Traducere engleză-poloneză pentru "sources"

EN

"sources" poloneză traducere

volume_up
source {substantiv}

EN sources
volume_up
{plural}

sources (dar şi: roots)
We also need to differentiate the other sources of crude oil as soon as possible.
Musimy także jak najszybciej zróżnicować pozostałe źródła ropy naftowej.
We should increase study of, and investment in, alternative fuel sources.
Powinniśmy zwiększyć badania i inwestycje w alternatywne źródła pozyskiwania energii.
All sources indicate that the threat of new terrorist attacks continues to be high.
Wszystkie źródła wskazują, że zagrożenie nowymi atakami terrorystycznymi pozostaje duże.

Sinonime (în engleză) pentru "source":

source

Exemple de folosire pentru "sources" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe objectives concerning the use of renewable energy sources must be realistic.
Cele w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii muszą być realistyczne.
EnglishAccess to different sources of finance can help overcome financial difficulties.
Dostęp do różnych źródeł finansowania może pomóc w pokonaniu trudności finansowych.
EnglishThis is currently one of the most lucrative sources of income for smugglers.
Obecnie jest to jedno z najbardziej dochodowych źródeł dochodu dla przemytników.
English(PL) Twenty per cent of energy used is to be derived from renewable sources by 2020.
(PL) W 2020 roku 20% zużywanej energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych.
EnglishMaritime activities are one of the most important sources of European income.
Działalność morska jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów europejskich.
EnglishAccording to a number of sources, the official death toll is around eighty thousand.
Według różnych źródeł, oficjalna liczba ofiar śmiertelnych to 80 tysięcy osób.
EnglishIn the interests of security, we need several mutually independent sources of energy.
W imię bezpieczeństwa musimy posiadać kilka niezależnych od siebie źródeł energii.
EnglishThe EU has to provide a plan which will address relevant areas and sources of financing.
UE musi przygotować plan w zakresie odpowiednich obszarów i źródeł finansowania.
EnglishOther Member States are exploring ways to diversify the sources of funding.
Inne państwa członkowskie poszukują sposobów na dywersyfikację źródeł finansowania.
EnglishOf course we must increase the efficiency and safety of these energy sources.
Oczywiście musimy zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo tych źródeł energii.
EnglishI support the development of new technologies and especially renewable energy sources.
Popieram rozwój nowych technologii, a w szczególności odnawialnych źródeł energii.
EnglishWe do not have any reliable sources of funding there and this should not be the case.
Nie posiadamy tam żadnych pewnych źródeł finansowania, a tak nie powinno być.
EnglishThis is what obliges us and will oblige us to find new sources of finance.
To zobowiązuje nas teraz i w przyszłości do znalezienia nowych źródeł finansowania.
EnglishWe are also drawing up a communication on the financing of low-carbon energy sources.
Opracowujemy również komunikat w sprawie finansowania niskoemisyjnych źródeł energii.
EnglishIn the long term, it means diversifying our sources, suppliers and routes of supply.
W długim terminie oznacza to dywersyfikację naszych źródeł, dostawców i szlaków dostaw.
EnglishIn my opinion, the EEAS should recruit candidates from all three sources.
Moim zdaniem ESDZ powinna rekrutować kandydatów ze wszystkich trzech źródeł.
EnglishThirdly, it has consolidated the militarisation of access to energy sources.
Szczyt ten skonsolidował także wojskowy aspekt dostępu do źródeł energii.
EnglishIt is they that have a duty to reveal the sources lying behind an accusation.
To one mają obowiązek ujawnienia źródeł będących podstawą do oskarżenia.
EnglishHow can we lower our consumption or cover it with other energy sources too?
Jak możemy zmniejszyć zużycie lub zaspokoić potrzeby przy użyciu innych źródeł energii?
EnglishHowever, with regard to maritime affairs, one has to look at other sources of financing.
Jednakże w odniesieniu do spraw morskich musimy poszukać innych źródeł finansowania.