EN enrollment
volume_up
{substantiv}

1. Englez-American

enrollment (dar şi: enrolment)
volume_up
zapisy {f pl}
enrollment (dar şi: enrolment, recruitment)
enrollment (dar şi: enrolment)
enrollment (dar şi: enrolment)
enrollment (dar şi: enrolment)
enrollment (dar şi: enrolment, puff)

Sinonime (în engleză) pentru "enrollment":

enrollment

Exemple de folosire pentru "enrollment" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishEnrollment into the registry will continue until at least 150 patients have received Prialt.
Kwalifikacja do rejestru będzie prowadzona do czasu, gdy co najmniej 150 pacjentów otrzyma preparat Prialt.
EnglishMajor bleeding was infrequent in the PURSUIT trial in the large majority of patients who did not undergo CABG within 30 days of enrollment.
W badaniu PURSUIT, u większości pacjentów, którzy w ciągu 30 dni od włączenia nie byli poddani CABG, duże krwawienia występowały rzadko.
EnglishIn countries where girls don't go to school and you offer a meal to girls in school, we see enrollment rates about 50 percent girls and boys.
Jeśli w kraju, w którym dziewczynki nie chodzą do szkoły, zaoferujemy im posiłek w szkole, zauważamy wzrost wskaźników skolaryzacji do około 50% dziewcząt i chłopców.
EnglishFour randomized controlled studies were performed in dialysis patients treated with darbepoetin alfa or epoetin at the time of enrollment.
Przeprowadzono cztery kontrolowane, randomizowane badania kliniczne z udziałem dializowanych pacjentów przyjmujących darbepoetyny alfa lub epoetynę w momencie włączenia do badania.
EnglishEnrollment in the patient stratum with baseline calculated GFR < 40 mL/ min was discontinued due to an imbalance in safety events (see section 4.8).
Rekrutację pacjentów do podgrupy z wartością początkową GFR < 40 ml/ min przerwano ze względu na zachwianie równowagi zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa (patrz punkt 4. 8).
EnglishFour randomized controlled studies were performed in dialysis patients currently treated with darbepoetin alfa or epoetin at the time of enrollment.
Przeprowadzono cztery kontrolowane, randomizowane badania kliniczne z udziałem dializowanych pacjentów przyjmujących darbepoetyny alfa lub epoetynę w momencie włączenia do badania.
EnglishPatients were randomized to stay on their treatment at the time of enrollment or to be switched to MIRCERA in order to maintain stable haemoglobin levels.
Pacjentów randomizowano do grup kontynuujących dotychczasowe leczenie oraz do grupy przełączanej na leczenie lekiem MIRCERA, w celu osiągnięcia stabilnego stężenia hemoglobiny.
EnglishEnrollment in Arm 3 was discontinued, as pre-specified, once safety of Avastin with the IFL regimen was established and considered acceptable.
Rekrutację do grupy 3 przerwano, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, gdy bezpieczeństwo produktu Avastin w skojarzeniu ze schematem IFL zostało określone i uznane za możliwe do zaakceptowania.