EN exposed
volume_up
{adjectiv}

exposed (dar şi: bared)
You're very exposed on the summit ridge.
Na szczycie jesteś właściwie zupełnie odsłonięty.
exposed (dar şi: bare, laid bare, naked, nude)
volume_up
obnażony {adj. m.}

Sinonime (în engleză) pentru "exposed":

exposed

Exemple de folosire pentru "exposed" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishAt the same time, we need to be aware of the future risks which we are exposed to.
Musimy jednocześnie być świadomi przyszłych zagrożeń, na jakie jesteśmy narażeni.
EnglishMember States will reform if they are exposed to pressure from the world economy.
Państwa będą się reformowały, jeśli będą wystawione na presję gospodarki światowej.
EnglishKosovo's declaration of independence has also exposed a schism amongst Member States.
Deklaracja niepodległości Kosowa pokazała też rozłam wśród państw członkowskich.
EnglishOthers may have exposed the Commission to this rationale but now it is too late.
Możliwe, że inni wprowadzili Komisję w ten tok rozumowania, lecz teraz jest za późno.
EnglishPregnancy For verteporfin no clinical data on exposed pregnancies are available.
Ciąża Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania werteporfiny w czasie ciąży.
EnglishIn this way your affected limb will be exposed to BEROMUN for a total of 90 minutes.
W ten sposób zajęta kończyna będzie poddana działaniu leku BEROMUN przez 90 minut.
EnglishCases of spontaneous abortions have been reported in patients exposed to CellCept.
Zgłaszano przypadki samoistnych poronień u pacjentek przyjmujących CellCept.
EnglishNo clinical data on exposed pregnancies are available for strontium ranelate.
Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania ranelinianu strontu w czasie ciąży.
EnglishFor insulin human, no clinical data on exposed pregnancies are available.
Brak danych klinicznych dotyczących stosowania insuliny ludzkiej w czasie ciąży.
EnglishFor doripenem, limited clinical data on exposed pregnancies are available.
Dostępne są ograniczone dane dotyczące stosowania dorypenemu u kobiet w ciąży.
EnglishFor rivastigmine no clinical data on exposed pregnancies are available.
Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania rywastygminy w czasie ciąży.
EnglishFor insulin human, no clinical data on exposed pregnancies are available.
Brak danych klinicznych dotyczących stosowania insuliny ludzkiej w czasie w ciąży.
EnglishSeventy-seven percent of the patients had been previously exposed to anthracyclines.
Siedemdziesiąt siedem procent pacjentów otrzymywało wcześniej antracykliny.
EnglishPeople are waking up to your intentions and the time will come that you are exposed.
Ludzie otwierają oczy na Wasze zamiary i nadejdzie czas, że zostaniecie zdemaskowani.
EnglishThe majority of these subjects were also exposed to cytotoxic chemotherapy.
Większość tych pacjentów była także poddawana chemioterapii cytotoksycznej.
EnglishFor epoetin beta no clinical data on exposed pregnancies are available.
Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania epoetyny beta w czasie ciąży.
EnglishFor Palonosetron no clinical data on exposed pregnancies are available.
Brak danych klinicznych u kobiet w ciąży narażonych na działanie palonosetronu.
EnglishSecurity theater's exposed when it's obvious that it's not working properly.
Teatr bezpieczeństwa jest ujawniony, gdy oczywiste staje się, że nie działa poprawnie.
EnglishIt has exposed a chronic crisis of the values upon which the EU is officially based.
Ujawniła permanentny kryzys wartości, na których oficjalnie opiera się UE.
EnglishFor agomelatine, no clinical data on exposed pregnancies are available.
Brak dostępnych klinicznych danych dotyczących narażenia płodu na agomelatynę.