Traducere engleză-poloneză pentru "startup"

EN

"startup" poloneză traducere

volume_up
startup {substantiv}

EN startup
volume_up
{substantiv}

1. general

startup (dar şi: commotion, disturbance, start-up)
Access to financial support must be improved for new innovative businesses in the form of start-up funds.
Dostęp do źródeł wsparcia finansowego należy usprawnić w przypadku nowych innowacyjnych przedsiębiorstw w formie środków na rozruch.
I recognise that the Joint Undertaking is still in a start-up period.
Zdaję sobie sprawę, że wspólne przedsiębiorstwo jest nadal na etapie rozruchu.
I am aware that the Joint Undertaking is still in a start-up period.
Zdaję sobie sprawę z faktu, że wspólne przedsiębiorstwo w dalszym ciągu znajduje się na etapie rozruchu.
startup (dar şi: beginning, commencement, onset, start)
We often began by allocating too few if any budget resources at the start-up of the agencies.
Często zaczynaliśmy od przyznawania agencjom niewystarczających funduszy, jeżeli w ogóle je przyznawaliśmy, na początku ich działalności.

2. Informatică

startup (dar şi: boot)

3. Economie

startup (dar şi: start-up)
startup (dar şi: start-up)

Sinonime (în engleză) pentru "startup":

startup

Exemple de folosire pentru "startup" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI recognise that the Joint Undertaking is still in a start-up period.
Zdaję sobie sprawę, że wspólne przedsiębiorstwo jest nadal na etapie rozruchu.
EnglishTwo to three Knowledge and Innovation Communities (KICs) will be set up in a so-called start-up phase.
W tzw. fazie początkowej utworzone zostaną dwie lub trzy wspólnoty wiedzy i innowacji (WWI).
EnglishI am aware that the Joint Undertaking is still in a start-up period.
Zdaję sobie sprawę z faktu, że wspólne przedsiębiorstwo w dalszym ciągu znajduje się na etapie rozruchu.
EnglishThis molecule will soon leave our benches and go into a small startup company called Tensha Therapeutics.
Molekuła niedługo opuści ławkę rezerwowych i przejdzie do małej, młodej firmy, Tensha Therapeutics.
EnglishThirty-five per cent of start-up companies in the EU have been started by people who have been unemployed.
35% nowych przedsiębiorstw w UE zakładają ludzie bezrobotni. Jeśli otrzymają pomoc - widzimy jej rezultaty.
EnglishDid a stint at MTV, made a film called "Startup.com,"
Pracowałam w MTV, nakręciłam film "Startup.com",
Englishthe procedures for setting up and financing the start-up fund, in particular the amounts allocated to the fund;
warunki tworzenia i finansowania funduszu początkowego, w szczególności wysokość środków przekazywanych funduszowi,
Englishthe procedures for administering the start-up fund;
warunki zarządzania funduszem początkowym,
EnglishBefore I became a politician, I used to work with a lot of innovators and help lots of start-up companies.
Nim zostałem politykiem, pracowałem z wieloma innowatorami i pomagałem wielu przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność.
EnglishWe often began by allocating too few if any budget resources at the start-up of the agencies.
Często zaczynaliśmy od przyznawania agencjom niewystarczających funduszy, jeżeli w ogóle je przyznawaliśmy, na początku ich działalności.
EnglishThis is a project that we call reCAPTCHA, which is something that we started here at Carnegie Mellon, then we turned it into a startup company.
Nazywamy go reCAPTCHA. ~~~ Pracę nad nim zaczęliśmy w Carnegie Mellon, a potem zrobiliśmy z tego biznes.
EnglishAmong other things, because startup companies are .02 percent of U.S.
Między innymi dlatego, że nowe firmy stanowią 0,02 procenta udziału inwestycji amerykańskiego PKB, a stanowią około 17,8 procenta zysku.
EnglishIt should be based on a foundation model and the start-up financing should be provided by the finance sector by means of interest-bearing loans.
Powinna być ona fundacją, a koszty jej rozruchu powinny zostać pokryte oprocentowanymi pożyczkami od podmiotów sektora finansowego.
EnglishParliament has drawn attention to the problems and delays during the start-up phase and has called for its internal audit system to be improved.
Parlament zwrócił uwagę na problemy i opóźnienia podczas początkowego etapu funkcjonowania i wezwał do usprawnienia systemu audytu wewnętrznego.
EnglishSome inconsistencies were found, though these were due to the fact that the Joint Undertaking concerned is still in its start-up phase.
Stwierdzono pewne nieścisłości, które jednak były spowodowane tym, że omawiane wspólne przedsięwzięcie znajduje się wciąż na początkowym etapie funkcjonowania.
EnglishWe are now 34 million over the planned budget due to demands for yet more staff and other start-up costs, and the EEAS isn't even operational!
Obecnie mamy przekroczenie budżetu o 34 miliony z uwagi na żądania zwiększenia zatrudnienia i inne koszty początkowe, a ESDZ nie zaczęła nawet funkcjonować!
EnglishI am also delighted that, on this very day, the relevant regulation has been signed guaranteeing a practical start-up of the EGNOS and Galileo programmes.
Jest mi również miło, że w tym samym dniu podpisano bardzo ważne rozporządzenie, gwarantujące praktyczne zapoczątkowanie programów EGNOS i Galileo.
EnglishAnd my small startup is looking to force ourselves into the environment by paying attention to ... ... paying attention to crowd-sourcing.
We wstępie chciałem wszystkich nakłonić żebyśmy przyjrzeli się środowisku żebyśmy przyjrzeli się środowisku zwracając uwagę na......zwracając uwagę na crowdsourcing.
EnglishThere are concrete proposals for how start-up missions are to be financed, for example, the establishment of a start-up fund according to Article 41 of the treaty.
Obejmują one konkretne wnioski dotyczące, na przykład, zasad finansowania nowych misji, ustanowienia funduszu początkowego zgodnie z art. 41 Traktatu.
EnglishCould this little country, like a startup in a mature industry, be the spark plug that influences a 21st century of middle-class in China and India?
Czy to małe państewko mogłoby, jak start-up w dojrzałym przemyśle, stać się XXI-wiecznym. ~~~ zapłonem stać się XXI-wiecznym zapłonem dla klas średnich Chin i Indii?