Traducere engleză-poloneză pentru "to portray"

EN

"to portray" poloneză traducere

EN to portray
volume_up
[portrayed|portrayed] {verb}

If I were President of the European Council I would probably also be anxious to portray this permanent Congress of Vienna in the most dazzling terms.
Gdybym ja był przewodniczącym Rady Europejskiej, zapewne też chciałbym przedstawić ten nieustający kongres wiedeński w samych superlatywach.
But, this is a touchy subject, and I work for the Discovery Channel, and we want to portray accurately whatever it is we do, and we certainly want to do it with a lot of respect for the animals.
To jednak drażliwy temat, pracuję dla Discovery Channel, a chcemy wiernie przedstawić wydarzenia, traktując zwierzęta z szacunkiem.
Very few people here support that, and it is very unfortunate that some people outside this House have sought to portray this as supporting 'three strikes and you're out'.
Bardzo niewiele osób w tej Izbie to popiera i źle się stało, że niektóre osoby z zewnątrz starały się przedstawić tę sytuację jako poparcie dla koncepcji "trzech przewinień”.
to portray (dar şi: to disclose, to feature, to picture)
to portray (dar şi: to play, to re-enact, to role-play)
volume_up
odegrać {vb. perf.}
Film is a medium which enables us to record, preserve, portray and sell Europe's cultural diversity.
Film jest środkiem przekazu umożliwiającym nam nagrywanie, zachowanie, portretowanie i sprzedawanie europejskiej różnorodności kulturowej.
to portray
volume_up
sportretować {vb. perf.}

Exemple de folosire pentru "to portray" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe EU likes to portray itself as a force for human rights and environmental protection.
Unia Europejska lubi przedstawiać się jako obrońca praw człowieka i ochrony środowiska.
EnglishThe way we portray working people on TV -- it's laughable.
Dlatego wykonuję pracę i nie oszukuję. ~~~ Wojnę wytoczył świat reklamy.
EnglishHowever, those people who want to portray the real situation in Ukraine in a different light are mistaken.
Jednakże osoby, które chcą oddać rzeczywistą sytuację na Ukrainie w innym świetle są w błędzie.
EnglishBut the one thing I definitely didn't want to do with this coverage was to continue to portray sharks as something like monsters.
Chciałem uniknąć przedstawiania rekinów jako swego rodzaju potworów.
EnglishThis is why I am confident that history will portray this period as a frustrated attempt to create an empire.
Dlatego jestem pewny, że historycy będą mówić o tym okresie jako o okresie udaremnionej próby zbudowania imperium.
EnglishFilm is a medium which enables us to record, preserve, portray and sell Europe's cultural diversity.
Film jest środkiem przekazu umożliwiającym nam nagrywanie, zachowanie, portretowanie i sprzedawanie europejskiej różnorodności kulturowej.
EnglishSo this triptych, these three panels portray the timeless truth that order tends to decay. ~~~ The truth of social entropy.
Więc ten tryptyk, te trzy panele, pokazują odwieczą prawdę o tym, że porządek ustępuje chaosowi Prawdę społecznej entropii.
EnglishIt would therefore be wrong to simply portray increased trade openness as a mere lose-lose scenario for EU agriculture.
Błędem z mojej strony byłoby zatem przedstawianie większej otwartości w obszarze handlu jedynie w formie zwykłego scenariusza dla rolnictwa UE.
EnglishHe tries to portray himself as a benevolent father of his own people, even claiming that he has no formal role in the state hierarchy.
Próbuje przedstawiać siebie jako pełnego dobrej woli ojca swego narodu, a nawet twierdzi, że nie pełni żadnej formalnej roli w hierarchii państwa.
EnglishWhat an image to portray!
EnglishRelations with the Islamic world, in which Europe must follow a path of dialogue and partnership, will be marked by the image that we portray in this region.
Relacje ze światem islamskim, w których Europa powinna podążać ścieżką dialogu i partnerstwa, będą naznaczone wizerunkiem, który tam stworzymy.
EnglishThis is yet another case in which those who portray themselves as the champions of free trade give in to protectionist national temptations out of self-interest.
Jest to kolejny przypadek, w którym ci, którzy przedstawiają się jako orędownicy wolnego handlu ustępują protekcjonistycznym krajowym pokusom ze względu na interesowność.
EnglishWe all know that we will need financial reporting provisions and that even the smallest business will need records to portray and prove the state of its business.
Wszyscy wiemy, że potrzebne są nam przepisy w zakresie sprawozdań finansowych, i że nawet najmniejsze firmy muszą prowadzić ewidencję odzwierciedlającą stan ich finansów.