Traducere engleză-poloneză pentru "to represent"

EN

"to represent" poloneză traducere

EN to represent
volume_up
[represented|represented] {verb}

to represent (dar şi: to embody)
This majority must represent at least 50  % of the subscribed capital.
Większość ta musi reprezentować co najmniej 50  % kapitału subskrybowanego.
We have been elected to represent the people, not governments or institutions.
Zostaliśmy wybrani, aby reprezentować ludzi, a nie rządy czy instytucje.
Yes, you have to represent us on the issues of peace and truthfulness and belief.
Tak, musicie nas reprezentować w kwestiach pokoju, prawdy i wiary.
Otherwise, it will be very difficult to represent the whole thing in light of what we have formulated so far.
Inaczej trudno nam będzie przedstawić całą rzecz w świetle tego, co dotąd sformułowaliśmy.
And this was precisely what the party I represent here presented to the Portuguese Parliament.
Właśnie to przedstawiła parlamentowi portugalskiemu partia, którą reprezentuję.
Of course, at the end of the day, the Commission has to put forward, represent and implement a very balanced approach.
Oczywiście w ostatecznym rozrachunku Komisja będzie musiała zaproponować, przedstawić i zastosować bardzo zrównoważone podejście.
to represent (dar şi: to beget, to compose, to comprise, to create)
SMEs represent an economic model which is very effective in and beneficial to social development.
MŚP tworzą model gospodarczy, który jest bardzo skuteczny i korzystny dla rozwoju społecznego.
My focus is on the SMEs that represent an essential part of the European market in creating wealth and jobs.
Dla mnie najważniejsze są MŚP, które stanowią znaczną część rynku europejskiego pod względem tworzenia dobrobytu i miejsc pracy.
The Eco-design Directive represents a big opportunity for industry to build more competitive businesses based on green technologies.
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu stwarza dla przemysłu dużą szansę, by tworzyć bardziej konkurencyjne przedsiębiorstwa w oparciu o ekologiczne technologie.
Radioactive contamination can represent a problem over a number of years in some foods.
W przypadku niektórych rodzajów żywności skażenie promieniotwórcze może stanowić problem przez wiele lat.
The arrival of electric cars on the market could represent a competitive advantage for European industry.
Wejście pojazdów elektrycznych na rynek mogłoby stanowić przewagę konkurencyjną przemysłu europejskiego.
Putting electric cars on the market could represent a competitive advantage for European industry.
Wprowadzenie na rynek pojazdów elektrycznych dla europejskiego przemysłu mogłoby stanowić przewagę konkurencyjną.

Exemple de folosire pentru "to represent" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe should not forget that the SMEs represent 99% of the total European enterprises.
Nie powinniśmy zapominać, że 99% wszystkich przedsiębiorstw europejskich to MŚP.
EnglishThe government's efforts against the Pakistani Taliban represent a positive move.
Podejmowane przez rząd próby zwalczania pakistańskich talibów to pozytywna zmiana.
EnglishIn urine, risperidone plus 9-hydroxy-risperidone represent 35-45 % of the dose.
W moczu, rysperydon oraz 9- hydroksy- rysperydon reprezentuje 35- 45 % dawki.
EnglishUS abolition of the death penalty would similarly represent global leadership.
Podobnym przejawem przywództwa światowego byłoby zniesienie przez USA kary śmierci.
EnglishHowever, we must also be aware that this does not represent any increase in funding.
Musimy mieć jednak również świadomość, że nie oznacza to zwiększenia funduszy.
EnglishI live in Ireland, I represent Dublin, which is on the east coast of Ireland.
Mieszkam w Irlandii i reprezentuję Dublin, położony na wschodnim wybrzeżu Irlandii.
EnglishOur intent is to represent the video content of the internet fairly and accurately.
Naszym celem jest sprawiedliwe i dokładne przedstawianie internetowych treści wideo.
EnglishWe have heard here about us sending an ambassador to represent us around the world.
Usłyszeliśmy, że wyślemy ambasadora, który będzie reprezentował nas na całym świecie.
EnglishTrade agreements with South American states represent a very positive development.
Umowy handlowe z państwami Ameryki Południowej to bardzo pozytywny postęp.
EnglishTerrorist attacks represent a move from the rule of law to a primitive state.
Ataki terrorystyczne reprezentują przejście od państwa prawa do państwa prymitywnego.
English(CS) Madam President, I represent a country that invented the sugar cube.
(CS) Pani przewodnicząca! Reprezentuję kraj, w którym wynaleziono kostki cukru.
EnglishThe language barrier and cost of the proceedings represent additional obstacles.
Nie bez znaczenia jest tu też bariera językowa oraz koszty postępowania.
EnglishThese doses represent 2 and 1 times, respectively, the maximum recommended human dose.
Takie dawki stanowią odpowiednio 2 - i 1- krotną maksymalną zalecaną dawkę u ludzi.
EnglishMadam President, I represent Scotland, one of Europe's primary maritime nations.
Pani przewodnicząca! Reprezentuję Szkocję, jeden z głównych europejskich krajów żeglarzy.
EnglishI represent 4.2 million people in the East Midlands of the United Kingdom.
Reprezentuję 4,2 mln ludzi z regionu East Midlands w Zjednoczonym Królestwie.
EnglishI represent Munich, and the headquarters of the World Uighur Congress is in Munich.
Reprezentuję Monachium i siedzibę Światowego Kongresu Ujgurów w Monachium.
EnglishFor us Poles, whom I represent here, the word 'solidarity' has great significance.
Dla nas, Polaków, których tutaj reprezentuję, słowo "solidarność” ma ogromne znaczenie.
EnglishThe proposals contained in the report by Mr Costa represent added value in this regard.
W tym zakresie ujęte w sprawozdaniu pana Costy propozycje są wartością dodaną.
EnglishThese people represent tens of trillions of dollars injected into the global economy.
Ci ludzie oznaczają dziesiątki bilionów dolarów wstrzykniętych w globalną gospodarkę.
EnglishI have confidence in the positive effects of using electoral quotas to represent women.
Wieżę w pozytywne rezultaty przydziałów wyborczych na rzecz reprezentowania kobiet.