Traducere engleză-poloneză pentru "injury"

EN

"injury" poloneză traducere

volume_up
injury {substantiv}

EN injury
volume_up
{substantiv}

injury (dar şi: trauma)
if you have an injury (shock, severe trauma), an infection or if you have any illness while you
uraz (wstrząs, ciężki uraz), infekcji lub choroby podczas przyjmowania leku Lysodren należy
If you are ill or have a major injury then your blood sugar level may increase
wystąpienie choroby lub poważny uraz mogą stać się przyczyną wzrostu stężenia cukru we
This is actually a limb injury in this salamander.
Ten krótki film przedstawia uraz kończyny u salamandry.
injury (dar şi: damage, detriment, harm, loss)
Victims should also be offered adequate compensation for the damage or injury they have suffered.
Ofiarom należy również zapewnić wystarczające odszkodowania za poniesione straty czy szkody.
This slows down the process of continuing to search for the source, and causes serious moral injury and huge economic damage.
To spowalnia proces dalszych poszukiwań i czyni ogromne krzywdy moralne i szkody gospodarcze.
To protect our industry against import increases causing or threatening injury, the FTA contains an effective safeguard mechanism.
Aby chronić nasz przemysł przed wzrostem importu, który mógłby spowodować szkody lub stworzyć taką groźbę, umowa o wolnym handlu zawiera skuteczny mechanizm ochronny.
injury (dar şi: cut, tear, wound)
injury
This can lead to severe bleeding from relatively small injuries such as a small cut.
Może to prowadzić do obfitego krwawienia po stosunkowo niewielkich zranieniach, takich jak niewielkie skaleczenie.
Dispose of the syringe and needles immediately after use (put the covers on the needles to avoid injury).
Strzykawkę i igły należy wyrzucić natychmiast po użyciu (nałożyć na igłę osłonkę, aby uniknąć skaleczenia).
This can lead to severe bleeding from relatively small injuries such as a small cut.
Może to prowadzić do nasilonego krwawienia po stosunkowo niewielkich urazach, takich jak niewielkie skaleczenia.
injury (dar şi: loss, scathe)
injury (dar şi: wound, mutilation)
injury
injury
injury (dar şi: damage)
injury (dar şi: contusion, sports injury)
Curious thing about running and running injuries is that the running injury is new to our time.
Ciekawe jest to, że kontuzje od biegania są całkiem nowym zjawiskiem.

Sinonime (în engleză) pentru "injury":

injury

Exemple de folosire pentru "injury" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIn some cases, hepatic injury has progressed despite discontinuation of treatment.
W niektórych przypadkach, uszkodzenie wątroby postępuje mimo przerwania leczenia.
EnglishThe needle guard covers the needle after injection to prevent needle stick injury.
Po wykonaniu wstrzyknięcia osłonka igły osłania igłę, zapobiegając zranieniu igłą.
Englishif you are being treated for more than one injury following a serious accident
jeśli pacjent jest leczony z powodu uszkodzenia więcej niż jednego narządu w wyniku
EnglishThe only way to prevent a bad outcome is to prevent that first injury from happening.
Jedynym sposobem na zapobieganie złym skutkom, jest zapobieganie pierwszym urazom.
EnglishIt should also be noted that female patients may have a higher risk of liver injury.
Zaobserwowano również, że kobiety są obciążone większym ryzykiem uszkodzenia wątroby.
EnglishThe crystals have not been associated with drug– induced renal injury.
Występowanie kryształów w moczu nie wiązało się z polekowym uszkodzeniem nerek.
EnglishAllergic reaction, fever, radiation injury, pain, taste perversion
Zmęczenie Reakcje alergiczne, gorączka, zmiany popromienne, ból, zaburzenia smaku
EnglishMortality in the presence of hepatic injury occurred in less than 1 % of patients.
Śmiertelność związana z obecnością uszkodzenia wątroby występowała u mniej niż 1 % pacjentów.
Englishsever liver injury such as liver failure or necrosis which may be fatal,
ciężkich uszkodzeń wątroby lub martwicy, które mogą zakończyć się zgonem,
EnglishIf you notice any unusual bruising, excessive bleeding after injury or if you seem to be
jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek nienaturalne siniaczenie się, nadmierne krwawienie po
EnglishAllergic reaction, fever, radiation injury, face oedema, pain, taste perversion
Zmęczenie Reakcje alergiczne, gorączka, zmiany popromienne, obrzęk twarzy, ból, zaburzenia smaku
EnglishAfter that first injury, their risk for second injury is exponentially greater.
Po pierwszym urazie, ryzyko kolejnego jest trzyktrotnie większe.
EnglishHepatitis (including hepatocellular, cholestatic or mixed liver injury)
zdarzenia naczyniowo- mózgowe, stwierdzono czynniki zwię kszają ryzyko.
EnglishYou talk to a runner, I guarantee, within 30 seconds, the conversation turns to injury.
Po 30 sekundach rozmowy z biegaczem, zaczyna się mówić o kontuzjach.
EnglishIn cases of significant liver injury TYSABRI should be discontinued.
W przypadkach znacznego uszkodzenia wątroby należy zaprzestać podawania produktu TYSABRI.
EnglishI met a person who has HIV as a result of a needle-stick injury.
Spotkałem osobę, która zakaziła się wirusem HIV w wyniku zranienia ostrym narzędziem.
EnglishIf you are ill or have a major injury then your blood sugar level may increase (hyperglycaemia).
w przypadku spożycia zbyt małej ilości pokarmu stężenie cukru we krwi może się obniżyć
EnglishInjury and poisoning, and procedural complications Rare: contusion, non-venomous bite/ sting.
Urazy i zatrucia Rzadko: stłuczenie, niejadowite ukąszenia/ użądlenia.
EnglishIf you have taken already Tasmar and developed acute liver injury while on Tasmar, it should
jeśli podczas leczenia lekiem Tasmar wystąpi ostre uszkodzenie wątroby, wówczas lek ten nie
EnglishThe needle safety guard covers the needle after injection to prevent needle stick injury.
Osłona zabezpieczająca igłę zakrywa igłę po wykonaniu wstrzyknięcia, co zapobiega ukłuciu igłą.