Traducere engleză-poloneză pentru "months"

EN

"months" poloneză traducere

volume_up
month {substantiv}

EN months
volume_up
{plural}

months
(95 % CI) Median TTP (months) (95 % CI) Median Survival (months)
(miesiące) (CI 95 %) Mediana TTP (miesiące) (CI 95 %) Mediana przeżycia (miesiące)
You received 2 months' benefits there, then another 2 months’ benefits abroad.
Przez 2 miesiące wypłacano Ci zasiłek w tym kraju, a przez kolejne 2 miesiące za granicą.
(95 % CI) Median TTP (months) (95 % CI) Median Survival (months)
(CI 95 %) Mediana TTP (miesiące) (CI 95 %) Mediana przeżycia (miesiące)

Sinonime (în engleză) pentru "month":

month

Exemple de folosire pentru "months" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe SINGULAIR 4 mg granules formulation is not recommended below 6 months of age.
SINGULAIR 4 mg w postaci granulatu nie jest wskazany w wieku poniżej 6 miesięcy.
EnglishThere are limited pharmacokinetic data for patients less than three months of age.
Dane farmakokinetyczne u dzieci w wieku poniżej 3 miesiąca życia są ograniczone.
EnglishYou will be combating unemployment and poverty in the coming months and years.
Pan będzie walczył z bezrobociem i ubóstwem w nadchodzących miesiącach i latach.
EnglishSigns of the disease may not be seen for 6 weeks to 6 months after infection.
Objawy choroby mogą nie być widoczne przez 6 tygodni do 6 miesięcy od zakażenia.
EnglishEnbrel 62 % and 59 %, placebo 23 % and 11 % at 3 and 6 months respectively; ACR 50:
Enbrel 62 % i 59 %, placebo 23 % i 11 % po odpowiednio 3 i 6 miesiącach; ACR 50:
EnglishReductions in iPTH and Ca x P were maintained for up to 12 months of treatment.
Obniżone stężenie iPTH i iloraz Ca x P utrzymywały się przez 12 miesięcy leczenia.
EnglishThe proceedings of the past few weeks and months have not always been honourable.
Przebieg wydarzeń ostatnich kilku tygodni i miesięcy nie był zawsze świetlany.
EnglishAnd since we are in a medical room, I went through four and a half months of chemo.
Będąc w tematach medycznych, dodam, że przeszedłem cztery i pół miesiąca chemii.
EnglishWe must give this debate much more serious attention over the next few months.
Musimy zwrócić baczniejszą uwagę na tę debatę w ciągu kolejnych kilku miesięcy.
EnglishLactic acidosis generally occurred after a few or several months of treatment.
Kwasica mleczanowa zwykle występowała po kilku lub kilkunastu miesiącach leczenia.
EnglishSubjects ranged in age from 6 months to 3.5 years at initiation of treatment.
W chwili rozpoczęcia badania wiek uczestników wynosił od 6 miesięcy do 3, 5 roku.
EnglishRecently we did an evaluation of the first 18 months of our efforts in Rwanda.
Niedawno dokonaliśmy ewaluacji pierwszych 18 miesięcy naszej pracy w Ruandzie.
EnglishYour doctor should review the need for continuing treatment beyond 6 months.
Lekarz powinien rozważyć konieczność leczenia w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.
EnglishThe SINGULAIR 4 mg granules formulation is not recommended below 6 months of age.
SINGULAIR 4 mg granulat nie jest wskazany u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.
Englished each month during treatment, and for the 4 months after treatment is stopped.
wykonywanego przed rozpoczęciem leczenia, w każdym miesiącu jego trwania oraz w ciągu
EnglishEnbrel 62 % and 59 %, placebo 23 % and 11 % at 3 and 6 months respectively:
Enbrel 62 % i 59 %, placebo 23 % i 11 % po odpowiednio 3 i 6 miesiącach; ACR 50:
EnglishThe need for continued treatment should be assessed by a doctor every six months.
Konieczność kontynuowania leczenia powinien co sześć miesięcy ocenić lekarz.
EnglishThis is how I was when I returned from the hospital after nearly four months.
To właśnie tak wyglądałem po moim powrocie ze szpitala po prawie 4 miesiącach.
EnglishAbout six months before, he proposed the alpha helical structure for proteins.
Jakieś sześć miesięcy wcześniej zaproponował on tezę o skręconej strukturze białek.
EnglishIt is good that the period for exemptions has been shortened from 36 to 12 months.
Dobrze się stało, że okres stosowania wyłączeń został skrócony z 36 do 12 miesięcy.