EN characteristics
volume_up
{plural}

characteristics (dar şi: attributes, points, traits, guilds)
volume_up
cechy {f pl}
These three European characteristics are clearly implied in the Greece issue.
Te trzy europejskie cechy silnie przejawiają się w sprawie greckiej.
The information supplied to patients should fulfil the following main characteristics:
Informacje dostarczane pacjentom powinny posiadać następujące główne cechy:
Allow me to briefly highlight their major characteristics.
Pozwólcie państwo, że pokrótce naświetlę ich główne cechy charakterystyczne.
characteristics
Allow me to briefly highlight their major characteristics.
Pozwólcie państwo, że pokrótce naświetlę ich główne cechy charakterystyczne.
So what are these characteristics that I'm talking about?
Jakie więc są te cechy charakterystyczne, o których myślę?
The job markets in each Member State obviously have some extremely different characteristics.
Rynek pracy w każdym państwie członkowskim ma zupełnie różne cechy charakterystyczne.

Sinonime (în engleză) pentru "characteristic":

characteristic

Exemple de folosire pentru "characteristics" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishFor detailed information refer to the Summary of Product Characteristics of QUADRAMET.
Szczegółowe informacje — patrz Charakterystyka produktu leczniczego QUADRAMET.
EnglishFor detailed information refer to the Summary of Product Characteristics of YTRACIS.
Szczegółowe informacje przedstawiono w charakterystyce produktu leczniczego YTRACIS.
EnglishPlease refer to the Summary of Product Characteristics for fosaprepitant.
Należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego dla fosaprepitantu.
EnglishThe following text shall be included in the Summary of Product Characteristics:
Poniższy tekst należy dołączyć do Charakterystyki Produktu Leczniczego:
EnglishPlease refer to the Summary of Product Characteristics for these medicinal products.
Należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego każdego z nich.
EnglishThese pharmacokinetic characteristics of exenatide are independent of the dose.
Takie właściwości farmakokinetyczne eksenatydu nie są zależne od dawki.
EnglishPlease refer to the Summary of Product Characteristics for these medicinal products.
Należy zapoznać się z Charakterystykami Produktów Leczniczych tych leków.
EnglishGeneral characteristics This medicinal product shows good solubility in aqueous solutions.
Charakterystyka ogólna Lek wykazuje dobrą rozpuszczalność w roztworach wodnych.
EnglishThe levying of taxation is one of the defining characteristics of a sovereign state.
Prawo do pobierania podatków jest jednym z atrybutów suwerennego państwa.
EnglishHowever, the pharmacological characteristics do not indicate that they would be affected.
Niemniej jednak jego właściwości farmakologiczne nie wskazują na taki wpływ.
EnglishFor more information, see the Summary of Product Characteristics (also part of the EPAR).
W leczeniu DVT lub PE zalecana dawka preparatu Quixidar wynosi 7, 5 mg raz na dobę we
EnglishIt is important to take into account local and regional needs, potentials and characteristics.
Ważne jest, by uwzględnić lokalne i regionalne potrzeby, możliwości i specyfikę.
EnglishThe main characteristics of such a system is that there's one sole contact point to the ground.
System charakteryzuje się tym, że istnieje tylko jeden punkt łączący z podłożem.
EnglishThey are key characteristics of the Council that we should work to protect at all costs.
Są to najważniejsze atrybuty Rady, do których ochrony powinniśmy dążyć za wszelką cenę.
EnglishPlease refer to the Summary of Product Characteristics before prescribing.
Uwaga: przed przepisaniem leku należy zapoznać się z Charakterystyką produktu leczniczego.
EnglishFor further information, refer to the Summary of Product Characteristics for Prezista.
Dalsze informacje patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego Prezista.
EnglishFor further information, refer to the Summary of Product Characteristics for Celsentri.
Dalsze informacje patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego Celsentri.
EnglishFor trastuzumab dose modifications, see trastuzumab summary of product characteristics.
Dostosowanie dawki trastuzumabu, patrz: charakterystyka produktu leczniczego trastuzumabu.
EnglishPlease refer to the Summary of Product Characteristics for Emtriva 200 mg hard capsules.
Należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego Emtriva 200 mg kapsułki twarde.
EnglishFor instructions for use, see section 4.2 of the enclosed Summary of Product Characteristics
Instrukcja użycia, patrz punkt 4. 2 w załączonej Charakterystyce Produktu Leczniczego.