Traducere engleză-poloneză pentru "primary"

EN

"primary" poloneză traducere

EN primary
volume_up
{adjectiv}

primary (dar şi: first, prime, very first)
volume_up
pierwszy {adj. m.}
Obviously, the primary impetus for this must come from the law-makers themselves.
Oczywiście pierwszy ruch muszą wykonać oni sami.
The primary responsibility, however, must remain with the Member States.
Jednakże odpowiedzialność ta musi dotyczyć w pierwszym rzędzie państw członkowskich.
Particular attention should be paid to the first stage of education, to pre-primary education.
Należy zwracać szczególną uwagę już na pierwszy etap edukacji, jakim jest przedszkole.
primary (dar şi: chief, foremost, general, main)
volume_up
główny {adj. m.}
Response rate of ≥ 60 % improvement in mEASI (Primary Endpoint)§§
Częstość odpowiedzi, poprawa mEASI o ≥ 60 % (główny punkt końcowy)§§
That is the primary objective of a social market economy.
To główny cel socjalnej gospodarki rynkowej.
The primary endpoint was defined as the percentage decrease in mEASI from the baseline to end of in
tu Główny punkt końcowy zdefiniowano jako procentowe zmniejszenie indeksu mEASI od wartości
primary (dar şi: basal, basic, essential, fundamental)
volume_up
podstawowy {adj. m.}
The primary active metabolite comprises 23 to 37 % of the total exposure.
Podstawowy czynny metabolit odpowiada za 23– 37 % całkowitej ekspozycji na lek.
It's something that we have in common and they act as our primary interfaces for the world.
Ciało, to nasz podstawowy łącznik ze światem.
Article 127(1) of the Treaty defines the primary objective of the Eurosystem:
Podstawowy cel Eurosystemu jest zdefiniowany w art. 127 ust. 1 Traktatu:
primary (dar şi: aboriginal, early, initial, initiatory)
As this debate draws to a close, a number of primary evaluations have become clear.
Wraz ze zbliżaniem się debaty ku końcowi wyjaśniło się wiele początkowych ocen.
The primary endpoint was the change in body mass index (BMI) from baseline to the end of the study.
Głównym punktem końcowym była zmiana indeksu masy ciała (ang. body mass index, BMI) na końcu badania w stosunku do wartości początkowych.
The primary endpoint was the time-averaged difference in change from baseline in HIV RNA through 48 weeks.
Pierwszorzędowym punktem końcowym była uśredniona pod względem czasu różnica po 48 tygodniach w stężeniu HIV RNA w porównaniu do wartości początkowych.
primary (dar şi: basic, crucial, dramatic, essential)
volume_up
zasadniczy {adj. m.}
The primary route of excretion for lapatinib and its metabolites is in faeces.
Zasadniczą droga wydalania lapatynibu i jego metabolitów jest kał.
Primary responsibility rests with the Member States.
Zasadnicza odpowiedzialność leży po stronie państw członkowskich.
We all know that the primary responsibility for the integration of Roma lies with the Member States.
Wszyscy wiemy, że zasadnicza odpowiedzialność za integrację Romów spoczywa na państwach członkowskich.
primary (dar şi: excellent)
In the face of this crisis, it is of primary importance that we ensure continuity in the provision of food to those people most in need.
W obliczu kryzysu, pierwszorzędne znaczenie ma zapewnienie ciągłości dostaw żywności osobom najbardziej potrzebującym.
This disaster made one thing clear to everyone, namely, that the maintenance and checking of old industrial facilities are of primary importance.
Ta awaria uświadomiła wszystkim jedną rzecz, a mianowicie pierwszorzędne znaczenie utrzymania i kontroli starych zakładów przemysłowych.
Bearing in mind the relevance of the tuna industry for the EU and for Italy alone, developing the operative framework of the EU's fleet in the Gulf of Guinea is of primary importance.
Zważywszy na znaczenie branży związanej z tuńczykiem dla UE i dla samych Włoch, rozwój ram operacyjnych dla floty unijnej w Zatoce Gwinejskiej ma pierwszorzędne znaczenie.
primary (dar şi: excellent)
And asylum policy is a matter where the supremacy of human dignity is our primary guiding principle.
A polityka azylowa jest takim obszarem, w którym naszą pierwszorzędną, wiodącą zasadą jest godność człowieka.
On the other hand, I do not believe it is something that the EU should concern itself with as a primary issue.
Z drugiej strony nie wierzę, by była to rzecz, którą powinna się zajmować sama UE jako sprawą pierwszorzędną.
In the face of this crisis, it is of primary importance that we ensure continuity in the provision of food to those people most in need.
W obliczu kryzysu, pierwszorzędne znaczenie ma zapewnienie ciągłości dostaw żywności osobom najbardziej potrzebującym.
This disaster made one thing clear to everyone, namely, that the maintenance and checking of old industrial facilities are of primary importance.
Ta awaria uświadomiła wszystkim jedną rzecz, a mianowicie pierwszorzędne znaczenie utrzymania i kontroli starych zakładów przemysłowych.
Bearing in mind the relevance of the tuna industry for the EU and for Italy alone, developing the operative framework of the EU's fleet in the Gulf of Guinea is of primary importance.
Zważywszy na znaczenie branży związanej z tuńczykiem dla UE i dla samych Włoch, rozwój ram operacyjnych dla floty unijnej w Zatoce Gwinejskiej ma pierwszorzędne znaczenie.
primary (dar şi: primal)
volume_up
prymarny {adj. m.} [elev.]

