Traducere engleză-poloneză pentru "sense"

EN

"sense" poloneză traducere

volume_up
sense {substantiv}
PL

"sens" engleză traducere

EN sense
volume_up
{substantiv}

sense (dar şi: feeling)
Maybe that's what adversity gives us: a sense of self, a sense of our own power.
Może to dają nam przeciwności, poczucie siebie, poczucie własnej mocy.
This campaign should increase parents' sense of responsibility for their children.
Ta kampania powinna zwiększyć poczucie odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci.
The second characteristic component of regret is a sense of bewilderment.
Drugim charakterystycznym elementem żalu jest poczucie konsternacji.
sense (dar şi: gist, meaningfulness, point, purport)
We have seen that the mission to Tunisia made sense and the mission to Egypt made sense.
Przekonaliśmy się, że misja w Tunezji miała sens, i misja w Egipcie również miała sens.
In my view, that is also the sense of the liberal message of freedom.
Taki jest też sens, w moim przekonaniu, liberalnego przesłania wolności.
For that reason, efforts to promote growth and competitiveness make sense.
Ze tego względu mają sens wysiłki na rzecz propagowania wzrostu i konkurencyjności.
Hungarians are focusing on national identity, their own state and common sense.
Węgrzy postawili na tożsamość narodową, własne państwo i zdrowy rozsądek.
Others are still in service when common sense suggests that they should not be.
Inne połączenia nadal funkcjonują, mimo że zdrowy rozsądek podpowiada, że nie powinny.
When the anger has subsided, I very much hope that good sense will prevail.
Mam wielką nadzieję, że kiedy ustąpi gniew, zwycięży zdrowy rozsądek.
sense (dar şi: modality)
And there's nothing wrong with my sense of smell.
A mój zmysł węchu wcale nie jest upośledzony.
Zmysł wzroku jest najszybszy.
Now, synesthesia is the experience of a stimulus in once sense organ in another sense organ as well, such as colored hearing.
Synestezja to doświadczanie stymulacji jednego zmysłu przez inny zmysł, na przykład barwne słyszenie.
sense (dar şi: mind, reason, headpiece, nous)
I believe some Europeans must have taken leave of their senses.
Według mnie niektórzy Europejczycy stracili rozum.
Czy wszyscy straciliśmy rozum?
It represents a victory for common sense and reason against demagogy and manipulation.
Stanowi on zwycięstwo zdrowego rozsądku i rozumu nad demagogią i manipulacją.
sense (dar şi: feeling, impression)
But it hasn't really been shown, it's because you have a neural simulator, simulating your own body and subtracting off that sense.
Jednak nie pokazano, że powodem jest neuronalny symulator, symulujący nasze własne ciało i odejmujący to odczucie.
sense (dar şi: advisability, purpose)

Exemple de folosire pentru "sense" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMany may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
Można rzecz jasna powiedzieć, że formalnie taki nadzór istniał już wcześniej.
EnglishThis will increase the individual European citizen's sense of belonging to Europe.
Pozwoli to na wzmocnienie u obywateli Europy poczucia przynależności do Europy.
EnglishI mean romantic in the sense of, there are things larger and grander than us.
Mam na myśli romantyczny w znaczeniu przyznania, że jest coś większego od nas.
EnglishThat is why it does not constitute a typical decentralised agency in an EU sense.
Dlatego nie stanowi ona typowej zdecentralizowanej agencji w sensie unijnym.
EnglishImmunity of Europol officers, as is regulated in the codicil, does not make sense.
Immunitet funkcjonariuszy Europolu, w formie uregulowanej w kodycylu, nie ma sensu.
EnglishIn this sense, the reaction of the European institutions should be welcomed.
I z tego względu należy z zadowoleniem przyjąć reakcję instytucji europejskich.
EnglishIn this sense, the Nabucco project is a strategic project for the European Union.
W tym sensie projekt Nabucco jest projektem strategicznym Unii Europejskiej.
EnglishHowever, I would like to mention a problem that I sense here, and not a marginal one.
Chciałabym jednak wskazać problem, który dostrzegam, i nie jest on nieznaczący.
EnglishIn the same sense we are now, today, in the minicomputer era of digital fabrication.
W tym samym sensie, jak dzisiaj jesteśmy w erze minikomputerów cyfrowej produkcji.
EnglishLack of economic independence also interferes with people's sense of dignity.
Brak samodzielności ekonomicznej powoduje także naruszenie poczucia godności.
EnglishPlease listen to common sense and reverse your policy on biofuels immediately.
Proszę posłuchać głosu rozsądku i natychmiast wstrzymać politykę w zakresie biopaliw.
EnglishBut just to come back to that point about security in the broadest sense.
Wróćmy jednak do kwestii bezpieczeństwa, rozumianej w najszerszy możliwy sposób.
EnglishIn this sense, Mr Brok is not right when he says the Orange Revolution lost.
I w tym sensie nie ma racji Elmar Brok mówiąc, że pomarańczowa rewolucja przegrała.
EnglishIn this sense the Kosovo settlement sets an example and a precedent for us.
W tym rozumieniu rozwiązanie problemu Kosowa stanowi dla nas przykład i precedens.
EnglishMr Brok's report confirms the sense of the European Union's enlargement strategy.
Sprawozdanie Elmara Broka potwierdza trafność strategii rozszerzania Unii Europejskiej.
EnglishOtherwise it does not make any sense as regards what the controversy is.
W innym przypadku ustęp ten nie ma sensu, jeśli chodzi o to, czego dotyczy spór.
EnglishI am delighted that the presidency had the good sense to stop this occurring.
Niezmiernie się cieszę, że prezydencja wykazała się zdrowym rozsądkiem w tej kwestii.
English(HU) Culture creates value in both an intellectual and a material sense.
(HU) Kultura tworzy wartość zarówno w sensie intelektualnym, jak i materialnym.
EnglishIn some sense we wish that this negotiation between the EU and ASEAN was unnecessary.
W pewnym sensie wolelibyśmy, żeby negocjacje pomiędzy UE i ASEAN nie były konieczne.
EnglishIt represents a victory for common sense and reason against demagogy and manipulation.
Stanowi on zwycięstwo zdrowego rozsądku i rozumu nad demagogią i manipulacją.