Traducere engleză-poloneză pentru "the gene"

EN

"the gene" poloneză traducere

Exemple de folosire pentru "the gene".

Traduceri similare în dicționarul englez-polonez

the articol
the conjuncţie
Polish
gene substantiv
Polish

Exemple de folosire pentru "the gene" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishGene amplification should be performed using an accurate and validated assay.
Amplifikację genu należy oznaczać za pomocą odpowiednio walidowanych testów.
EnglishWe ought to be able to find the gene for bipolar; there's a relationship.
Powinniśmy niedługo odkryć gen choroby dwubiegunowej; występuje tam pokrewieństwo.
EnglishAnd this was Gene showing the uncle where Atlanta was on the map, where he lived.
Tu Gene pokazuje wujowi, gdzie leży Atlanta, miejsce jego zamieszkania.
EnglishKRAS is a gene that, when mutated in tumour cells, stimulates tumour growth.
KRAS to gen, który po mutacji w komórkach rakowych stymuluje wzrost guza.
EnglishThis gene stimulates tumour growth when it is mutated in tumour cells.
Gen ten stymuluje rozwój nowotworu, podlegając mutacji w komórkach nowotworowych.
EnglishThe E2 glycoprotein gene was inserted into the genome of a baculovirus, an insect virus.
Gen glikoproteiny E2 został wprowadzony do genomu wirusa roślinnego - bakulowirusa.
EnglishThe gene carried by the virus in Advexin is the normal (non-defective) p53 gene.
Gen transportowany przez wirus w preparacie Advexin jest zwykłym (nieuszkodzonym) genem p53.
EnglishAnd when we learn how to close the gene gaps, then we can put a full string of DNA together.
A kiedy dowiemy się, jak wypełniać luki genów, będziemy mogli złożyć całą nić DNA.
EnglishThe risk of hypersensitivity is higher in patients who have the HLA-B (type 5701) gene.
Ryzyko nadwrażliwości jest wyższe u pacjentów z genem HLA- B (typ 5701).
EnglishCerepro contains the gene for the enzyme ‘ thymidine kinase’ from the herpes virus.
Cerepro zawiera gen kodujący enzym zwany kinazą tymidynową, pochodzący od wirusa opryszczki.
EnglishAnd this is what Richard Dawkins was on about in his 1976 bestseller, "The Selfish Gene."
Właśnie o tym pisał Richard Dawkins w "Samolubnym genie", jego bestsellerze z 1976 roku.
EnglishAnd these changes made the gene not act as well as the normal gene would have acted.
Przez te zmiany, gen nie działał jak powinien działać normalny gen.
EnglishThe idea being passed on through proselytizing, instead of through the gene line.
Idea przekazywana przez prozelityzm, zamiast poprzez ciąg genów.
EnglishWhat I think is that the gene counters don't know what they're doing yet.
Ale genowi rachmistrze wciąż raczej nie wiedzą za dobrze, co robią.
EnglishOther in vitro tests for detection of gene mutation did not demonstrate genotoxic activity.
Inne testy in vitro do wykrywania mutacji genowych nie wykazały działania genotoksycznego.
EnglishIt's a serious gene. ~~~ It's 45 years of it that's created what I call the "baba factor."
45 lat tego reżimu doprowadziło do tego, co nazywam czynnikiem babci.
EnglishWe all have FOXO genes, but we don't all have exactly the same form of the FOXO gene.
Wszyscy mamy geny FOXO, ale nie wszyscy mamy tę samą formę genu.
EnglishActive substance: adenovirus-mediated Herpes simplex virus-thymidine kinase gene
Substancja czynna: gen kinazy tymidynowej wirusa Herpes simplex, podawany za pośrednictwem adenowirusa
EnglishAnd it was at Indiana I got the impression that, you know, the gene was likely to be DNA.
I właśnie w Indianie dostałem olśnienia że gen jest nośnikiem DNA.
EnglishIt is produced by switching on the gene for α -galactosidase A in cells.
Wytwarzana jest poprzez aktywację genu warunkującego wytwarzanie α- galaktozydazy A w komórkach.

Mai multe cuvinte

English
  • the gene

Mai multe traduceri în dicționarul englez-român.