Traducere engleză-română pentru "Mrs."

EN

"Mrs." română traducere

volume_up
Mrs. {substantiv}
RO
volume_up
Mr {substantiv}
RO

EN Mrs.
volume_up
{substantiv}

Mrs.
volume_up
madam {f} (urmat de nume)

Sinonime (în engleză) pentru "Mrs.":

Mrs.
English
Mr
English

Exemple de folosire pentru "Mrs." în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMrs Gräßle, Mr Garriga and numerous other Members have asked additional questions.
Dna Gräßle, dl Garriga şi mulţi alţi deputaţi au adresat întrebări suplimentare.
EnglishMr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Domnul şi doamna... vă invită la nunta fiului/fiicei lor în data de ... la ... .
EnglishThe Commission's proposal and Mrs Laperrouze's report point in this direction.
Propunerea Comisiei şi raportul dnei Laperrouze se înscriu în această direcţie.
EnglishIn contrast to Mrs Corazza Bildt, I think that a good compromise has been reached.
Spre deosebire de dna Corazza Bildt, consider că s-a ajuns la un compromis bun.
EnglishSo I repeat my fervent appeal and have my fingers crossed for Mrs Ashton's mission.
Aşadar, îmi repet apelul fervent şi sper ca misiunea dnei Ashton să aibă succes.
EnglishMy second point is about symmetry, and I am addressing Mrs Ferreira in particular.
A doua remarcă se referă la simetrie, și mă adresez, în special, dnei Ferreira.
English. - Mr President, I have to agree with Mrs Jeggle.
în numele Grupului ECR. - Dle președinte, trebuie să fiu de acord cu dna Jeggle.
EnglishHowever, I would like to pick up on an idea that Mrs Pack has just mentioned.
Cu toate acestea, aş vrea să tratez o idee pe care tocmai a menţionat-o dna Pack.
EnglishMr President, I think it is good that you have been counting, Mrs Geoghegan-Quinn.
Dle președinte, cred că ați procedat bine că ați numărat, dnă Geoghegan-Quinn.
EnglishI am naturally thinking, first and foremost, but not only, of Mrs Sherry Rehman.
Mă gândesc firește, în primul și în primul rând, dar nu numai, la dna Sherry Rehman.
EnglishI am pleased at the adoption of Mrs Jeggle's report, to which I myself contributed.
Sunt mulțumit de adoptarea raportului dnei Jeggle, la care am contribuit și eu.
EnglishMrs Ferreira's report is concerned with preventing severe macroeconomic imbalances.
Raportul dnei Ferreira vizează prevenirea dezechilibrelor macroeconomice grave.
EnglishYou have just told us, Mrs Vassiliou, that you hope to receive Parliament's support.
Tocmai ne-aţi spus, dnă Vassiliou, că speraţi să primiţi sprijinul Parlamentului.
EnglishI have tried, as Mrs Grossêtete has said, to bring together various opinions.
Am încercat, aşa cum a spus şi doamna Grossêtete, să pun la un loc diverse păreri.
EnglishOf course, Mrs Schroedter, this is a critical dialogue; that is absolutely clear.
Desigur, dnă Schroedter, acesta este un dialog critic; acest lucru este foarte clar.
EnglishTomorrow afternoon, we shall be voting on the report by Mrs Panayotopoulos-Cassiotou.
Mâine după-amiază vom vota raportul elaborat de doamna Panayotopoulos-Cassiotou.
EnglishOne is the framework directive, and Mrs Podimata's report is exactly about this.
Unul este directiva-cadru, iar raportul dnei Podimata se referă exact la acest lucru.
EnglishAs Mrs Hautala is aware, extending sanctions requires unanimity in the Council.
După cum ştie dna Hautala, extinderea sancţiunilor necesită unanimitate în Consiliu.
EnglishIn this case we must support the resolution and also what Mrs Vergiat has said.
În consecinţă, trebuie să sprijinim rezoluţia şi ceea ce a spus dna Vergiat.
EnglishI would like to congratulate the rapporteur, Mrs Meissner, on this very fine report.
Doresc să o felicit pe raportoare, dna Meissner, pentru raportul său competent.