Traducere engleză-poloneză pentru "foundation"

EN

"foundation" poloneză traducere

volume_up
foundation {substantiv}

EN foundation
volume_up
{substantiv}

1. general

foundation
In 1992 a foundation was brought into being called “Topography of Terror.
W 1992 roku powołano do życia organizację „Fundacja Topografia Terroru.
Therefore, the European Training Foundation is an extremely important agency.
Dlatego też Europejska Fundacja na rzecz Kształcenia jest niezwykle ważną agencją.
The role of the European Training Foundation will therefore be essential.
Europejska Fundacja na rzecz Kształcenia ma zatem do odegrania zasadniczą rolę.
foundation (dar şi: buttress, lifeblood)
It is the foundation on which to build effective policies.
Stanowi ono fundament pod dalsze budowanie skutecznych strategii politycznych.
in writing - (PL) Human rights are the foundation of democracy.
. - Prawa człowieka stanowią fundament demokracji.
In fact, this is the foundation of our common future.
Jest to w istocie fundament naszej wspólnej przyszłości.
foundation (dar şi: base, basis, base camp, substructure)
We as men, good men, the large majority of men, we operate on the foundation of this whole collective socialization.
My jako mężczyźni, dobrzy mężczyźni, zdecydowana większość mężczyzn działamy na bazie tego całego grupowego uspołecznienia.
This is at the foundation of the social contract that props up all communities that are civilised, or that aim to be.
Leży to u podstaw umowy społecznej, na bazie której zbudowane zostały wszystkie cywilizowane społeczeństwa i społeczeństwa aspirujące do tego miana.
So I appeal to the European Commission to be consistent in opening up the services sector as a foundation for the success of the other initiatives of the Single Market Act.
Dlatego apeluję do Komisji Europejskiej o konsekwentne otwieranie sektora usług jako bazy dla sukcesu pozostałych inicjatyw Aktu o jednolitym rynku.
foundation (dar şi: base, undercoat)
foundation (dar şi: basis, subgrade)
That second foundation underlies the other 30 percent of the moral statements I've heard here at TED.
Ta druga podstawa stanowi podłoże pozostałych 30% twierdzeń moralnych, które słyszałem na TED.

2. "of a theory"

foundation
volume_up
podwalina {f} (teorii)
Her speech was the intellectual foundation document of the European Parliament.
Jej przemówienie było świadectwem intelektualnej podwaliny Parlamentu Europejskiego.
The role of the old West in the new world is to become the foundation of the modern world -- nothing more, nothing less.
Rola starego Zachodu w nowym świecie polega na zostaniu podwaliną nowoczesnego świata, niczym więcej, niczym mniej.
We now have a unanimous foundation for a common immigration policy.
Obecnie mamy jednomyślne podwaliny dla wspólnej polityki imigracyjnej.

Exemple de folosire pentru "foundation" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
Sprawozdania, które właśnie omówiliśmy, stanowią solidną podstawę dla tego procesu.
EnglishHer speech was the intellectual foundation document of the European Parliament.
Jej przemówienie było świadectwem intelektualnej podwaliny Parlamentu Europejskiego.
EnglishThey will try to create advantages for people on the basis of this legal foundation.
Na podstawie tego prawnego fundamentu będą próbowali stworzyć korzyści dla ludzi.
EnglishLastly, the directive lays the foundation for European collaboration on health.
Wreszcie dyrektywa kładzie podwaliny pod europejską współpracę w dziedzinie zdrowia.
EnglishContradictory theories abound, with greater or lesser scientific foundation.
Mnożą się sprzeczne teorie, mające większe lub mniejsze uzasadnienie naukowe.
EnglishBut she did find heme, which is the biological foundation of hemoglobin.
Co prawda nie znalazła DNA, ale odkryła hem, podstawowy składnik hemoglobiny.
EnglishEarly diagnosis and research provide a solid foundation for health protection.
Wczesne wykrywanie i badania stanowią solidną podstawę ochrony zdrowia.
English(DE) Mr President, we have a good foundation for our cooperation with Tunisia.
(DE) Panie przewodniczący! Mamy solidne fundamenty umożliwiające nam współpracę z Tunezją.
EnglishDoes the Turkish Government really want to set the Republic on a new democratic foundation?
Czy rząd turecki rzeczywiście pragnie dać Republice nowe demokratyczne fundamenty?
EnglishEnergy infrastructure will be the foundation of our future economic growth.
Infrastruktura energetyczna będzie fundamentem naszego przyszłego wzrostu gospodarczego.
EnglishAnd he also understood that that foundation was crumbling, literally crumbling.
Zrozumiał on też, że ta podstawa się kruszy, dosłownie wykrusza się.
EnglishWe've extended this to the air now with a grant from the Sloan Foundation.
Rozszerzamy to do powietrza obecnie przy pomocy grantu od Fundacji Sloan.
EnglishIn 2003, I was ready to do a talk about the Skoll Foundation and social entrepreneurship.
W 2003 byłem gotów mówić o Fundacji Skolla i przedsiębiorczości społecznej.
EnglishThis is a work, a library I designed for the Robin Hood Foundation.
To jest jedna z prac - biblioteka, jaką zaprojektowałem dla Fundacji "Robin Hood".
EnglishThe microeconomic framework and foundation for moving forward was not even there.
Struktura mikroekonomiczna i platforma postępu nawet nie istniały.
EnglishThe foundation is being laid for the first supranational treaty in history.
Kładzione są fundamenty pod pierwszy ponadnarodowy traktat w historii.
EnglishThus there is a basic foundation of mutual recognition of sensible regulations.
Tak więc istnieje podstawa wzajemnego zrozumienia i akceptacji decyzji prawnych drugiej strony.
EnglishIn principle, the institutions play a role, and that applies to the Anna Lindt Foundation, too.
Instytucje te zasadniczo mają znaczenie i dotyczy to również fundacji Anny Lindt.
EnglishLong-term growth must be based on a sound macro-economic foundation.
Wzrost długoterminowy musi opierać się na solidnych fundamentach makroekonomicznych.
EnglishWho were snatched away before their time, Whose foundation was poured out as a stream,
Którzy są wykorzenieni przed czasem, a powodzią zalały się grunty ich.