Traducere engleză-poloneză pentru "squirrel"

EN

"squirrel" poloneză traducere

volume_up
squirrel {substantiv}
volume_up
our {pron.}
PL

EN squirrel
volume_up
{substantiv}

1. Zoologie

squirrel
Usain Bolt can get his ass kicked by a squirrel.
Usain Bolt jest szybki, ale wiewiórka skopie mu tyłek.

Exemple de folosire pentru "squirrel" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishGalileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
Galileo przyniesie więc namacalne korzyści w codziennym życiu naszych obywateli.
EnglishThat has been our policy stance in the past and that is our policy position now.
Takie stanowisko zajmowaliśmy w polityce w przeszłości i zajmujemy również teraz.
EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Bez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną.
EnglishThis gave no incentive to our trading partners to offer concessions themselves.
Nie dało to naszym partnerom handlowym zachęty, żeby też zaproponować ustępstwa.
EnglishYou turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.
Jest pani głucha na wszystkie nasze argumenty: jest to całkowicie niezrozumiałe.
EnglishETS is much more effective than taxes in actually reaching our emissions targets.
ETS jest bardziej skuteczny niż podatki, jeśli chodzi o osiągnięcie celów emisji.
EnglishThe plan is based on our current commitment and lays down a number of priorities.
Plan opiera się na naszych bieżących zobowiązaniach i określa szereg priorytetów.
EnglishI mention this because it is also important in the context of our debate today.
Wspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty.
EnglishThat is our demand and consequently, we have submitted an alternative resolution.
Takie jest nasze żądanie i w związku z tym przedłożyliśmy alternatywną rezolucję.
EnglishIt is a question of the preservation of our own species, of our own ecosystem.
Teraz chodzi o zachowanie naszego własnego gatunku, naszego własnego ekosystemu.
EnglishAnd in that paralysis, of course, our capacity for compassion is also paralyzed.
I w tym paraliżu, oczywiście, nasza zdolność współczucia także jest sparaliżowana.
EnglishRussia is a key partner for the EU and we take our relationship very seriously.
Rosja jest głównym partnerem UE i odnosimy się do tego związku bardzo poważnie.
EnglishThe seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
Powaga naszych zamiarów wymaga od nas zdecydowanej wiarygodności instytucjonalnej.
EnglishWe are tormented by the fact that our little Madeleine... is so full of hate.
Jesteśmy dręczeni faktem, iż nasza mała Madeleine... jest taka pełna nienawiści.
English(LT) The crisis must force each one of us to change our behaviour and thinking.
(LT) Kryzys powinien zmusić każdego z nas do zmiany zachowania i sposobu myślenia.
EnglishAnother important means at our disposal is the energy labelling of equipment.
Innym ważnym środkiem, jakim dysponujemy, jest znakowanie energetyczne urządzeń.
EnglishBy accepting this package the EU will send a positive signal to our rural society.
Przyjmując ten pakiet UE wyśle pozytywny sygnał naszemu społeczeństwu wiejskiemu.
EnglishWe need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.
Potrzebujemy skoordynowanego podejścia wobec ich eksploatacji i zanieczyszczania.
EnglishI should also like to thank all our colleagues who have taken part in the debate.
Pragnę również podziękować naszym kolegom, którzy wzięli udział w tej debacie.