EN image
volume_up
{substantiv}

image (dar şi: painting, picture)
To delete the image from the document, click the image and press the Delete key.
Aby usunąć obraz z dokumentu, kliknij obraz i naciśnij Delete.
The default image on the object would probably be a high-resolution Earth image.
Domyślny obraz to reprezentacja Ziemi w wysokiej rozdzielczości.
Choose a new image.The image has been deleted from Picasa Web Albums.
Wybierz nowy obraz.Obraz został usunięty z Picasa Web Albums.
image (dar şi: likeness, effigy)
Such moves away from democratic principles tarnish the European Union's image as a whole.
Takie odejście od zasad demokratycznych plami wizerunek całej Unii Europejskiej.
Montenegrin politicians must do everything in their power to alter that image.
Politycy Czarnogóry muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby zmienić ten wizerunek.
The image of the European Union is determined by the decisions taken - not by proposals made.
Wizerunek Unii Europejskiej określają podejmowane decyzje, a nie przedstawiane propozycje.
And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly.
A jakośmy nosili wyobrażenie ziemskiego, tak też będziemy nosili wyobrażenie niebieskiego.
The image is a picture you have in your mind of the goal at the end of the journey.
Wyobrażenie to obraz w umyśle o celu i końcu podróży.
And God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył je.
Reflecting this in our image as a world leader, as a body that takes the lead on the global stage, is something else entirely.
Jednak odzwierciedlenie tego w naszym wizerunku jako światowego przywódcy, jako organu obejmującego kierownictwo na scenie globalnej, jest zupełnie inną sprawą.
And then we have to flip the image for you to see that it's a set up.
A gdy obrócisz zdjęcie wtedy zrozumiesz, że zdjęcie jest ustawione.
This is an image from Tuscany, where we feel agriculture is still about beauty.
To zdjęcie z Toskanii, gdzie rolnictwo wciąż wydaje się piękne.
This is an inspiration image to lead this project of the office.
To zdjęcie zainspirowało mnie do poprowadzenia projektu biura.
image (dar şi: picture)
And that's a little image of the tree of Stansted.
Tutaj widzimy obrazek drzewa Stansted.
Ten obrazek coś mi przypomina.
. ~~~ We can violate your expectations on representation -- what an image represents.
Możemy naruszyć Wasze oczekiwania nt. kształtu, wyobrażenia tego co reprezentuje obrazek.

Exemple de folosire pentru "image" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

English If applicable, a link to “Additional information” is offered (see image above).
W razie potrzeby podajemy linki do „Informacji dodatkowych” (zob. diagram powyżej).
EnglishIt offers future-proof IP advantages such as superb digital HDTV image quality.
Oferuje przyszłościowe zalety IP, jak doskonała jakość cyfrowego obrazu HDTV.
EnglishThe “Filter as you type” function (see image below) helps you to search the list.
Funkcja „podświetlenia” (zob. diagram poniżej) pomaga w przeszukiwaniu listy.
Englishmaximized because the full area and resolution of the camera’s image sensor is
pokrycie oraz rozdzielczość przetwornika obrazu kamery nie są wykorzystywane.
EnglishThis region seen here for the first time in the Cassini image taken in 2005.
Obszar ten został po raz pierwszy sfotografowany przez sondę Cassini w 2005 roku.
EnglishI do find it rather unfair of people to tarnish our image without good cause.
Uważam, że takie szarganie naszego wizerunku bez uzasadnienia jest niezbyt uczciwe.
EnglishIn the context of "Star Wars: Return of the Jedi," its mirror image is presented.
W kontekście Powrotu Jedi Gwiezdnych Wojen pokazywana jest w swoim lustrzanym odbiciu.
EnglishThe “Filter as you typet” function (see image below) helps you to search the list.
Funkcja „Dynamiczne wyszukiwanie” (zob. diagram poniżej) pomaga w przeszukiwaniu listy.
EnglishThe artists used this concept to create a succinct image of the “disappearing monument”.
Ten artystyczny projekt jest charakterystycznym przykładem „zanikania pomnika”.
EnglishPicasa is unavailable right now so the background image can't be shown.
Usługa Picasa jest aktualnie niedostępna, dlatego nie można wyświetlić obrazu tła.
EnglishWe cannot cut back on the quality of our vineyards and their brand image.
Nie możemy ograniczać jakości produktów z naszych winnic, ani psuć ich dobrej marki.
EnglishSo the higher up the image, the more evidence there is for each supplement.
Im wyżej na obrazku, tym wyższa zawartość danego składnika w suplemencie.
EnglishI'm a little upset with myself, because I had a image of this guy falling on a right hand.
Jestem trochę zmartwiony, bo myślałem, że ten koleś padnie po ciosie z prawej ręki.
EnglishYour text, image, and video ads can appear on the Google Display Network.
Twoje reklamy tekstowe, graficzne i wideo mogą się pojawiać w sieci reklamowej Google.
EnglishThe children's self-image can suffer serious damage and their potential can be squandered.
Może to powodować poważne szkody dla samooceny dzieci i zmarnowanie ich potencjału.
EnglishThat badly affected the image of the European Union in my country.
Fakt ten negatywnie wpłynął na sposób postrzegania Unii Europejskiej w Bułgarii.
Englishwho is the image of the invisible God, the firstborn of all creation;
Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych.
EnglishThe surveillance cameras deliver image quality that enables observation of
Kamery do nadzoru zapewniają jakość obrazu umożliwiającą obserwację dzikich zwierząt, np.
EnglishIt features a geographical image of Estonia and the word “Eesti”, which means “Estonia”.
Przedstawiają konturową mapkę Estonii i słowo „Eesti” – nazwę tego kraju.
EnglishCould you image if we looked through the Hubble Telescope and we saw that?
Wyobrażacie sobie, że patrzycie przez teleskop Hubble'a i widzicie to?