Traducere engleză-poloneză pentru "initial"

EN

"initial" poloneză traducere

volume_up
initial {substantiv}

EN initial
volume_up
{substantiv}

initial (dar şi: cipher)
Last name first, first name second, middle initial last on the first line.
Najpierw nazwisko, potem imię, inicjał drugiego imienia na końcu.

Exemple de folosire pentru "initial" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishHowever, the text which we are being called to vote on allays my initial fears.
Jednak tekst, który jest poddawany pod głosowanie rozwiewa moje wcześniejsze obawy.
EnglishThe work we are today involved in is a continuation of the initial 2002 Regulation.
To, co dziś robimy stanowi kontynuację pierwotnego rozporządzenia z roku 2002.
EnglishThis text, of course, does not fulfil the initial ambitions in all respects.
Tekst ten oczywiście nie spełnia pierwotnych ambicji pod wszystkimi względami.
EnglishI am not convinced that the report's initial proposals met this requirement.
Nie jestem przekonany, że wstępne wnioski sprawozdania spełniają ten wymóg.
EnglishDesertec is also an industry-driven initiative that is currently at an initial stage.
Desertec jest także inicjatywą przemysłu, obecnie będącą na etapie wstępnym.
EnglishThis initial phase is not about expanding the list of hazardous substances.
Na etapie wstępnym nie przewiduje się rozszerzenia listy substancji niebezpiecznych.
Englishhigh initial doses of lamotrigine and exceeding the recommended dose escalation of
dużymi dawkami początkowymi lamotryginy i zbyt szybkim zwiększaniem dawki, niezgodnym z
EnglishHowever, the degree of ambition and precision of these initial commitments is uneven.
Poziom ambicji i precyzji tych pierwotnych zobowiązań jest jednak nierówny.
EnglishShaffi Mather: I just have to get through the initial days where I don't get eliminated.
Shaffi Mather: Muszę jedynie przetrwać początkową fazę i nie dać się wyeliminować.
EnglishThe recommended initial daily dose of EXJADE is 20 mg/ kg body weight.
Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego EXJADE to 20 mg/ kg mc. na dobę.
EnglishApproximate Guidelines for Initial, Pre-Meal EXUBERA Dose (based on patient lo
Przybliżone zalecenia dotyczące dawek początkowych preparatu EXUBERA ia
EnglishPatients should be observed closely during the initial cycles of treatment.
W początkowych cyklach leczenia wymagana jest ścisła obserwacja pacjentów.
EnglishThe initial dose should be delivered over 90 minutes as an intravenous infusion.
Pierwsza dawka powinna zostać podana w 90- minutowym wlewie dożylnym.
EnglishThe initial experience gained over the past two months gives rise to a variety of doubts.
Pierwsze zebrane doświadczenia z minionych dwóch miesięcy budzą różne wątpliwości.
EnglishWe must now close our initial discussion on the point regarding Wednesday.
Musimy teraz skończyć rozpoczętą dyskusję nad punktem, który dotyczy środy.
EnglishThe Commission intends to implement 12 pilot projects during an initial phase.
W fazie początkowej Komisja zamierza wdrożyć 12 projektów pilotażowych.
EnglishIt is true, however, that initial responsibility lies with the United States.
Jednakże prawdą jest, że na początku odpowiedzialność spoczywa na Stanach Zjednoczonych.
EnglishThe initial recommended daily dose is 200 mg taken in two divided doses.
Zalecana poczatkowa dawka dobowa wynosi 200 mg w dwóch dawkach podzielonych.
EnglishAs for the financial aspect, I called for the initial proposal to be refocused.
Jeśli chodzi o aspekt finansowy, to apelowałam o zmianę ukierunkowania pierwotnego wniosku.
EnglishThis is a definite success, especially in view of the General Assembly's initial resistance.
Jest to niewątpliwy sukces, zważywszy na początkowe opory Zgromadzenia Ogólnego.