Traducere engleză-română pentru "mainstream"

EN

"mainstream" română traducere

volume_up
mainstream {substantiv}

EN mainstream
volume_up
{substantiv}

Exemple de folosire pentru "mainstream" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishSome questions were answered at least by the mainstream of those who spoke.
Cel puţin majoritatea celor care au intervenit au răspuns la o serie de întrebări.
EnglishHow do we mainstream the question and the problems of the Roma in these instruments and policies?
Cum vom integra chestiunea şi problemele romilor în aceste instrumente şi politici?
EnglishThey are not seen as somebody who is in the mainstream of society.
Nu sunt considerate persoane care fac parte din societatea normală.
EnglishThis is a pragmatic and efficient way to mainstream transparency into all our policies.
Aceasta este o metodă pragmatică şi eficientă de a integra transparenţa în cadrul tuturor politicilor noastre.
EnglishThey lie in a very delicate area between mainstream business and the creation of cultural products.
Acestea se situează într-o zonă foarte delicată între activitatea principală și crearea de produse culturale.
EnglishNot least because the Czech President does not share the mainstream EU view of the Russia-Georgia conflict.
Mai ales că preşedintele ceh nu împărtăşeşte viziunea comunitară generală asupra conflictului Rusia-Georgia.
EnglishIn order to ensure that our society remains cohesive, we must see justice between the generations as a mainstream task.
Pentru a ne asigura că societatea noastră rămâne coerentă, trebuie să vedem echitatea între generaţii ca o sarcină principală.
EnglishIncidentally, the Commission wanted to abolish it and mainstream human rights and democracy through all external programmes.
Întâmplător, Comisia a dorit să îl desființeze și să integreze drepturile omului și democrația prin toate programele externe.
EnglishEurope needs competitive, reliable, mainstream, base-load, generating capacity which nuclear power can deliver.
Europa are nevoie de capacitatea de generare bază competitivă, de încredere, unitară, cu încărcătură minimă, pe care o furnizează energia nucleară.
EnglishCompanies often say they should mainstream CSR, and this initiative reflects that public policy should do so too.
Societățile afirmă adesea că ar trebui să adere la RSI, și această inițiativă reflectă faptul că și politica publică ar trebui să procedeze la fel.
EnglishIn fact, lifelong learning must be much more accessible, with universities being much more open to accepting non-mainstream students.
Astfel, învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie să fie mult mai accesibilă, iar universităţile să fie mult mai deschise faţă de studenţii atipici.
EnglishIt is also vitally important to support young people who are no longer in mainstream education by encouraging non-formal and informal education.
Este foarte important, de asemenea, să susținem tinerii care nu mai urmează educația formală, consolidând educația non-formală și informală.
EnglishMr President, yesterday, the Commission adopted a strategy to mainstream the legally binding EU Charter of Fundamental Rights.
Dle președinte, ieri, Comisia a adoptat o strategie care să integreze Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, obligatorie din punct de vedere juridic.
EnglishIt is clear that the greatest need is to assess the usefulness of incorporating the URBAN initiative into the mainstream of cohesion policy.
Este evident faptul că cea mai mare nevoie este aceea de a evalua utilitatea încorporării iniţiativei URBAN în procesul general al politicii de coeziune.
EnglishIt is of critical importance to mainstream the use of renewable energy including wind, hydro, various solar technologies and others.
Este desosebit de important să se protejeze utilizarea surselor de energie regenerabilă, inlusiv, energia eoliană, hidroenergia, diversele tehnologii solare şi altele.
EnglishResults are needed; results which lead to the integration of Roma into mainstream schools.
Este nevoie de rezultate; rezultate care să ducă la integrarea romilor în şcolile obişnuite, V-am auzit pe mulţi dintre dumneavoastră vorbind despre şcolarizare.
EnglishMinorities wishing to express themselves in any way other than the mainstream Party-sanctioned way are routinely marginalised and persecuted.
Minorităţile care doresc să se exprime, într-un mod diferit de modul aprobat de curentul principal al partidului sunt marginalizate şi persecutate în mod repetat.
EnglishIn the course of our climate research we should also take into consideration and follow up theories and results which are not part of mainstream thinking.
În cursul cercetării climatice noastre ar trebui, de asemenea, să luăm în considerare şi să urmărim teorii şi rezultate care nu fac parte din gândirea iniţială.
EnglishWe have just heard the Council making a real plea about the way the Member States have to go ahead by putting this in the mainstream of their policies.
Tocmai am ascultat Consiliul susţinând o adevărată pledoarie asupra căii pe care statele membre trebuie să o urmeze plasând-o în cursul principal al politicilor lor.
EnglishIndeed, if we do not mainstream the Lisbon Strategy before the Global Europe strategy, we may wonder what industrial sectors Europe will still have.
Într-adevăr, dacă nu integrăm Strategia de la Lisabona înaintea strategiei europene globale, s-ar putea să ne mirăm de sectoarele industriale care vor rezista în Europa.