Traducere engleză-poloneză pentru "expression"

EN

"expression" poloneză traducere

volume_up
expression {substantiv}

EN expression
volume_up
{substantiv}

expression (dar şi: word)
This is the expression of a particular mindset and also a means of establishing it.
Jest wyraz szczególnego sposobu myślenia i jego tworzenia.
This is one way to give expression to the sort of quality standards we need.
Istnieje jeden sposób, aby nadać wyraz tego rodzaju normom jakościowym, jakich potrzebujemy.
EUR 5 billion over two years are an expression of European solidarity.
5 miliardów euro w ciągu dwóch lat to wyraz europejskiej solidarności.
expression (dar şi: collocation, locution, phrase, statement)
This is the expression of the free will of the people you represent.
Jest to wyrażenie nieskrępowanej woli wyborców, których reprezentujecie.
Realistic, that I believe is the expression the rapporteur used.
Realistyczny, jest to wyrażenie, jak myślę, użyte przez sprawozdawcę.
In England there's an expression: "you can't imagine the Queen on the loo."
W Anglii jest takie wyrażenie: "Nie można wyobrazić sobie Królowej na ubikacji."
expression (dar şi: display)
That will be the financial expression of our solidarity.
Będzie to finansowy przejaw naszej solidarności.
Consumption, in that sense, is an expression of their productive potential.
Konsumpcja oznacza tu przejaw twórczego potencjału.
In Ireland FGM is viewed as an expression of gender-based violence.
W Irlandii okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest uznawane za przejaw przemocy ze względu na płeć.
expression
Now visual expression is just one form of culture integration.
Ekspresja wizualna jest tylko jedną z form kulturowej integracji.
And I think that's what I've always been interested in, is that -- which is a personal kind of expression.
~~~ I myślę, że zawsze byłem zainteresowany tym co nazywamy osobistą ekspresją.
The next, it was alive with her colorful ideas and expressions.
A potem żyło ono kolorowymi ideami i ekspresją.
expression (dar şi: air, countenance, face)
It's the only asymmetrical expression.
To jedyna asymetryczna mina.

Exemple de folosire pentru "expression" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe independence of media governance and freedom of expression are not negotiable.
Niezależność zarządzania mediami i wolność wypowiedzi to wartości niezbywalne.
EnglishTherefore, only the expression 'former Yugoslav Republic of Macedonia' was used.
Dlatego użyto wyłącznie wyrażenia "Była Jugosłowiańska Republika Macedonii”.
EnglishSo if you want to unmask a true look of happiness, you will look for this expression.
Jeśli chcecie ujrzeć prawdziwe oblicze szczęścia, szukajcie tego wyrazu twarzy.
EnglishThis is connected with freedom of expression, which is a core European value.
Wiąże się to z wolnością słowa, która stanowi podstawową europejską wartość.
EnglishThis involves protecting the individual's legitimate right to free expression.
Związane są one z ochroną przysługującego człowiekowi prawa wolności słowa.
EnglishThe protests taking place in numerous EU countries are an eloquent expression of this.
Wyraźnym tego przejawem są protesty, do których dochodzi w licznych krajach UE.
EnglishFreedom of expression is one of the values forming the basis of democracy.
Wolność wyrażania opinii to jedna z wartości stanowiących podstawę demokracji.
EnglishSo, all of that is in the creation of content, of relevance, basic human expression.
Wszystko to dotyczy tworzenia treści, jej trafności, podstawowej ludzkiej ekspresji.
EnglishFreedom of expression only has value if one's political opponents enjoy it too.
Wolność słowa ma wartość tylko wówczas, gdy przysługuje także przeciwnikom politycznym.
EnglishI do not know exactly if this is the English expression, but you know the meaning.
Nie jestem pewna, czy jest to angielskie powiedzenie, ale rozumie pani jego znaczenie.
EnglishMr van Nistelrooij stressed that the cohesion policy is an expression of solidarity.
Pan poseł van Nistelrooij podkreślił, że polityka spójności jest wyrazem solidarności.
EnglishLanguage represents for each one of us the most direct expression of our culture.
Język stanowi dla każdego z nas najbardziej bezpośredni środek wyrazu dla naszej kultury.
EnglishBernard Kouchner has on several occasions used the expression 'our Chinese friends'.
Bernard Kouchner kilkakrotnie użył wyrażenia "nasi chińscy przyjaciele”.
EnglishAnd that's a really great expression, because really, bees are the sex workers for flowers.
To wspaniałe zdanie, ponieważ pszczoły to pracownicy usług seksualnych kwiatów.
EnglishCohesion policy is an expression of solidarity between European regions.
Polityka spójności jest wyrazem solidarności między regionami europejskimi.
EnglishCommitments are an expression of the level of the EU's political ambition.
Zobowiązania stanowią odzwierciedlenie poziomu aspiracji politycznych UE.
EnglishTurkey's record on freedom of expression is not in line with EU standards.
Historia Turcji w obszarze wolności wyrażania opinii nie pokrywa się ze standardami UE.
EnglishThe resolution rightly urges freedom of religion and freedom of expression.
W rezolucji słusznie nawołuje się do zapewnienia wolności wyznania i swobody wypowiedzi.
EnglishWe do not always do that, especially in the case of the right to freedom of expression.
Nie zawsze tak postępujemy, zwłaszcza w przypadku prawa do wolności słowa.
EnglishSafeguarding democracy and plurality of expression - as you have said - is essential.
Ochrona demokracji i pluralizmu wypowiedzi, jak pani powiedziała, ma kluczowe znaczenie.