Exemple de folosire pentru "primary" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishOnset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.
Pojawienie się odporności wykazano po dwóch tygodniach od pierwszego szczepienia.
English2- In the study of advanced phase CML and Ph+ALL, the primary endpoint was MaHR.
w badaniu zaawansowanej fazy CML i Ph+ALL głównym punktem końcowym była MaHR.
EnglishPrimary means that the hypercholesterolaemia does not have any identifiable cause.
Określenie „ pierwotna ” oznacza, że nie ustalono przyczyny hipercholesterolemii.
EnglishMy primary concern is for usefully employed individuals, not benefit tourists.
Martwię się głównie o osoby autentycznie pracujące, w odróżnieniu od turystów.
EnglishAs this debate draws to a close, a number of primary evaluations have become clear.
Wraz ze zbliżaniem się debaty ku końcowi wyjaśniło się wiele początkowych ocen.
EnglishOnset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.
Pojawienie się odporności wykazano po 2 tygodniach od pierwszego szczepienia.
EnglishThe primary activity of insulin lispro is the regulation of glucose metabolism.
Zasadniczym działaniem insuliny lispro jest regulowanie metabolizmu glukozy.
EnglishNatural disaster prevention and preparation are primary government responsibilities.
Zapobieganie klęskom żywiołowym oraz przygotowania są głównymi obowiązkami władz.
Englishmonths after the primary vaccination course 24 months after the first revaccination
tygodnie po podstawowym cyklu szczepień 17 miesięcy po podstawowym cyklu szczepień
EnglishOverexpression of HER2 is observed in 20 %-30 % of primary breast cancers.
Nadekspresja HER2 występuje w 20- 30 % przypadków pierwotnych nowotworów piersi.
EnglishThe EU has now taken on primary responsibility for assisting Kosovo internally.
UE przyjęła na siebie podstawową odpowiedzialność za pomoc wewnątrz Kosowa.
EnglishEffective education in the home and in school from primary school up is paramount.
Kluczowe znaczenie ma skuteczna edukacja domowa i szkolna już od szkoły podstawowej.
EnglishElevated endogenous FSH levels are indicative of primary testicular failure.
Zwiększone stężenie endogennego FSH wskazuje na pierwotną niewydolność jąder.
Englishtreat the symptoms of moderate to severe primary Restless Legs Syndrome (RLS).
leczeniu objawów umiarkowanego do ciężkiego idiopatycznego zespołu niespokojnych nóg.
EnglishIn these studies, patients were diagnosed with primary (psychophysiological) insomnia.
W badaniach tych stwierdzono u chorych pierwotną bezsenność (psychofizjologiczną).
EnglishThe treaties (primary legislation) are the basis or ground rules for all EU action.
Traktaty (prawo pierwotne) stanowią podstawę lub główne zasady wszystkich działań UE.
EnglishThe primary responsibility for handling the crisis rests on the industry itself.
Główna odpowiedzialność za walkę z kryzysem spoczywa na samym przemyśle.
EnglishThe primary point in the programme was of course the ratification of the Lisbon Treaty.
Wiodącym punktem tego programu była oczywiście ratyfikacja traktatu lizbońskiego.
EnglishOur primary goal must be to ensure high-quality food production in Europe.
Naszym podstawowym celem musi być zapewnienie żywności wysokiej jakości w Europie.
EnglishAnd primary visual cortex sees just simple geometry, just the simplest of shapes.
Potrafi ona rozpoznać tylko prostą geometrię, tylko najprostsze kształty.