Traducere engleză-poloneză pentru "to depict"

EN

"to depict" poloneză traducere

EN to depict
volume_up
[depicted|depicted] {verb}

Several national central banks still exchange even older banknote series than those depicted.
Niektóre krajowe banki centralne nadal prowadzą wymianę serii banknotów starszych niż przedstawione.
This can be depicted as a classic example of political orthodoxy which assumes that Russia pursues nothing but imperial goals.
Można to przedstawić jako klasyczny przykład politycznej ortodoksji, która zakłada, że Rosja dąży do niczego innego jak celów imperialnych.
The estimated time to first emesis in the study is depicted by the Kaplan-Meier plot in Figure 2.
Na rycinie 2 przedstawiono na wykresie Kaplana- Meiera szacunkowy czas, jaki upłynął do wystąpienia po raz pierwszy wymiotów podczas badania.
to depict (dar şi: to feature, to give, to introduce, to offer)
volume_up
przedstawiać {vb. imperf.}
The picture is not as rosy as it is sometimes depicted here.
Nie wszystko wygląda tak różowo, jak to niektórzy tu przedstawiają.
The national flag depicts the three-peaked Triglav, Slovenia’s highest mountain at 2 864 metres.
Flaga Słowenii przedstawia trzy wierzchołki Triglava, najwyższego szczytu Słowenii o wysokości 2 864 m.n.p.m.
The estimated time to first emesis in the study is depicted by the Kaplan-Meier plot in Figure 2.
Rycina 2 przedstawia przypuszczalny czas do wystąpienia pierwszych wymiotów w postaci krzywej Kaplana i Meiera.
to depict (dar şi: to sketch)
volume_up
zarysować {vb. perf.}
to depict (dar şi: to paint, to limn, to depicture)
volume_up
namalować {vb. perf.}
Others were disturbed by the giant carpet laid out in the Council building, on which a map of Hungary from 160 years ago is depicted.
Innych oburzył ogromny dywan położony przed budynkiem Rady, na którym namalowano mapę Węgier sprzed 160 lat.
to depict (dar şi: to depicture)
volume_up
odmalować {vb. perf.}
to depict (dar şi: to illustrate)
volume_up
obrazować {vb. imperf.}
to depict (dar şi: to depicture)
volume_up
odmalowywać {vb. imperf.}
Mr President, I do not want to depict a doom scenario, as has been done here.
Nie chcę odmalowywać czarnego scenariusza, jak to już tutaj robiono.
I do not want to depict a doom scenario for the future, nor do I want to look back in anger about the failure of Copenhagen - although I am angry.
Nie chcę odmalowywać czarnego scenariusza na przyszłość, ani też nie chcę ze złością spoglądać wstecz na fiasko konferencji w Kopenhadze - chociaż jestem zła.
volume_up
zobrazować {vb. perf.}
You can show a mosque, or you can show worshippers, but there's not a straightforward way of depicting Islam.
Można pokazać meczet albo wyznawców, ale nie ma bezpośredniego sposobu, aby zobrazować islam.

Exemple de folosire pentru "to depict" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIt was beyond the technology of the day to depict a man aging backwards.
Ówczesna technologia nie pozwalała na przedstawienie młodniejącego człowieka.
EnglishAnd generally we depict our ideas about this history in the form of trees like this.
I generalnie obrazujemy nasze pomysły dotyczące tej historii w formie drzewek takich jak to.
EnglishThe Commission's reports on the ENP not only depict the real benefits of the policy of good neighbourliness, but also its challenges.
Sprawozdanie Komisji w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa ukazuje nie tylko rzeczywiste korzyści polityki dobrosąsiedztwa, ale również jej wyzwania.