Traducere engleză-poloneză pentru "goal"

EN

"goal" poloneză traducere

volume_up
goal {substantiv}

EN goal
volume_up
{substantiv}

1. general

goal (dar şi: aim, intent, object, objective)
This is a fundamental goal for an internal market in a period of economic crisis.
W czasie kryzysu gospodarczego to jest podstawowy cel rynku wewnętrznego.
Public procurement is a strategic instrument to achieve this goal.
Strategicznym instrumentem pozwalającym osiągnąć ten cel są zamówienia publiczne.
The competitiveness goal has been more propaganda than concrete action.
Cel w zakresie konkurencyjności był raczej propagandą niż konkretnym działaniem.

2. Sport

goal (dar şi: home, gate, woodwork)
To kolejna samobójcza bramka Parlamentu..
Two-one down and, despite her best efforts, her team faces relegation; then a goal is scored.
Przegrywa 1:2, a pomimo jej największych wysiłków zespołowi grozi spadek; wtedy pada bramka.
You have a goal, and you have the balls to reach that goal.
Masz bramkę i masz piłki, którymi zdobędziesz tą bramkę.
goal
The loser of each goal will have to remove one article of clothing.
Każdy kto wpuści gola, ściąga jedną rzecz.
A great Czech once said: 'I am no longer a rookie: goals are expected of me; scoring is my job.'
Pewien wielki Czech powiedział kiedyś: "Nie jestem już nowicjuszem - oczekuje się po mnie goli, strzelanie to mój zawód”.
I therefore simply ask: if you are our attacking players, pass the ball around, attack, score goals and - as we say about this kind of game - make us dream.
Dlatego zwyczajnie proszę: skoro jesteście naszymi napastnikami, rozgrywajcie piłkę, atakujcie, strzelajcie gole i - jak mawiamy w tego typu rozgrywkach - pozwólcie nam marzyć.

Sinonime (în engleză) pentru "goal":

goal

Exemple de folosire pentru "goal" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishGoogle's goal is to provide you with results that are clear and easy to read.
Celem Google jest dostarczenie Ci zrozumiałych i łatwych do odczytania wyników.
EnglishGenetic counselling, likewise, should not be dominated by a political goal.
Podobnie poradnictwo genetyczne nie powinno nadmiernie ulegać celom politycznym.
EnglishThe stability of the euro must, of course, remain the crucial and overarching goal.
Oczywiście najważniejszym i nadrzędnym celem powinna pozostać stabilność euro.
EnglishIf you were using Approach #1, you would need to add up each goal total manually.
W przypadku sposobu 1. ~~~ wszystkie wartości celów trzeba dodawać ręcznie.
EnglishLadies and gentlemen, until 2004, Latvia's goal was membership of the European Union.
Panie i panowie! Do roku 2004 celem Łotwy było członkostwo w Unii Europejskiej.
EnglishOur primary goal must be to ensure high-quality food production in Europe.
Naszym podstawowym celem musi być zapewnienie żywności wysokiej jakości w Europie.
EnglishEU leaders expressed their support for this goal on 19 and 20 March 2009.
Przywódcy UE wyrazili swoje poparcie dla tego celu w dniach 19-20 marca 2009 r.
EnglishCommissioner Barnier, Parliament will play its part in achieving this goal.
Panie komisarzu Barnier, Parlament odegra swoją rolę w osiągnięciu tego celu.
EnglishI therefore feel that the country should continue towards achieving this goal.
Uważam zatem, iż kraj ten powinien kontynuować wysiłki na rzecz osiągnięcia tego celu.
EnglishAs part of this goal, we've improved how we review and measure landing page quality.
W związku z tym udoskonaliliśmy metody sprawdzania i oceny jakości stron docelowych.
EnglishOur goal is to have an agreement on the whole package by the end of the year.
Naszym celem jest osiągnięcie przed końcem roku porozumienia w sprawie całego pakietu.
EnglishThe present report makes an important contribution to achieving that goal.
Przedmiotowe sprawozdanie w istotny sposób przyczynia się do osiągnięcia tego celu.
EnglishThe other important goal is to increase the safety of cosmetic products.
Kolejnym ważnym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.
EnglishThe ultimate goal of an effective neighbourhood policy is to guarantee peace.
Ostatecznym celem skutecznej polityki sąsiedztwa jest zapewnienie pokoju.
EnglishParliament and the Commission clearly share the same vision and the same goal for SEPA.
Parlament i Komisja wyraźnie podzielają tę samą wizję i te same cele dotyczące SEPA.
EnglishClearly, however, that is not the final goal, but is no more than a starting point.
Oczywistym jest jednak, że nie stanowi to celu ostatecznego, lecz jedynie punkt wyjścia.
EnglishAbove all, above all, the only goal I have in life is to be a good dad.
Ponad wszystkimi innymi, moim jedynym celem w życiu, jest bycie dobrym ojcem.
EnglishAnd he's a very wise man, and he said, "Listen, Bhutan's goal is not to create happiness.
Ten mądry człowiek odpowiedział: "Celem Bhutanu nie jest tworzenie szczęścia.
EnglishOf course, the main goal of this project is to develop a car for the blind.
Oczywiście, głównym celem projektu jest budowa samochodu dla niewidomych.
EnglishThe goal is to make a difference worldwide with technical innovations.
Celem jest dokonanie zmiany w skali światowej za pomocą innowacji technologicznych.