Traducere engleză-poloneză pentru "its"

EN

"its" poloneză traducere

volume_up
its {pron.}
volume_up
it {pron.}
PL

EN its
volume_up
{pronume}

its (dar şi: her, hers)
volume_up
jej {pron.}
The typeface -- the typeface is Helvetica; it's its 50th anniversary this year.
. ~~~ W tym roku przypada jej 50 rocznica.
serve its interests, those of its citizens and those of the Member States,
jej interesom, interesom jej obywateli oraz Państw Członkowskich,
And we can bring two million people a year into contact with this fish and show them its beauty.
A my możemy zebrać dwa miliony ludzi rocznie i pokazać im tę rybę, pokazać im jej piękno.
its (dar şi: his)
volume_up
jego {pron.}
And if they insert in the middle of the gene, they disrupt its function.
Jeżeli wejdą w środek genu, wówczas zakłócają jego funkcję.
And out of the tribe of Benjamin, Gibeon with its suburbs, Geba with its suburbs,
A z pokolenia Benjaminowego Gabaon i przedmieścia jego; Gabae i przedmieścia jego;
And out of the tribe of Reuben, Bezer with its suburbs, and Jahaz with its suburbs,
A z pokolenia Rubenowego Besor i przedmieścia jego; i Jahasa i przedmieścia jego;
its (dar şi: her, his, my, your)
volume_up
swoje {pron.}
It is what it is and it doubtless has its shortcomings.
Procedura jest jaka jest i niewątpliwie ma swoje wady.
The EU must maintain its consistent message so as not to lose its credibility.
UE musi utrzymać swoje trwałe stanowisko, aby nie stracić wiarygodności.
So it can see its environment, and then it can mimic its environment and disappear.
Sterowiec widzi swoje otoczenie i może naśladować je, aby zniknąć.
its (dar şi: her, his, my, our)
volume_up
swój {pron.}
However, the European Investment Bank is right: it is a bank and it must protect its triple A rating.
Jednak Europejski Bank Inwestycyjny ma rację: jest bankiem i musi chronić swój rating AAA.
In view of its nature, Parliament should retain its autonomy, however.
Parlament jednak ze względu na swój charakter powinien zachować autonomię.
In the face of repeated conflicts, Sarajevo has retained its multicultural spirit.
W obliczu powtarzających się konfliktów Sarajewo zachowało swój wielokulturowy charakter.
its (dar şi: her, his, my, your)
volume_up
swoja {pron.}
Greece must do its part, live up to its promises and reform its policy.
Grecja musi wykonać swoją część zadań, spełnić obietnice i zreformować swoją politykę.
The EU must retain its leading role and clearly show determination to proceed.
UE musi utrzymać swoją czołową pozycję i wyraźnie pokazać swoją determinację w działaniach.
(EL) Mr President, on 26 September the EU celebrates its linguistic diversity.
26 września EU świętuje swoją różnorodność językową.
its (dar şi: her, his)
volume_up
swe {pron.}
Iceland has already, in practice, outsourced its legislation to Brussels and its defence forces to NATO.
Islandia już w praktyce powierzyła swe ustawodawstwo Brukseli, a swe siły obronne NATO.
This is the whole point of a Europe that protects its people and its interests.
To jest całościowy cel Europy, która chroni swych obywateli i swe interesy.
This Parliament has expressed its support for this many times.
Parlament Europejski wielokrotnie już wyraził swe poparcie dla tej koncepcji.

Exemple de folosire pentru "its" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishRussia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
Świadczą o tym rosyjskie wypowiedzi o uprzywilejowanych interesach w sąsiedztwie.
EnglishThe European Union owes its success to the gradual raising of economic barriers.
Unia Europejska odniosła sukces dzięki stopniowemu znoszeniu barier gospodarczych.
EnglishIt is clear that Ukraine's democracy is continuing its process of consolidation.
Wydaje się oczywiste, że ukraińska demokracja jest na etapie dalszej konsolidacji.
EnglishAt that point Europe will be itself resetting its political centre of gravity.
W tej sytuacji sama Europa zmieni położenie swego politycznego środka ciężkości.
EnglishI abstained from the vote to highlight this aspect and acknowledge its value.
Wstrzymałem się od głosu, aby podkreślić ten aspekt i wskazać wartość dokumentu.
EnglishA new European Commission takes office with José Manuel Barroso as its President.
Komisja Europejska rozpoczyna urzędowanie pod przewodnictwem José Manuela Barroso.
EnglishSerbia has our support on its road to integration, and will continue to have it.
Serbia ma nasze poparcie na swojej drodze do integracji i tak już pozostanie.
EnglishMust every Member State implement this service correctly and in its entirety?
Czy każde państwo członkowskie musi wprowadzić tę usługę prawidłowo i w całości?
EnglishParliament should have given this delegation its support by endorsing the decision.
Parlament powinien był udzielić delegacji wsparcia poprzez poparcie tej decyzji.
EnglishTo keep investment coming in, Europe must increase its relative attractiveness.
Aby podtrzymać napływ inwestycji, Europa musi zwiększyć swą względną atrakcyjność.
EnglishAdopts its position at first reading, taking over the Commission proposal; 2.
3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, - uwzględniając art. 55 oraz art.
EnglishTo my knowledge, Mr Groote, the Commission has not changed its view on this matter.
Z tego co wiem, panie Groote, Komisja nie zmieniła swojego zdania w tej kwestii.
EnglishThe Commission launched the review process with its communication of November 2007.
Komisji zapoczątkowała proces przeglądu poprzez komunikat z listopada 2007 roku.
EnglishRajoelina's administration breaches human rights and oppresses its own citizens.
Administracja Rajoeliny łamie prawa człowieka i ciemięży własnych obywateli.
EnglishI congratulate the EIB on its successful activities and ambitious business plan.
Gratuluję też EBI w związku ze skuteczną działalnością i ambitnym planem biznesowym.
EnglishThe EU must be a leader in these discussions, as must all of its Member States.
UE musi być liderem w tych dyskusjach, podobnie jak wszystkie państwa członkowskie.
EnglishThe first thing that I saw was North America at night -- glowing, in all its glory.
Pierwszą rzeczą była Ameryka Północna nocą -- błyszczącą, w całej wspaniałości.
EnglishNotwithstanding its relatively modest share of the farm budget, it must be said.
Należy dodać, że mimo dość skromnych udziałów w budżecie przeznaczonym na rolnictwo.
EnglishThe Commission will include measures on biofuel sustainability in its proposal.
W swoim wniosku Komisja uwzględni środki dotyczące takiej produkcji biopaliw.
EnglishHence I can only urge that we support Mr Saryusz-Wolski's report in its entirety.
Stąd mogę tylko wzywać do poparcia w całości sprawozdania posła Saryusza-Wolskiego.