EN display
volume_up
{substantiv}

1. general

display (dar şi: screening, show, spectacle, viewing)
So she did this threat display for a few minutes, and then the most amazing thing happened -- she totally relaxed.
Przez kilka minut robiła pokaz zagrożenia, a później, co niesamowite, całkiem odpuściła.
Are they real conferences or just a display for the public?
Czy są to rzeczywiste konferencje, czy też tylko pokazy dla opinii publicznej?
display (dar şi: exhibition, exposition, window, expo)
I should stress that it was the display that was considered too shocking, not the actions it illustrated.
Uznano ją za zbyt drastyczną - wystawę, a nie czyny, które dokumentowała.
She has this show right now at MoMA, where some of these early works are here on display at MoMA, on the walls.
Ma ona teraz wystawę w MoMA, gdzie na ścianach wystawione są niektóre z jej wczesnych prac.
President Trichet looking at a display of the euro coins at the € Conference Slovenia on 15 January 2007
15 stycznia 2007 r.: prezes Trichet ogląda wystawę monet euro na konferencji poświęconej euro w Słowenii.
display (dar şi: expression)
I strongly condemn these displays of extremism.
Zdecydowanie potępiam te przejawy ekstremizmu.
I welcome the debate that is taking place in this House today, as it is quite clearly a display of our commitment to a fundamental value of our Union.
Z zadowoleniem przyjmuję debatę toczącą się dzisiaj w tej Izbie, ponieważ jest ona wyraźnym przejawem naszego oddania fundamentalnym wartościom Unii.
I feel that this paragraph displays a dangerous arrogance; the EU is the sum of all its parts and the importance of all European economies is equal, regardless of size.
Uważam, że ustęp ten to przejaw niebezpiecznej arogancji; UE jest wypadkową wszystkich swoich części, a znaczenie wszystkich gospodarek europejskich jest równe bez względu na ich wielkość.
display (dar şi: show)
display (dar şi: imagery)
display
If you'd like for it to appear again, please select "Resume Display."
Jeśli ma być znowu wyświetlany, wybierz opcję „Wznów wyświetlanie”.
PH: You know, so much was worked out: the first real-time interaction, the video display, pointing a gun.
Pierwsza interakcja w czasie rzeczywistym wyświetlanie wideo, celowanie z broni.
You can also select different date formats and currencies to correctly display the data in your spreadsheet.
Ponadto możesz wybierać różne formaty dat i walut, aby zapewnić poprawne wyświetlanie danych w arkuszach.
display (dar şi: exposure)
Defence of the principle of subsidiarity - Display of religious and cultural symbols in public places (debate)
Obrona zasady pomocniczości - Eksponowanie symboli religijnych i kulturowych w miejscach publicznych (debata)
We are dealing with something quite different here: displaying a crucifix is not just a matter of faith in our culture, but something much more important, something with a universal value.
Mamy tu do czynienia z czymś zgoła innym: eksponowanie krzyża to w naszej kulturze nie tylko kwestia wiary, lecz coś o wiele ważniejszego - coś, co ma wartość uniwersalną.

2. Informatică

display
The heads-up display is a smartphone that displays system parameters.
Główny wyświetlacz to smartphone, który wyświetla wszystkie parametry.
You can have a kind of flexible screen or display, like this -- a regular configuration in two dimensions.
Możesz uzyskać swego rodzaju elastyczny ekran lub wyświetlacz, jak ten - zwykłą konfigurację w dwóch wymiarach.
This next slide, that's the -- as far as I know -- the first digital bitmap display, 1954.
Na następnym slajdzie widzicie – o ile wiem – pierwszy cyfrowy wyświetlacz bitmapowy, rok 1954.

Exemple de folosire pentru "display" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishBoth are, unfortunately, fully on display here in the two measures being discussed.
Niestety obydwie te wady są w pełni widoczne w dwóch dyskutowanych tu środkach.
EnglishNarrator: As the hunters display their kills, something surprising happens.
Narrator: W miarę jak myśliwi pokazują swoje ofiary, coś dziwnego się dzieje.
EnglishCoxibs therefore display analgesic, anti-inflammatory, and antipyretic properties.
Dlatego koksyby wykazują właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
EnglishFrankly, it was a disgusting display; it was an insult to democracy.
Szczerze mówiąc, była to odrażająca manifestacja; był to policzek dla demokracji.
EnglishFlags on display at the ECB to mark the enlargement of the European Union in 2004
Flagi państwowe wystawione w siedzibie EBC z okazji rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 r.
EnglishYour text, image, and video ads can appear on the Google Display Network.
Twoje reklamy tekstowe, graficzne i wideo mogą się pojawiać w sieci reklamowej Google.
EnglishCoxibs therefore display analgesic, anti-inflammatory, and antipyretic properties.
Dlatego też koksyby wykazują właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
EnglishThen, you’ll see the toolbar display several formatting options for that object.
Zobaczysz na pasku narzędzi z opcje formatowania dla tego obiektu.
EnglishDendritic cells, or macrophages, capture the virus and display pieces of it.
Są nimi komórki dendrytyczne lub makrofagi, które łapią wirusa i prezentują jego fragmenty.
Englishrelatively similar in terms of business cycles and do not display significant divergences.
mają podobny przebieg cyklu koniunkturalnego i nie przejawiają znaczącej dywergencji.
EnglishPeople can only see the display URL in your ad and not the destination URL.
Użytkownicy widzą w reklamie tylko wyświetlany, a nie docelowy URL.
EnglishOn the second tab, you can see the role that display ads are playing.
Na drugiej karcie możesz poznać funkcję, jaką pełnią reklamy displayowe.
EnglishFind more information on where ads might appear on the Display Network.
Dowiedz się więcej o miejscach, w których mogą być wyświetlane reklamy w sieci reklamowej.
Englishversus the Google Display Network (content sites like Gmail and the New York Times).
w porównaniu z siecią reklamową Google (witryny w sieci reklamowej typu Gmail i New York Times).
EnglishThis jellyfish, for example, has a spectacular bioluminescent display.
Ta oto meduza posiada na przykład imponujący zestaw bioluminescencji.
EnglishThe template will display on your blog or website just as it does on the templates gallery.
Szablon będzie wyświetlany w blogu lub witrynie w taki sam sposób jak w galerii szablonów.
EnglishThey display a professionalism from which a lot of Members of this Parliament could learn.
Są oni przykładem profesjonalizmu, którego mogłoby uczyć się wielu posłów w tym Parlamencie.
EnglishThis is actually only about 1.5 percent of what the final display will be in May.
To tylko około 1,5 z wyświetlacza, który powstanie do maja.
EnglishThere you see unsheathed the contempt for the voters that the elites of Europe now habitually display.
Jak na dłoni widać tu pogardę dla wyborców, jaką zazwyczaj okazują elity Europy.
EnglishDepressed patients display a number of symptoms that are associated with the illness itself.
Pacjenci z depresją wykazują liczne objawy wiążące się z samą chorobą.