Traducere engleză-poloneză pentru "to rely"

EN

"to rely" poloneză traducere

EN to rely
volume_up
[relied|relied] {verb}

1. "on sb/sth"

to rely
volume_up
liczyć [liczę|liczyłbym] {vb.} (na kogoś/coś)
May I rely on you, on the Presidency, to ensure that an MEP is free to visit Cuba?
Czy mogę liczyć że pan, że prezydencja zadba, aby poseł do PE mógł swobodnie odwiedzić Kubę?
You will be able to rely on us if you finally put this into practice.
Jeżeli wprowadzi pan to w życie, będzie mógł pan na nas liczyć.
Ladies and gentlemen, it is obvious that in this regard the Commission can rely on Parliament's support.
Oczywiste jest, że w tym względzie Komisja może liczyć na wsparcie Parlamentu.

2. "on sth"

to rely
We must not rely solely on studies of experts funded by pharmaceutical companies.
Nie możemy opierać się jedynie na badaniach ekspertów finansowanych przez koncerny farmaceutyczne.
Such development will have to be sustainable and will have to rely first and foremost on local agriculture.
Taki rozwój będzie musiał być zrównoważony i opierać się przede wszystkim na rolnictwie lokalnym.
The protection of energy consumers should rely on joint actions of the Union and Member States in the future as well.
Ochrona odbiorców energii powinna opierać się na wspólnych działaniach Unii i państw członkowskich, również w przyszłości.
to rely
volume_up
funkcjonować [funkcjonuję|funkcjonowałbym] {vb. imperf.} (w oparciu o coś)
I have companies in my constituency which rely on the import of eggs from other European countries.
W moim okręgu mam przedsiębiorstwa, które funkcjonują w oparciu o import jaj z innych państw europejskich.
These systems still do not function properly and cannot be relied on in all Member States.
Systemy te w dalszym ciągu nie funkcjonują właściwie i w wielu państwach członkowskich nie można na nich polegać.
We are relying on the support of all the European institutions and of our international partners to re-launch the economy and ensure the correct operation of the markets.
Liczymy na poparcie wszystkich instytucji europejskich i naszych międzynarodowych partnerów w procesie przywracania właściwego stanu gospodarki i gwarantowania poprawnego funkcjonowania rynku.
to rely
volume_up
uciekać się {vb. r.} (do czegoś)
to rely
volume_up
być uzależnionym {vb.} (od czegoś)

Exemple de folosire pentru "to rely" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIf we do not want to rely solely on emigration, we need to boost the birth rate.
Jeżeli nie chcemy polegać wyłącznie na emigracji, musimy zwiększyć wskaźnik urodzeń.
EnglishWe believe it is important, as Mr Hökmark said, that we also rely on the market.
Uważamy, że istotne jest, jak wspomniał pan poseł Hökmark, aby polegać również na rynku.
EnglishYou might come across this alert on websites that rely heavily on JavaScript.
Ten komunikat może się pojawiać w witrynach intensywnie korzystających z kodu JavaScript.
EnglishImagine if we didn't have to rely on artificial lighting to get around at night.
Wyobraźcie sobie, że nie musielibyśmy polegać na sztucznym świetle, żeby radzić sobie w nocy.
EnglishSometimes, you get disease organisms that don't rely on host mobility at all for transmission.
Czasami, organizmy chorobotwórcze nie polegają na przemieszczaniu się nosiciela.
EnglishIts businesses, workers and public services rely on that possibility.
Przedsiębiorstwa, ludzie pracujący i służby publiczne liczą na tę możliwość.
EnglishIn future we should not have to rely on the press for our information.
W przyszłości nie powinniśmy być zmuszeni do zdobywania informacji z prasy.
EnglishWe need our own peacekeepers in there and we cannot rely on the United Nations.
Nasze siły pokojowe są tam potrzebne i nie możemy polegać na ONZ.
EnglishHowever, experience has taught us that it is not good to rely on one source of energy.
Doświadczenie nauczyło nas jednak, że nie należy zdawać się tylko na jedno źródło energii.
EnglishI'm particularly interested in how you can't rely on your own perception.
Szczególnie interesuje mnie jak nie można polegać na własnej percepcji.
EnglishWe do rely on the co-responsibility of China for this smooth transition.
W przypadku gładkiego przejścia polegamy na współodpowiedzialności Chin.
EnglishAre they simply going to force these companies to rely on third-country imports?
Czy Komisja chce po prostu zmusić te przedsiębiorstwa, by polegały na imporcie z państw trzecich?
EnglishWe should do so in terms of obligatory requirements and not rely on voluntary codes.
Powinniśmy to uczynić w formie wymogów obowiązkowych, a nie polegać na kodeksach dobrowolnych.
EnglishMany cities around the world rely on Axis network video solutions to:
Sieciowe systemy wideo firmy Axis są wykorzystywane w wielu miastach na całym świecie do:
EnglishI want to know how they rely on the water's bounty for their living.
Chcę wiedzieć w jakim stopniu polegają oni na darach wody w swoim życiu.
EnglishIn so doing, you can surely rely on the support of this Parliament.
Postępując w ten sposób, można polegać na wsparciu ze strony Parlamentu.
EnglishWe must rely more heavily on the emerging civil society and on the Afghan reformists.
Musimy bardziej polegać na tworzącym się społeczeństwie obywatelskim i afgańskich reformatorach.
EnglishSomeone needs to lead the way, and I would be inclined to rely on those elites.
Ktoś musi być tam przewodnikiem i na takie elity bym liczył.
EnglishBoth groups must be able to rely on the support of the existing contracts.
Obie te grupy muszą mieć możliwość polegania na ochronie zapewnionej w dotychczasowych umowach.
EnglishDo not try to convince anyone that we can rely exclusively on European production.
Proszę nie starać się przekonywać kogokolwiek, że możemy wyłącznie polegać na produkcji europejskiej.