwzględnianych metali są zależne od konkretnego procesu produkcyjnego.
EnglishThe analysis should be based on extensive scientific and environmental factors.
Ocena ta powinna opierać się na licznych czynnikach naukowych i środowiskowych.
EnglishThis decision was based on the European Commission's erroneous market forecasts.
Ta decyzja opierała się na błędnych prognozach rynkowych Komisji Europejskiej.
EnglishThe plan is based on our current commitment and lays down a number of priorities.
Plan opiera się na naszych bieżących zobowiązaniach i określa szereg priorytetów.
EnglishThere is no target-based cross-resistance between ertapenem and these substances.
Nie stwierdzono występowania oporności krzyżowej na ertapenem i te substancje.
EnglishThat is not easy, because Middle Eastern culture is based on different values.
To niełatwe, ponieważ kultura Bliskiego Wschodu opiera się na innych wartościach.
EnglishThe dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to XERISTAR.
Dawka może być zwiększona aż do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
EnglishThe dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to CYMBALTA.
Dawka może być zwiększona aż do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
EnglishIt is the wish of our group that your Presidency will be based on these values.
Życzeniem naszej grupy jest to, by pańska kadencja opierała się na tych wartościach.
EnglishIt is a vision of development of the European Union, based on the Community method.
Jest to wizja rozwoju Unii Europejskiej, oparcie się na metodzie wspólnotowej.
EnglishIt is based on an intersectoral approach and a strengthened role for young people.
Podstawą jest międzysektorowe podejście oraz wzmocnienie znaczenia młodzieży.
EnglishIt is also based on the mass issuing of Russian passports in these regions.
Opiera się on także na masowym wydawaniu rosyjskich paszportów w tych regionach.
EnglishHowever, no dose adjustment is considered to be necessary based on obesity alone.
Nie ma jednak konieczności dostosowywania dawki tylko ze względu na stopień otyłości.
EnglishBased on tolerability and efficacy, the dose may subsequently be increased.
W zależności od tolerancji i skuteczności leku dawkę można następnie zwiększyć.
EnglishBased on tolerability and efficacy the dose may be increased to 10 mg and 20 mg.
W zależności od tolerancji i skuteczności leku dawkę można zwiększyć do 10 mg i 20 mg.
EnglishThe recommendation is based on limited pharmacokinetic data (see section 5.2).
Jednak dane sugerujące zmniejszenie dawki są ograniczone (patrz punkt 5. 2).
EnglishThe EU is based on a single market but this single market is still not complete.
UE opiera się na jednolitym rynku, ale ten rynek nadal nie jest ukończony.
EnglishThe European Union is first and foremost an economic union based on moral values.
Unia Europejska to przede wszystkim unia gospodarcza oparta na wartościach moralnych.
EnglishInstead of a relatively open, transparent and criteria-based process, what do we have?
Zamiast stosunkowo jawnej, przejrzystej procedury opartej na kryteriach co mamy?
EnglishThe dose can be increased or decreased based on the patient's response to the medicine.
Dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od odpowiedzi pacjenta na lek.