Traducere engleză-poloneză pentru "to comprise"

EN

"to comprise" poloneză traducere

EN to comprise
volume_up
[comprised|comprised] {verb}

film-coated tablets Multipack comprising 20 packs, each containing 14 tablets.
tabletki powlekane Opakowanie zbiorcze zawierające 20 opakowań, z których każde zawiera 14 tabletek.
Multipack comprising 20 packs, each containing 50 film-coated tablets.
Opakowanie zbiorcze zawierające 20 opakowań, z których każde zawiera 50 tabletek powlekanych.
film-coated tablets Multipack comprising 2 packs, each containing 49 tablets.
tabletki powlekane Opakowanie zbiorcze zawierające 2 opakowania, z których każde zawiera 49 tabletek.
They indeed comprise a wide range of actions giving concrete expression to this strategic partnership.
Istotnie stanowią one szeroki zakres działań, dając konkretny wyraz temu strategicznemu partnerstwu.
Small and medium-sized enterprises comprise 99% of all EU enterprises, and are responsible for 100 million jobs in the Union.
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99 % przedsiębiorstw UE i w skali Unii zatrudniają 100 milionów pracowników.
In the government and higher education sector they comprise an average of 35% of researchers, and in the private sector just 18%.
W sektorze państwowym szkolnictwa wyższego stanowią średnio 35% pracowników naukowych a w sektorze prywatnym - zaledwie 18%.
to comprise (dar şi: to beget, to compose, to create, to represent)
Together they comprise practical wisdom, which Aristotle thought was the master virtue.
Razem tworzą zdrowy rozsądek, który Arystoteles uznawał za cnotę mistrzów.
Because Gestalt Psychology emphasizes recognition of pattern over parts that comprise a pattern.
Ponieważ psychologia postaci gestalt podkreśla rozpoznanie wzoru, ponad elementami, które go tworzą.
General and business aviation mainly comprises small and medium-sized enterprises.
Sektor lotnictwa ogólnego i korporacyjnego tworzą głównie małe i średnie przedsiębiorstwa.
to comprise (dar şi: to contain)
As the new ILO Convention will comprise matters of EU competence, the Member States need to comply with the EU acquis.
Ponieważ Jako że konwencja MOP będzie obejmowała zagadnienia mieszczące się w zakresie kompetencji UE, państwa członkowskie muszą zastosować się do unijnego acquis.
to comprise
volume_up
mieścić się [mieszczę się|mieściłbym się] {vb. r. imper.} (zawierać się)
to comprise (dar şi: to embrace, to feature, to hold, to hug)
Galileo is to comprise a network of 30 satellites and a ground-control infrastructure.
Galileo ma obejmować sieć 30 satelitów i naziemną infrastrukturę kontroli.
Since its creation with 11 participants, the euro area has grown to comprise 16 Member States.
Od momentu jej utworzenia z jedenastoma uczestnikami strefa euro urosła i obejmuje obecnie 16 państw członkowskich.
Second chambers generally comprise delegates from federal states or regions, and for this reason they are not comparable.
Drugie izby zazwyczaj obejmują przedstawicieli państw federalnych lub regionów i dlatego nie da się ich porównywać.

Exemple de folosire pentru "to comprise" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishTogether they comprise practical wisdom, which Aristotle thought was the master virtue.
Razem tworzą zdrowy rozsądek, który Arystoteles uznawał za cnotę mistrzów.
EnglishThis would comprise the unblocking of the PCA and a significant increase in our assistance.
Obejmowałaby ona odblokowanie UPiW oraz znaczne zwiększenie naszej pomocy.
English The Executive Board shall comprise the President, the Vice-President and four other members.
    Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i czterech innych członków.
English'A political group shall comprise Members elected in at least one fifth of the Member States.
"Grupa polityczna składa się z posłów pochodzących z co najmniej jednej piątej państw członkowskich.
EnglishBecause Gestalt Psychology emphasizes recognition of pattern over parts that comprise a pattern.
Ponieważ psychologia postaci gestalt podkreśla rozpoznanie wzoru, ponad elementami, które go tworzą.
EnglishThey indeed comprise a wide range of actions giving concrete expression to this strategic partnership.
Istotnie stanowią one szeroki zakres działań, dając konkretny wyraz temu strategicznemu partnerstwu.
EnglishAs regards natural persons, they comprise the following:
W zakresie osób fizycznych składają się na nie przepisy:
EnglishSince its creation with 11 participants, the euro area has grown to comprise 16 Member States.
Od momentu jej utworzenia z jedenastoma uczestnikami strefa euro urosła i obejmuje obecnie 16 państw członkowskich.
EnglishThese are some of the main topics that will comprise EUNIC España Projects in the coming years:
Najważniejszymi tematami, wokół których w najbliższych latach dotyczyć będą się skupiać projekty EUNIC España są:
EnglishSecondly, we should then develop a strategy with the Roma which must, however, comprise two parts.
Po drugie, powinniśmy również wspólnie z Romami opracować strategię, która musi uwzględniać interesy obu stron.
EnglishThey comprise representatives of the Member States' governments, the Commission and the governments of third countries.
W ich skład wchodzą przedstawiciele rządów państw członkowskich, Komisja oraz rządy krajów trzecich.
EnglishSecond chambers generally comprise delegates from federal states or regions, and for this reason they are not comparable.
Drugie izby zazwyczaj obejmują przedstawicieli państw federalnych lub regionów i dlatego nie da się ich porównywać.
EnglishTyverb is also available in multipacks containing 140 tablets that comprise 2 packs, each containing 70 tablets.
Tyverb jest dostępny również w opakowaniach zbiorczych zawierających 140 tabletek; opakowania te składają się z 2 opakowań po 70.
EnglishSmall and medium-sized enterprises comprise 99% of all EU enterprises, and are responsible for 100 million jobs in the Union.
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99 % przedsiębiorstw UE i w skali Unii zatrudniają 100 milionów pracowników.
EnglishIn education, the two main trends that comprise innovative opportunities are digitisation and the decrease of energy consumption.
W edukacji dwa główne trendy, które niosą ze sobą możliwości innowacyjne, to cyfryzacja i zmniejszenie zużycia energii.
EnglishGreen carbon, which is the deforestation and agricultural emissions, and blue carbon together comprise 25 percent of our emissions.
Obierając za cel 450 części na milion i dwa stopnie podczas negocjacji w sprawie klimatu, dokonaliśmy etycznego wyboru.
EnglishIn the government and higher education sector they comprise an average of 35% of researchers, and in the private sector just 18%.
W sektorze państwowym szkolnictwa wyższego stanowią średnio 35% pracowników naukowych a w sektorze prywatnym - zaledwie 18%.
EnglishRural areas comprise almost 80% of the country's total area, and according to the statistics this is where more than 44% of people live.
Tereny wiejskie stanowią prawie 80% ogólnego obszaru kraju i według statystyk to właśnie tam mieszka ponad 44% ludności.
EnglishIn terms of climate change, women comprise the most vulnerable group, as they form the majority of the poorest populations.
Najbardziej zagrożonymi osobami z klimatycznego punktu widzenia są kobiety, ponieważ stanowią one większą część najuboższej ludności.
EnglishWomen comprise an average of just 35% of researchers working in the public sector and 18% of researchers working in the private sector.
Średnio tylko 35% kobiet pracuje w dziedzinie badań w sektorze publicznym i 18% w tej samej dziedzinie w sektorze prywatnym.