Traducere engleză-poloneză pentru "representation"

EN

"representation" poloneză traducere

EN representation
volume_up
{substantiv}

representation (dar şi: contingent)
Everything that happens in digital is converted, or a representation, of a one and a zero.
Wszystko, co jest cyfrowe, jest konwertowane lub jest reprezentacją jedynki i zera.
This is a photographic representation, called Snapshots.
To jest reprezentacja fotograficzna, nazywa się „Migawki”.
So this model is an intelligent representation of reality.
A więc ten model jest inteligentną reprezentacja rzeczywistości.
In particular, where is the Security Council representation for Asia?
Gdzie jest w szczególności przedstawicielstwo Azji w Radzie Bezpieczeństwa?
The EU in your country: Representation of the European Commission
Unia w Państwa kraju: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
The EU in your country: Representation of the European Commission European Parliament information office
Unia w Państwa kraju: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
representation (dar şi: address, appearance, occurrence, performance)
representation (dar şi: depiction, performance, presentation, show)

Sinonime (în engleză) pentru "representation":

representation

Exemple de folosire pentru "representation" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThey are deprived of the right of representation even if they had a right to vote.
Są pozbawieni prawa do reprezentacji, nawet jeśli mieli prawo do głosowania.
EnglishWe might also mention the future opening of a European Union representation.
Możemy również wspomnieć o otwarciu przedstawicielstwa Unii Europejskiej w przyszłości.
EnglishIt is also my opinion that the European Union should have diplomatic representation in Iran.
Uważam również, że Unia Europejska powinna mieć placówkę dyplomatyczną w Iranie.
EnglishNow, for reasons of balanced representation, I shall give the floor to Commissioner Andor.
Teraz, ze względu na równą reprezentację, udzielę głosu panu komisarzowi Andorowi.
EnglishAre you also prepared to ensure a stronger representation of women, perhaps?
Czy jest pan przygotowany do zapewnienia być może także silniejszej reprezentacji kobiet?
EnglishI spent a large part of 2006 working in the Council representation in Baghdad helping them.
Spędziłem znaczną część 2006 roku pracując w przedstawicielstwie Rady w Bagdadzie.
EnglishAs a result, a Permanent Representation of the European Commission has been set up in Minsk.
Doszło do utworzenia w Mińsku Stałego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.
EnglishThe European budget must be a concrete representation of the solidarity of the Member States.
Budżet europejski musi być konkretnym przejawem solidarności państw członkowskich.
EnglishWe have to empower more women at all levels of political representation in Europe.
Musimy wprowadzić więcej kobiet na wszystkich szczeblach reprezentacji politycznej w Europie.
EnglishWe do not believe this would be a good thing for the scale of European representation.
Uważamy, że to nie byłoby korzystne dla skali przedstawicielstwa Unii.
EnglishWhat forms of representation will the EU use in the Convention's bodies?
Z jakich form reprezentacji w organach konwencji Unia będzie korzystać?
EnglishThanks to the Treaty of Lisbon, we now have permanent structures for external representation.
Dzięki Traktatowi z Lizbony mamy teraz stałe struktury do reprezentacji zewnętrznej.
EnglishThe most important consideration, however, is the external representation of the Euro Zone.
Najważniejszą kwestią jest jednak reprezentowanie strefy euro na zewnątrz.
EnglishThe European Union therefore made a representation to the Afghan Government on 12 April.
Dlatego też 12 kwietnia Unia Europejska przedstawiła swoje stanowisko rządowi afgańskiemu.
EnglishEmerging and developing countries quite rightly aspire to a more appropriate representation.
Kraje wschodzące i rozwijające się słusznie pretendują do stosowniejszej reprezentacji.
EnglishThis is a representation of your brain, and your brain can be broken into two parts.
Oto obraz twojego mózgu. ~~~ Może być podzielony na dwie części.
EnglishNorthern Ireland also uses the system of proportional representation for European elections.
Irlandia Północna stosuje system ordynacji proporcjonalnej także w wyborach europejskich.
EnglishHe believed that the crystal was the model for all kinds of representation.
Wierzył, że kryształ był modelem każdego rodzaju przedstawienia.
EnglishIt is political parties that enable this plural representation.
To właśnie partie polityczne umożliwiają taką pluralistyczną reprezentację.
EnglishEEAS staff should be trained, and a cultural attaché is needed in each EU representation.
Należy szkolić personel ESDZ i stworzyć stanowisko attaché kulturalnego w każdej placówce UE.