Traducere engleză-poloneză pentru "physical education"

EN

"physical education" poloneză traducere

EN physical education
volume_up
{substantiv}

1. Educaţie

physical education (dar şi: physical education)
We share the view that physical education is important and that voluntary work is an important part of the sports movement in Europe.
Podzielamy pogląd, że wychowanie fizyczne jest ważne i że praca społeczna stanowi ważną część ruchu sportowego w Europie.
It should also be taken into account that this is a key time for acquiring habits, which means that physical education is vital.
Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że jest to kluczowy czas wyrabiania w nawyków, co oznacza, że wychowanie fizyczne ma istotne znaczenie.
For the moment, physical education remains the only discipline in the school curriculum that aims at preparing children for a healthy way of life.
W chwili obecnej wychowanie fizyczne pozostaje jedyną w programie szkolnym dyscypliną mającą na celu przygotowanie dzieci do prowadzenia zdrowego trybu życia.
physical education
volume_up
wuef {m} [colocv.]

2. Educaţie: "PE"

physical education (dar şi: physical education)
We share the view that physical education is important and that voluntary work is an important part of the sports movement in Europe.
Podzielamy pogląd, że wychowanie fizyczne jest ważne i że praca społeczna stanowi ważną część ruchu sportowego w Europie.
It should also be taken into account that this is a key time for acquiring habits, which means that physical education is vital.
Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że jest to kluczowy czas wyrabiania w nawyków, co oznacza, że wychowanie fizyczne ma istotne znaczenie.
For the moment, physical education remains the only discipline in the school curriculum that aims at preparing children for a healthy way of life.
W chwili obecnej wychowanie fizyczne pozostaje jedyną w programie szkolnym dyscypliną mającą na celu przygotowanie dzieci do prowadzenia zdrowego trybu życia.
physical education
volume_up
w-f {m} [colocv.]

Traduceri similare în dicționarul englez-polonez

physical adjectiv
Polish
education substantiv

Exemple de folosire pentru "physical education" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIt raises the issue of physical education and the role of sport in schools.
W sprawozdaniu podniesiona została kwestia wychowania fizycznego i roli sportu w szkołach.
EnglishFew question the importance of children receiving physical education at school.
na piśmie. - (SV) Niewielu kwestionuje znaczenie zapewnienia dzieciom wychowania fizycznego w szkole.
EnglishPhysical education helps schoolchildren to develop the habit of pursuing a healthy lifestyle.
Kultura fizyczna pomaga młodzieży szkolnej rozwinąć nawyk prowadzenia zdrowego trybu życia.
EnglishI appreciate the EU initiative to increase the number of physical education classes in schools.
Doceniam inicjatywę UE mającą na celu zwiększenie liczby godzin wychowania fizycznego w szkołach.
EnglishUnfortunately, the fact that physical education classes are not attractive leads to an increase in absenteeism.
Niestety, fakt, że lekcje wychowania fizycznego nie są atrakcyjne, prowadzi do wzrostu liczby nieobecności.
EnglishAnother problem is the absence of special physical education classes for overweight or obese young people.
Kolejny problem stanowi brak specjalnych lekcji wychowania fizycznego dla młodych ludzi cierpiących na nadwagę i otyłość.
EnglishMember States must also lay down a minimum requirement for the number of physical education lessons in schools.
Państwa członkowskie muszą także ustalić minimalne wymagania dotyczące liczby lekcji wychowania fizycznego w szkołach.
English. - (RO) I would like to emphasize the importance of physical education classes in the EU schools and secondary schools.
na piśmie. - (RO) Chciałbym podkreślić znaczenie lekcji wychowania fizycznego w szkołach i szkołach średnich UE.
EnglishPhysical education classes have the same degree of intensity both for healthy children and for children with problems.
Lekcje wychowania fizycznego charakteryzują się takim samym stopniem intensywności dla dzieci zdrowych, jak i dla dzieci mających problemy.
EnglishSchool of Physical Education
EnglishThere are also concerns regarding the quality of the training undergone by physical education teachers.
Jeśli do tego dodamy zastrzeżenia, co do jakości kształcenia nauczycieli wf, to otrzymamy obraz, który nie napawa otuchą.
EnglishI think we are all in agreement on the very practical arguments that have been put forward about the preventive role of physical education.
Myślę, że zgadzamy się co do najbardziej praktycznych argumentów, które przedstawiono na temat prewencyjnej roli wychowania fizycznego.
EnglishNor can I see any reason for Brussels to micromanage physical education, with demands for mixed gender groups and special sex education.
Również nie widzę powodu, dla którego Bruksela miałaby szczegółowo zarządzać wychowaniem fizycznym, wymagając grup koedukacyjnych i specjalnego wychowania seksualnego.
EnglishI fully support Article 50 of the report, which calls on the Commission to promote the European mobility of physical education teachers and trainers.
W pełni popieram artykuł 50 sprawozdania, w którym zawarto wezwanie do Komisji o propagowanie przemieszczania się nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów w obrębie Europy.
EnglishI believe we should establish a way to annually reward the best initiatives for promoting physical education and sport, by offering a prize, for instance.
Uważam, że powinniśmy znaleźć sposób, by co roku wyróżniać najlepsze inicjatywy w dziedzinie propagowania wychowania fizycznego i sportu, na przykład wręczając za nie nagrody.
EnglishIncreased marginalisation of physical education within the school curriculum means that the time allocated to physical education in schools in EU Member States is gradually being eroded.
Marginalizacja zajęć z wychowania fizycznego w szkolnym planie zajęć powoduje, że czas przeznaczony na wf w szkołach państw UE systematycznie się kurczy.
EnglishWe are therefore appealing to every minister of education in the Member States to introduce a requirement for at least three hours of physical education in schools per week.
Dlatego też apelujemy do każdego ministra edukacji w państwach członkowskich, aby wprowadził w szkołach wymóg prowadzenia co najmniej trzech godzin kultury fizycznej w tygodniu.
EnglishIn addition, essential equipment for the conduct of physical education classes is in poor condition.
Szkolne obiekty i urządzenia sportowe są finansowane w sposób dalece niewystarczający, a sprzęt - niezbędny do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego - nie jest w najlepszym stanie.
EnglishTo conclude, I think that all the speakers so far have mentioned improving training for physical education teachers, as, at the end of the day, this programme cannot go ahead without them.
Kończąc, chyba wszyscy dotychczasowi mówcy wspomnieli o ulepszeniu szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego, jako że bez nich ten program ostatecznie się nie powiedzie.
EnglishI also support the modernisation of activities in the area of physical education, especially those aimed at establishing a balance between physical and intellectual activities in schools.
Popieram również modernizację działań w obszarze wychowania fizycznego, zwłaszcza tych nakierowanych na ustanowienie równowagi pomiędzy aktywnością fizyczną i intelektualną w szkołach.