Traducere engleză-poloneză pentru "characteristic"

EN

"characteristic" poloneză traducere

EN characteristic
volume_up
{substantiv}

1. general

characteristic (dar şi: attribute, feature, mean, property)
I think that justice between generations is an important characteristic of a developed society.
Uważam, że sprawiedliwość pokoleniowa jest ważną cechą rozwiniętego społeczeństwa.
This is often a characteristic of amending budgets and it makes it more difficult to assess the proposal.
Jest to często cecha amending budget, utrudniająca ocenę propozycji.
The Soviet Union had another characteristic - absolute centralisation.
Inna cechą Związku Radzieckiego była absolutna centralizacja.
characteristic (dar şi: feature, lineament)
characteristic (dar şi: cachet, earmark, mole)
(HU) Madam President, the Socialist initiative can be described as having three main characteristics: it breaks the law, it is cowardly, and bears the characteristics of show trials.
(HU) Pani Przewodnicząca! Można by powiedzieć, że inicjatywę socjalistów charakteryzują trzy cechy: łamie ona prawo, jest tchórzliwa i nosi znamiona procesów pokazowych.
characteristic (dar şi: special feature)
The opening up of strategic sectors and the assignment of essential public assets to private initiative is another characteristic of the European Union.
Otwarcie sektorów strategicznych i przyznawanie niezbędnych środków publicznych inicjatywie prywatnej to kolejna charakterystyczna cecha Unii Europejskiej.
characteristic (dar şi: special feature)

2. elevat

characteristic

Sinonime (în engleză) pentru "characteristic":

characteristic

Exemple de folosire pentru "characteristic" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIn my opinion consumption is the fundamental characteristic of the consumer society.
Moim zdaniem konsumpcja stanowi podstawową cechę konsumpcyjnego społeczeństwa.
EnglishAnd I think that his characteristic self-criticism could be a signpost for us.
I myślę, że ta swoista samokrytyka mogłaby być dla nas pewnym drogowskazem.
EnglishThe Summary of Products Characteristic, labelling and package leaflet proposed by the
Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie i ulotka dla pacjenta zaproponowane
EnglishAnd this is indeed the characteristic of what we think of as the good life.
I to jest dokładny opis tego, co jak sądzimy, jest szczęśliwym życiem.
EnglishElevated bone turnover is a characteristic of Paget's disease of the bone.
Choroba Pageta kości charakteryzuje się zwiększoną przebudową kości.
EnglishClear, colourless-to-straw aqueous solution with a characteristic citrus-orange odour.
Klarowny, bezbarwny lub do koloru słomkowego wodny roztwór o zapachu cytrusowopomarańczowym.
Englishthe Summaries of Products Characteristic, labelling and package leaflet proposed by the Marketing
charakterystyki produktów leczniczych, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta
EnglishThe second characteristic component of regret is a sense of bewilderment.
Drugim charakterystycznym elementem żalu jest poczucie konsternacji.
Englishthe Summaries of Products Characteristic, labelling, package leaflet proposed by the Marketing
charakterystyki produktów leczniczych, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta proponowane
Englishthe Summaries of Products Characteristic, labelling, package leaflet and Module 3 proposed by the
charakterystyki produktów leczniczych, oznakowanie opakowań, ulotka dla pacjenta i moduł 3
Englishthe Summaries of Products Characteristic, labelling and package leaflet proposed by the Marketing
charakterystyki produktu leczniczego, oznakowanie opakowań, ulotka dla pacjenta proponowane
Englishthe Summaries of Products Characteristic, labelling and package leaflet proposed by the Marketing
charakterystyki produktu leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta proponowane
Englishthe Summaries of Products Characteristic, labelling and package leaflet proposed by the Marketing
charakterystyki produktów leczniczych, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta proponowane
Englishthe Summaries of Products Characteristic, labelling and package leaflet proposed by the Marketing
charakterystyki produktu leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta proponowane przez
Englishthe Summaries of Products Characteristic, labelling and package leaflet proposed by the Marketing
charakterystyki produktów leczniczych, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta proponowane przez
EnglishExtensive tests have demonstrated that these particles display the characteristic properties of the natural HBsAg.
Dokładne badania wykazały, że cząstki te mają takie same właściwości co naturalny HBsAg.
EnglishSummary of Products Characteristic proposed by the applicant has been amended as set out in Annexe III.
Produktu Leczniczego zaproponowana przez wnioskodawcę została zmieniona zgodnie z Załącznikiem III.
EnglishThey make it possible for individuals to acquire the qualities which are characteristic of a mobile workforce.
Pozwalają one nabyć cechy charakteryzujące mobilnego pracownika.
EnglishSo one of the characteristic problems of our time is how to close this gap between capabilities and foresight.
Stoimy przed specyficznym problemem: jak zmniejszyć rozdźwięk między możliwościami a przewidywaniami.
EnglishThey're being introduced to the characteristic flavors and spices of their culture's cuisine even before birth.
Płód zapoznaje się z aromatami i przyprawami charakterystycznymi dka kuchni jego kultury nawet przed urodzeniem.