Traducere engleză-poloneză pentru "gist"

EN

"gist" poloneză traducere

volume_up
gist {substantiv}

EN gist
volume_up
{substantiv}

1. general

gist (dar şi: essence, kernel, nitty-gritty, nub)
This is the gist of the report that we are debating tonight.
Jest to sedno sprawozdania, nad którym dziś debatujemy.
It's a sensitivity to the physical environment, the ability to pick out patterns in an environment -- derive a gist.
To wrażliwość na środowisko fizyczne, zdolność wyłapywania wzorców w środowisku -- pojmowanie sedna.
This is the gist of the European message to Belarus that the Commission released over a year ago and which includes the '12 points for democratisation' that your resolution mentions.
To jest sedno europejskiego przekazu do Białorusi, którą Komisja przekazała ponad rok temu i która zawiera "12 punktów ku demokratyzacji”, o czym mówi rezolucja.
gist
volume_up
istota {f} (sedno)
gist (dar şi: meaningfulness, point, sense, purport)
So Google Chrome's translation feature can probably help you understand the gist of a page and individual words.
Funkcja tłumaczenia dostępna w Google Chrome pozwala więc poznać podstawowy sens treści na stronie i zrozumieć poszczególne słowa.

2. Jurnalism: "of an article"

gist
volume_up
główna myśl {f} ( artykułu)

Sinonime (în engleză) pentru "gist":

gist

Exemple de folosire pentru "gist" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThere is no experience in children or adolescents with GIST and HES/ CEL.
Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci i młodzieży z GIST i HES/ CEL.
EnglishAnd they also promise that they're going to transcribe only the gist of your messages.
Mówią również, że zamierzają przesyłać tylko streszczenie wiadomości.
EnglishThere is no experience in children or adolescents with GIST.
Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci i młodzieży z GIST.
EnglishPneumonia was reported most commonly in patients with transformed CML and in patients with GIST.
Zapalenie płuc zgłaszano najczęściej u pacjentów z CML po transformacji oraz u pacjentów z GIST.
EnglishNo cases with fatal outcome were reported in GIST and MRCC registrational studies.
W badanich rejestracyjnych u pacjentów z GIST lub MRCC nie zgłaszano żadnych przypadków o skutkach śmiertelnych.
English4+5 Abdominal pain and gastrointestinal haemorrhage were most commonly observed in GIST patients.
4+5 Ból brzucha i krwotok z przewodu pokarmowego były najczęściej obserwowane u pacjentów z GIST.
EnglishNo cases with fatal outcome were reported in GIST and MRCC registrational studies.
W badaniach rejestracyjnych u pacjentów z GIST lub MRCC nie zgłaszano żadnych przypadków o skutkach śmiertelnych.
EnglishIt's a sensitivity to the physical environment, the ability to pick out patterns in an environment -- derive a gist.
To wrażliwość na środowisko fizyczne, zdolność wyłapywania wzorców w środowisku -- pojmowanie sedna.
EnglishBest tumour response in trial STIB2222 (GIST)
Najlepsza odpowiedź na leczenie w badaniu STIB2222 (GIST)
EnglishIt should be noted that GIST patients may have hepatic metastases which could lead to hepatic impairment.
Należy zauważyć, że pacjenci z GIST mogą mieć przerzuty do wątroby, które mogą prowadzić do zaburzenia jej czynności.
EnglishHeadache was the most common in GIST patients.
Ból głowy występował najczęściej u pacjentów z GIST.
EnglishIn the non-comparative studies of CML, ALL and GIST, between 26 % and 96 % of patients showed a response to treatment.
W nieporównawczych badaniach CML, ALL i GIST odpowiedź na leczenie występowała u od 26 % do 96 % pacjentów.
EnglishTherapy should be initiated by a physician experienced in the treatment of renal cell carcinoma or GIST.
Leczenie powinien rozpoczynać lekarz doświadczony w terapii raka nerki lub nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego.
EnglishIf you are being treated for GIST, the starting dose is 400 mg, to be taken as one tablet of 400 mg once a day.
W przypadku leczenia GIST dawka początkowa wynosi zwykle 400 mg, przyjmowana jako jedna tabletka po 400 mg raz na dobę.
EnglishThe Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe subscribes to the gist of the Ferreira report.
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy zgadza się z sednem sprawozdania sporządzonego przez panią poseł Ferreirę.
EnglishIn the GIST clinical trial, both gastrointestinal and intra-tumoural haemorrhages were reported (see section 4.8).
W badaniach klinicznych dotyczących GIST stwierdzono krwawienia z przewodu pokarmowego i krwawienia wewnątrz guza (patrz punkt 4. 8).
EnglishMusculoskeletal pain and related events were more commonly observed in patients with CML than in GIST patients.
Bóle mięśniowo- szkieletowe i związane z nimi działania niepożądane występowały częściej u pacjentów z CML w porównaniu z pacjentami z GIST.
EnglishIn clinical trials treatment-related tumour haemorrhage occurred in approximately 2 % of patients with GIST.
W badaniach klinicznych krwotoki z guza związane z leczeniem występowały u około 2 % pacjentów z nowotworami podścieliskowymi przewodu pokarmowego.
EnglishThere was more myelosuppression seen in CML patients than in GIST, which is probably due to the underlying disease.
U pacjentów z CML obserwowano więcej przypadków mielosupresji, niż u pacjentów z GIST, co jest prawdopodobnie związane z chorobą podstawową.
EnglishIn clinical trials treatment-related tumour haemorrhage occurred in approximately 2 % of patients with GIST.
W badaniach klinicznych krwotoki z guza związane z leczeniem występowały u około 2 % 3 pacjentów z nowotworami podścieliskowymi przewodu pokarmowego.