Traducere engleză-poloneză pentru "coastline"

EN

"coastline" poloneză traducere

volume_up
coastline {substantiv}

EN coastline
volume_up
{substantiv}

coastline (dar şi: bank, margin, shore, marge)
The EU has some 68 000 km of coastline; Scotland has some 11 000 km of that.
Linia brzegowa UE liczy około 68 tys. km, z czego około 11 tys. km należy do Szkocji.
The coastline of the EU is 23 000 kilometres in length and one third of the population lives by the sea.
Linia brzegowa UE ma długość 23 tysięcy kilometrów, a dwie trzecie jej ludności mieszka w pobliżu morza.
Mr President, for my country - Latvia - fisheries are extremely important, because we have 550 km of coastline.
Panie przewodniczący! Dla mojego kraju - Łotwy -zasoby rybne są niezwykle istotne, ponieważ nasza linia brzegowa ma 550 kilometrów długości.
coastline
The EU has some 68 000 km of coastline; Scotland has some 11 000 km of that.
Linia brzegowa UE liczy około 68 tys. km, z czego około 11 tys. km należy do Szkocji.
The coastline of the EU is 23 000 kilometres in length and one third of the population lives by the sea.
Linia brzegowa UE ma długość 23 tysięcy kilometrów, a dwie trzecie jej ludności mieszka w pobliżu morza.
Mr President, for my country - Latvia - fisheries are extremely important, because we have 550 km of coastline.
Dla mojego kraju - Łotwy -zasoby rybne są niezwykle istotne, ponieważ nasza linia brzegowa ma 550 kilometrów długości.

Exemple de folosire pentru "coastline" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishAfghanistan, as far as I am aware, does not have a North Atlantic coastline.
O ile wiem, Afganistan nie ma wybrzeża północnoatlantyckiego.
EnglishYou only need to look at Sweden, which has 11 500 km of coastline.
Wystarczy spojrzeć na Szwecję, która posiada 11 500 km linii brzegowej.
EnglishThe European Union's 27 Member States account for more than 89 000 kilometres of coastline.
27 państw członkowskich Unii Europejskiej posiada ponad 89 tysięcy kilometrów linii brzegowej.
EnglishThe Member States with coastline need to step up the surveillance and control of their seas.
Państwa członkowskie z dostępem do morza powinny wzmocnić nadzór i kontrolę swoich wód przybrzeżnych.
EnglishEurope, of course, has 305 000 kilometres of coastline.
Europa ma oczywiście 305 tysięcy kilometrów linii brzegowej.
EnglishFive Member States do not have a coastline and do not supply the data provided for in the directive.
Pięć państw członkowskich nie posiada wybrzeża morskiego i nie dostarcza danych wymaganych niniejszą dyrektywą.
EnglishWhat's the length of the coastline of these lakes?
Jakiej długości są linie wybrzeża tych jezior?
EnglishEurope has a 70 000 kilometer coastline.
Europa posiada 70 000 kilometrów wybrzeża.
EnglishThis is a truly tragic situation, in which a traditional sector of the economy is being destroyed in a country with a 550 km coastline.
Sytuacja jest naprawdę dramatyczna: tradycyjny sektor gospodarki podupada w kraju mającym 550 km wybrzeża.
EnglishThe coastline and hinterland must be protected, and megalithic investment projects must be prevented.
Wybrzeże i tereny znajdujące się w głębi lądu muszą być objęte ochroną i należy zapobiec realizacji megalitycznych projektów inwestycyjnych.
EnglishHowever, I think it is important for the EU not to get too excited, as it does not have any coastline along the Arctic Ocean.
Uważam jednak, że UE nie powinna się zbytnio podniecać, ponieważ nie posiada linii brzegowej nad Oceanem Arktycznym.
EnglishIt had to be that way, since our coastline is 70 000 kilometres long, or three times the length of Africa's coastline.
Nie może być inaczej, skoro długość naszych wybrzeży to 70 tysięcy kilometrów, co trzykrotnie przekracza długość linii brzegowej Afryki.
EnglishThere is no point crying crocodile tears over deaths and humanitarian incidents when we do nothing to defend our coastline.
Nie ma powodu, aby lać krokodyle łzy z powodu zgonów i wypadków humanitarnych, jeśli nie robimy nic, aby bronić naszej linii brzegowej.
EnglishIn Spain we have seen some extremely negative effects along our entire coastline as a result of very aggressive building projects.
Wzdłuż całej hiszpańskiej linii brzegowej można zauważyć niezwykle negatywne rezultaty bardzo agresywnych projektów budowlanych.
EnglishThere is an urgent need to prevent overdevelopment of the coastline, and land and property speculation must be curbed.
Istnieje pilna potrzeba zapobieżenia nadmiernemu zabudowaniu wybrzeża, a spekulowanie nieruchomościami, w tym działkami musi zostać pohamowane.
EnglishThe Union may not have a coastline on this sea, but Europeans are, of course, greatly affected by what goes on in the Arctic.
Być może Unia nie posiada linii brzegowej tego morza, lecz Europejczyków rzecz jasna w ogromnej mierze dotyczy to, co dzieje się w Arktyce.
EnglishThat looks like a coastline.
EnglishMr President, we have come a long way as a Parliament since the Prestige, a tragedy to the coastline of Galicia and to its ecosystems.
Panie przewodniczący! Jako Parlament przebyliśmy długą drogę od wypadku zbiornikowca Prestige, który był tragedią dla wybrzeża Galicji i jego ekosystemów.
EnglishIts sustainability must be guaranteed by adopting a unified legislative framework for the protection of the natural environment and the coastline.
Jej trwałość musi być zagwarantowana poprzez przyjęcie jednolitych ram legislacyjnych dla ochrony środowiska naturalnego oraz linii brzegowej.
EnglishGiven the links and relations between them, we define these regions as the first 50 kilometres in a straight line inland from the coastline.
Zważywszy na powiązania i relację pomiędzy tymi regionami, definiujemy te regiony jako obszar położony do 50 kilometrów w prostej linii od wybrzeża.