EN displays
volume_up
{plural}

displays (dar şi: shows)
displays (dar şi: demonstrations, shows)
volume_up
pokazy {f pl}
displays
And of course there're multiple displays, to get the information to the diver.
Jest także zapasowe zasilanie oraz liczne wyświetlacze dostarczające informacji nurkowi.
displays

Sinonime (în engleză) pentru "display":

display

Exemple de folosire pentru "displays" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMirtazapine displays linear pharmacokinetics within the recommended dose range.
Mirtazapina stosowana w zalecanej dawce wykazuje farmakokinetykę liniową.
EnglishIn healthy subjects, bosentan displays dose- and time-dependent pharmacokinetics.
U zdrowych ochotników, właściwości farmakokinetyczne bozentanu są zależne od dawki i czasu.
EnglishWe did this software which displays it like this: every bubble here is a country.
Opracowaliśmy program, który pokazuje je w ten sposób: każdy bąbelek tutaj reprezentuje kraj.
EnglishThe plasma concentration of duloxetine displays large inter-individual variability (see 5.2).
Stężenie duloksetyny w osoczu wykazuje dużą zmienność osobniczą (patrz punkt 5. 2).
EnglishThe plasma concentration of duloxetine displays large inter-individual variability (see 5.2).
Stężenie duloksetyny w osoczu wykazuje dużą zmienność osobniczą (patrz 5. 2).
EnglishThe Czech page about Germany displays Köln as Kolín, while the French page displays Cologne.
Czeska strona o Niemczech pokazuje Köln jako Kolín, tymczasem francuska - jako Cologne.
EnglishTelithromycin displays moderate non-linear pharmacokinetics.
Telitromycyna charakteryzuje się umiarkowanie nieliniową farmakokinetyką.
EnglishBut it’s important to remember that it’s not enough to just create a page that displays a 404 message.
Pamiętaj, że utworzenie strony z komunikatem o błędzie 404 nie wystarcza.
EnglishRimonabant displays high in vitro permeability and is not a substrate of P-glycoprotein.
Rymonabant charakteryzuje się dużą przenikalnością in vitro i nie jest substratem dla glikoproteiny- P.
EnglishTo help make sure that your Google Mail displays correctly, we suggest that you remove google.com
niektóre funkcje Google Maila mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
EnglishIt's just 16 blue LEDs that we can program to do different types of displays.
Składa się z 16 niebieskich diod, i możemy ją zaprogramować do przedstawiania różnorodnych pokazów świetlnych.
EnglishThe browsing history that displays in the address bar can show URLs of past search results.
Historia przeglądania wyświetlana na pasku adresu może zawierać adresy URL wyników poprzednich wyszukiwań.
EnglishThe data indicate that the 99mTc-depreotide displays high-affinity binding to somatostatin receptors.
Badania te potwierdziły dużą zdolność wiązania 99mTc– depreotydu z receptorami somatostatynowymi.
EnglishPaginated view displays footnotes in the same way as they'll print out at the bottom of a page.
W widoku stron przypisy są wyświetlane w ten sam sposób, w jaki będą one drukowane, czyli u dołu strony.
EnglishThe following table displays adverse events which were reported in ≥ 10 % of patients, by study treatment:
W poniższej tabeli zawarto zdarzenia niepożądane obserwowane w czasie terapii u ≥ 10 % pacjentów:
EnglishTable 3 displays adverse events which were reported at 1 year in ≥ 1 % of patients, by study treatment.
W Tabeli 3 zebrano działania niepożądane zgłaszane po 1 roku przez ≥ 1 % pacjentów wg badanego leku.
EnglishMaropitant displays linear kinetics when administered subcutaneously within the 0.5 – 2 mg/kg dose range.
Maropitant podawany podskórnie w dawkach od 0, 5 do 2 mg/ kg wykazuje liniowe właściwości kinetyczne.
EnglishDexrazoxane displays biphasic elimination kinetics.
Deksrazoksan charakteryzuje się dwufazową kinetyką eliminacji.
EnglishThe "related:" operator displays pages similar to a URL.
Operator „related:” wyświetla strony podobne do URL-a.
EnglishAprepitant displays non-linear pharmacokinetics.
Aprepitant charakteryzuje się farmakokinetyką nieliniową.