EN succeeding
volume_up
{adjectiv}

succeeding (dar şi: consecutive, next, subsequent, successive)
volume_up
kolejny {adj. m.}
The battle to maintain what is left of our primary forests is de facto a battle for the future for succeeding generations.
Walka o utrzymanie resztek lasów pierwotnych jest de facto walką o przyszłość dla kolejnych pokoleń.
The next item is the presentation of statements by the Council and the Commission on the European interest: succeeding in the age of globalisation.
Kolejnym punktem obrad jest przedstawienie orzeczeń Rady i Komisji w sprawie interesu Europy: osiąganie sukcesu w dobie globalizacji.
succeeding (dar şi: another, ensuing, next, oncoming)
volume_up
następny {adj. m.}
The African Union Mission in Somalia and any succeeding UN peacekeeping mission must be mandated to protect civilians, including women, children and internally displaced persons.
Misja Unii Afrykańskiej w Somalii i każda następna misja pokojowa ONZ musi być upoważniona do ochrony ludności cywilnej, w tym kobiet, dzieci i osób wewnętrznie przesiedlonych.
succeeding (dar şi: next, following, ensuant)
succeeding
succeeding
succeeding (dar şi: ensuing)
volume_up
wynikły {adj. m.}

Sinonime (în engleză) pentru "succeeding":

succeeding
English

Exemple de folosire pentru "succeeding" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIn some areas we are succeeding, but we must be frank: in the majority we are not.
W niektórych obszarach osiągamy sukcesy, ale bądźmy szczerzy: w większości nie.
EnglishNone of the EU's Member States are succeeding in addressing these problems on their own.
Żadne z państw członkowskich UE nie osiągnie sukcesu, działając w pojedynkę.
EnglishSince then it has been repeatedly said that somehow we are not succeeding.
Od tamtego wciąż powtarzane są opinie, że jakoś nam się to nie udaje.
EnglishIf we go into negotiations Member State by Member State, we have no chance of succeeding.
Jeśli każde państwo członkowskie zacznie negocjować, nigdy nie uda nam się osiągnąć celu.
English(PT) Succeeding in the age of globalisation is the great challenge facing the European Union.
(PT) Sukces w dobie globalizacji jest wielkim wyzwaniem stojącym przed Unią Europejską.
EnglishOnly in this way will we stop the Eurosceptics from succeeding.
Tylko w ten sposób uniemożliwimy eurosceptykom odniesienie sukcesu.
EnglishThe European Interest: succeeding in the age of globalisation (vote)
Interes Europy: sukces w dobie globalizacji (głosowanie)
EnglishThe European Interest: succeeding in the age of globalisation (debate)
Interes Europy: sukces w dobie globalizacji (debata)
EnglishThe strategy is succeeding in forging a new kind of partnership with the five Central Asian republics.
Strategia odnosi sukcesy w zakresie ustanawiania nowego partnerstwa z pięcioma republikami Azji Środkowej.
EnglishI think any wise life will accept, as I say, that there is going to be an element where we are not succeeding.
I myślę, że każdy mądry człowiek zaakceptuje, że jest jakaś dziedzina, w której nie odnosi sukcesu.
EnglishThat increases the chance of the mission succeeding but it also substantially increases its and our responsibility.
Wzmacnia to szanse powodzenia tej misji, ale również w znaczny sposób zwiększa naszą odpowiedzialność.
EnglishThe battle to maintain what is left of our primary forests is de facto a battle for the future for succeeding generations.
Walka o utrzymanie resztek lasów pierwotnych jest de facto walką o przyszłość dla kolejnych pokoleń.
EnglishWherever these policies are rife, they are not succeeding in reducing public debt and bringing down unemployment.
Nigdzie, gdzie wprowadzono taką politykę, nie udało się zmniejszyć zadłużenia publicznego ani obniżyć bezrobocia.
EnglishCommissioners, the austerity plans in Greece, Spain, Portugal and France do not have any chance of succeeding.
Panowie komisarze! Plany oszczędnościowe w Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Francji nie mają żadnej szansy powodzenia.
EnglishAnd some of the watches there, attempting to be beautiful and humorous -- maybe not attempting, hopefully succeeding.
I niektóre z tych tutaj zegarków próbujących być pięknymi i zabawnymi -- a może one naprawdę są piękne i zabawne?
EnglishI believe that the Doha round has more chance of succeeding if this matter is resolved at the bilateral level.
Uważam, że runda dauhańska ma większe szanse powodzenia, jeśli sprawa ta zostanie rozstrzygnięta na poziomie dwustronnym.
EnglishThese people over there will do everything they can to stop these kinds of organizations succeeding, because they're threatened by them.
Tamci zrobią wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać taką organizację, ponieważ ona im zagraża.
English(NL) Madam President, no strategy that is, primarily, of a military nature stands any chance of succeeding in Afghanistan.
(NL) Pani Przewodnicząca! W Afganistanie nie powiedzie się żadna strategia, która ma z gruntu militarny charakter.
English. - (LT) Moldova is one of those neighbours that is succeeding in drawing closer to the European Union.
na piśmie. - (LT) Mołdawia jest jednym z tych sąsiadów, którzy z powodzeniem coraz bardziej zbliżają się do Unii Europejskiej.
English(CS) Mr President, the sustainable development policy has no chance of succeeding unless it assumes a global dimension.
(CS) Panie przewodniczący! Polityka zrównoważonego rozwoju nie ma szans na powodzenie, jeśli nie uwzględni globalnego aspektu.