Traducere engleză-poloneză pentru "project"

EN

"project" poloneză traducere

volume_up
project {substantiv}
PL

EN project
volume_up
{substantiv}

project (dar şi: plan, scheme, styling)
The European project is a political project, and a guarantor of peace, freedom and democracy.
Projekt europejski to projekt polityczny, gwarant pokoju, wolności i demokracji.
In this sense, the Nabucco project is a strategic project for the European Union.
W tym sensie projekt Nabucco jest projektem strategicznym Unii Europejskiej.
The Nabucco project is therefore fine, and the South Stream project is fine.
Dlatego zarówno projekt Nabucco, jak i projekt South Stream mają sens.

Exemple de folosire pentru "project" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI would have liked to see more progress in certain areas of this whole project.
Chciałbym, aby w niektórych dziedzinach całego projektu osiągnięto większy postęp.
EnglishSo this is the end of a Ph.D. project from one of the best robotics institutes.
Oto koniec projektu doktorskiego z jednego z najlepszych instytutów robotyki.
EnglishMany people have helped to make the euro the successful project it is today.
Wiele osób pomogło uczynić euro tak udanym przedsięwzięciem, jakim jest obecnie.
EnglishWhich brings us quite nicely to why I'm really here today: Project Space Jump.
Tak to dość zgrabnie wróciliśmy do powodu, dla którego się dzisiaj tutaj znalazłem.
EnglishMr President, the Eastern Partnership is a project which covers six countries.
Panie przewodniczący! Partnerstwo wschodnie jest projektem obejmującym sześć krajów.
EnglishThe institutional coherence and balance of the European project is at stake.
Na szali znalazła się spójność instytucjonalna i równowaga projektu europejskiego.
EnglishHas Commissioner Oettinger not already committed himself to financing that project?
Czy komisarz Oettinger nie zobowiązał się już do sfinansowania tego projektu?
EnglishSo, drawing on my love of typography, I immersed myself into this project.
Zatem, z całą swoją miłością do typografii, dałam się pochłonąć temu projektowi.
EnglishDo not allow the Balkan mafia to wreck the European Union's noble project.
Nie pozwólcie bałkańskiej mafii zniszczyć wspaniałego projektu Unii Europejskiej.
EnglishThe EU motto 'United in Diversity' is very appropriate for the Europeana project.
Unijne motto "Zjednoczeni w różnorodności” bardzo dobrze pasuje do projektu Europeana.
EnglishWe are talking about the funding of the strategic flagship project Europe 2020.
Rozmawiamy o finansowaniu strategicznego projektu flagowego "Europa 2020”.
EnglishWe believe the internal market is, above all, the basis for the European project.
Uważamy, że rynek wewnętrzny stanowi przede wszystkim podstawę europejskiego projektu.
EnglishAnd I think it supremely illustrates the premise of this Blue Zone project.
Obrazujące według mnie założenia stojące u podstaw badań nad Niebieskimi Strefami.
EnglishThe whole initiative comes from the United Nations, and is therefore a global project.
Całościowo inicjatywa ta pochodzi od ONZ, a więc jest przedsięwzięciem globalnym.
EnglishBecause, unless we do that, we will disconnect people from the European project.
Jeżeli tak się nie stanie, odetniemy obywateli od projektu europejskiego.
EnglishIn this multilateral dimension I see the value added of this new project.
W tym właśnie wymiarze wielostronnym dostrzegam wartość dodaną nowego projektu.
EnglishI believe that the European Union, today, is up against its own project.
Uważam, że dzisiejsza Unia Europejska nie dorównuje swojemu własnemu projektowi.
EnglishIn my group, however, we completely disagree with this political project.
W mojej grupie całkowicie się jednak nie zgadzamy z jego projektem politycznym.
EnglishTaking this route would be the equivalent of driving the EU project into a wall.
Obranie tej drogi byłoby równoznaczne ze skierowaniem projektu europejskiego w przepaść.
EnglishIt is a genuine European perspective on the future of the European project.
Jest to prawdziwie europejska perspektywa przyszłości projektu europejskiego.